Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
   Als Nørreherred
   Egen herred
     Hjortspring len
     Tårup
     Klingbjerg (Nykåd)
     Lunden
     Stolbro
     Himmark
     Svenstrup
     Elsmark
     Stevning
     Hjortspring
     Hollændere på Hjortspring
     Hjortspring parcellerne
     Østerholm len
     Sjellerup og Guderup
     Guderup Nystad
     Billedserie fra Guderup
     Dyndved
     Egen
     Elstrup
     Helved og Katry
     Østerholm samt skovens huse
     Østerholm Ladegaard
     Østerholm parceller
       Parcel nr 1 (Strælbjerg)
       Parcel af Strælbjerg
       Et jordløst hus under Strælbjerg
       Parcel nr 2 Nyledsbjerg
       Parcel nr 2 a
       Parcel nr 2 b
       Parcel nr 2 c
       Parcel nr 3 Gartnerstedet
       Underparcel af nr 3
       Parcel nr 4 Bolmoseager
       Parcel nr 5 Bolmoseager
       Parcel nr 6 Bolmoseager
       Parcel nr 7 Bolmoseager
       Parcel nr 8 Bolmoseager
       Parcel nr 9 og 10 Frydenlund
       Parcel nr 11
       Parcel nr 12
       Parcel nr 13
       Parcel nr 14 Lysholm
       Parcel nr 15 Bostedvraa
       Parcel nr 16 Bommerlund
       Parcel nr 17
       Havrekobbelhus
       Gammeløsterholm
       Det lille sted ved Gammeløsterholm
     Frederikshof
     Skovkort 1780
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
Østerholm parceller
 
Greves kort over Østerholm parcellerne 1780
 
Østerholm udparceleret A: 1768 
 
Chr Knudsen XIV 16-17. 
Renskrevet af Ruth Sørensen i Bojskov 2005
 
 
III 31. V.205. XIII 209. 214-17. 234-37. VI 26. IX 44. 29. 40. 45-46. 47-48. 64. 69. 71-72. 83. 85. 88. 95. 119. 123. 132-33. 140. 147. 150. 153. 155-56. 159. 172. IX 142. 144. 145. 157-58. 176. 212. 215. IV 44-60. XIII 77-91. V. 239-40. III 44-46. 118-119. 127-29. 132. 144-49. XXII 194-200. 203-204. 
A: 1768 blev Østerholm. Parcelisterne paa denne Gaard, der ved Auctionen paa Grund af Liebhavernes Mængde havde overbudt hverandre og derved drevet den aarl. Kanon i Veiret, vare snart ude af Stand til at betale den. Man saae sig derfor nødt til at bevillige dem en Eftergivelse i deres Afgifter, der blev dem indrømmet paa 6 Aar og især 2 Parcelister, hvis Kanon i særdeleshed syntes at være bleven overdreven, blev den tildeelt paa det Halve, men de øvrige paa den sjette Deel. Desuagtet vare de ved Enden af disse Friaar endnu komme i Restance med 547 Rdl. 47 β. Det fremgik ogsaa ved en anstillet Undersøgelse at disse Parcelisters Kanon ikke stod i Forhold til deres Lands Udbytte, derfor blev det besluttet at forandre den efter de Grundsætninger, som Landcommissionen har antaget ved Fastsættelsen af Kanon for Parcelisterne af de Godser, der under deres Opsigt ere blevne nedlagte, og at lade disse Parcelister betale en Kjøbesum, der svarede til den, Parcelisterne af Hirschsprung havde betalt. Denne Forandring skete A: 1782. 
Den rene Indtægt af denne Gaard førend dens Nedlæggelse udgjorde 1259 Rdl. Den er bleven deelt i 28 Parceler, hvis Størrelse indeholde fra 7 ½ indtil 28 Tønder Land. A: 1782 blev den aarlige Kanon bestemt for hver Tønde til 2 Rdl. – 2 Rdl. 16 β. Den aarl. Kanon udgjør 812 Rdl. 40 β. De tjenestepligtige Undesaatter betale for deres Hoveri Frihed aarl. 522 Rdl. 1 β. Den nuværende Indtægt af denne Gaard udgjør altsaa 1334 Rdl. 41 β og altsaa 75 Rdl. 41 β mere end forhen. Desuden bleve 6 Skovkobler ikke solgte ved Auctionen, der have været været udleiede til Græsning, saalænge de endnu ikke have været indfredede, og have aarl. indbragt 392 Rdl. – Disse have udgjort 513 T. Land hvoraf 66 T 13/16 Skj. ere blevne anvendte til at forsyne nogle Kaadnere og Inderster i de tilgrændsende Byer med det fornødne Land. Enhver af dem fik 6 T., og desuden blev der udlagt Tjenestejord for 3 Skovfogeder og et Stykke til Anlæggelse af en Træskole. De øvrige 447 T. 4 10/16 Skj. ere indrettede til Fredskove. De ovennævnte Kaadnere og Inderster betale i aarl. Kanon 260 Rdl. Naar disse lægges til de ovennævnte 75 Rdl. 41 β, saa blive den nuværende Indtægt 335 Rdl 41 β høiere end tilforn. Regner man Udbyttet af Skovkoblerne før Indhegningen i Forhold til den nuværende Kanon af det udlagte Areal, saa er dette 132 Rdl. mindre. Den indbragte Kjøbesum udgjør deels for Bygningerne 2996 Rdl., deels for det ifølge Inventariet af Forpagteren afleverede Korn og andre Gjenstande 295 Rdl. 28 β og for Parcelerne beregnet til 52 Rdl. for 1 T. Land ligesom ved Gaarden Hirschsprung 11221 Rdl. 40 β. Fra denne sidste Sum maa fradrages, hvad Parcelisterne efter den nuværende Ansættelse af Kanon have betalt for meget med 3049 Rdl. 21 β, altsaa den rette Kjøbesum 8172 Rdl. 19 β – 2996 Rdl. + 295 Rdl. 28 β + 8172 Rdl. 19 s. – 11,463 Rdl. 47 β, hvoraf den aarl. Rente beregnet til 4 pr. C. udgjør 458 Rdl. 24 β. Med Hensyn til Undersaatterne i dette Lehn er det Bestemmelsen ligesom ved Meelsgaard og Frederikshof at lade dem gaae over til frie Eiere. Deres Afgifter, som derved i Forhold til Landets Godhed er bleven bestemt under Et, ville komme til at udgjøre 1 Rdl. 30 β til 1 Rdl. 40 β for en Tønde Land. For Øieblikket udgjør deres Afgifter tilligemed de ovennævnte Tjenestepenge 3983 Rdl. 9 β. Naar den omtalte Plan er bleven allerhøiest antaget, saa ville de komme til at betale 4211 Rdl. 15 β, altsaa 228 Rdl.13 s mere end forhen. Herfra gaae dog aarl. til Synsmænd, Sandemænd og Skovfogeder i dette og Meelsgaards District 57 Rdl. 9 β. Altsaa indflyder der aarl. i den kongel. Kasse 171 Rdl. 4 β mere end forhen. Den aarlige Vinding ved Gaardens Nedlæggelse og Skattesættelse udgjør tilsammen 506 Rdl. 45 β. Anm. Den Kanon, som ved Salget blev budt A: 1768, udgjorde 1711 Rdl. 40 β. og de for Undersaatterne fastsatte Tjenestepenge beløb sig til 522 Rdl., altsaa var de aarl. Indtægter i den første Tid 2233 Rdl. 40 β., og udgjorde altsaa 974 Rdl. 40 β mere end førend Gaardens Nedlæggelse. Vel var den rentebærende Sum ikke dengang saa høi som senere, da der blev paalagt Parcelerne en Kjøbesum; men ved denne Forandring A: 1782 har dog Regjeringen tabt hos de Østerholmer Parcelister 574 Rdl. 45 β. Det har været Tilfældet ved Salget af Hjortholm, Nygaard, Frederikshof, Meelsgaard og Østerholm, at Parcelisterne af Ubesindighed have budt en høiere Kanon, end de vare istand til at yde, og derfor have faaet Restancer. Paa alle de Parceler, hvor det derfor ved en nøiere Undersøgelse kan godtgjøres, at den budte Kanon ikke staaer i Forhold til Landets Godhed, vil den aarl. Kanon ligesom ved Østerholm blive nedsat. 
De af denne Gaard til indhegnede Skovstrækninger forbeholdne og udlagte Grunde beløbe sig til 447 T. Land (H. Kamphøverne Besch. der Konigl. Domæinen. Güter in Schl. u. Holstein 1787 S. 60 – 66.  
 
 
Chr Knudsen bind XIV side 18. 
 
Renskrevet af Jens Axel Nissen
 
7 maj 1768 udstedtes konditionerne ved salget af Østerholm af det kongelige rentekammer i København, dokumentet, der er skrevet på tysk, og afskrevet på tysk i hans bind XIII side 82-91vil senere bliver oversat og indsat her.  
28 jun 1768 blev auktionen holdt i tærskehuset på Østerholm af herredsfoged Tilemann. Da den ligesom de tidligere bortsolgte gårde blev solgt uden købesum til den der ville give den højeste årlige kanon, skal folk have budt temmelig rask, hvorved jorden blev dem så dyr, at de fleste parcellister efter få års forløb havde meget betydelige restancer. Herredsfogeden, der holdt licitationen, bad dem om ikke at være så hidsige med at drive det så højt op, da de ikke måtte bilde sig ind, at de mange onde urter eller morgenfruer, de så bedække markerne, var dukater. (Mundtlig fortælling). Auktionen var fastsat til 28 jun ifølge skrivelse fra det kongelige rentekammer og gav følgende resultalt: 
Møllekobbel tilligemed Bolmoseager inddelt i 3 parceller: 
1. 1 parcel den østlige del af dette kobbel indeholdende omtrent 28 tønder hårdt land blev tilslået Frederik Jørgensen af Lambjerg for 186 rdl courant.  
2. 2 parcel den vestlige del omtr 28 ¾ tønde hårdt land blev tilslået Nicolai Christensen af Sarup for 129 rdl courant. 
3. 3 parcel, Bolmoseager med 7 ¾ tønde blev tilslået Peder Pedersen af Blæsborg for 60 rdl. 
 
I alt 575 rdl.  
 
Holmkobbel blev delt i 5 parceller: 
1. 1 parcel, det såkaldte Malkested tillige med en lille del af Møllekobbel på 12 tønder hårdt land blev tilslået Jørgen Vogt af Helved for 81 rdl. 
2. 2 parcel, Nyledsbjerg kaldet, på 16 ¾ tønde hår land tilfaldt Frederik Jørgensen af Lambjerg for 95 rdl.  
3. 3 parcel ved Nyled på 7½ tønde hårdt land blev tilslået Jørgen Jørgensen ved det nye led for 38 rdl.  
4. 4 parcel mod nord for den sidste på 27 tønder hårdt land blev tilslået kammerskriver Unverzagt på Nicolai Andersens vegne for 132 rdl. 
5. 5 parcel øst for den sidste 10 tønder hårdt land blev tilslået Christen Christensen af Hundslev for 60 rdl. 
 
I alt 406 rdl.  
 
Bommerlund kobbel blev delt i 2 parceller. 
 
1. 1 parcel, den sydlige del på 23 tønder hårdt land blev tilslået forpagter Vogelsang på Hjortspring for 136 rdl. 
2. 2 parcel, eller nordligste på 22 tønder hårdt land fik den samme mand for 123 rdl. 
 
I alt 259 rdl 
 
Lauensbjerg kobbel blev del i 3 parceller. 
1. 1 parcel, den vestlige del på 23 tønder hårdt land blev tilslået Hans Christensen i Elstrup og konsorter: 17 boelsmænd, skovfogeden og hjulmanden for 127 rdl. 
2. 2 parcel, øst for den forrige på 21½ tønder hårdt land blev tilslået kammerskriver Unverzagt på Nikolai andersens vegne for 124 rdl.  
3. 3 parcel, ligledes østlig på 22 tønder hårdt land fik den samme mand for 131 rdl. 
 
I alt 382 rdl.  
 
Bokmosedam kobbel blev delt i 2 parceller. 
1. Den første udgjorde den sydlige del på 13 tønder hårdt land, blev tilslået Christen Skolemester i Helved for 81 rdl. 
2. Den anden parcel, den nordlige del på 11 tønder land fik Jørgen Vogt i Helvedfor 81 rdl 
 
I alt 162 rdl.  
 
Fjordmose kobbel, en eng inddelt i 13 parceller.  
 
1. 1 parcel imod øst fik Jørgen Vogt i Helved for 8 rdl. 
2. 2 parcel vesten for fik Peter Iversen i Fynshav for 9 rdl. 
3. 3 parcel, ligeles vest for fik Didrik Vogelsang i Helved for 8 rdl 2 mk. 
4. 4 parcel tilfaldt Jørgen Vogt i Helved 8 rdl 1 mk. 
5. 5 parcel fik Didrik Vogelsang for 8 rdl 1 mk.  
6. 6 parcel tilfaldt forpagter Vogelsang på Hjortspring for 8 rdl 2 mk. 
7. 7 parcel samme mand for 7 rdl 2 mk. 
8. 8 parcel for Didrik Vogelsang i Helved for 8 rdl 2 mk. 
9. 9 parcel fik Jørgen Vogt i Helved for 10 rdl. 
10. 10 parcel fik forpagter Vogelsang på Hjortspring for 10 rdl 8 sk. 
11. 11 parcel, den sydveslige del i engen, tilfaldt samme mand for 11 rdl 1 mk. 
12. 12 parcel, nærmest vest for nr 10 tilfaldt Didrik Vogelsang i Helved. 
13. 13 parcel nærmest ved Elstrup Underskov fik samme mand for 10 rdl. 
 
I alt 119 rdl 2 mk 8 sk. 
 
Lilleskov kobbel til græsning på 6 år blev tildelt forpagter Vogelsang på Hjotspring 40 rdl. 
Bostedskov tilslået forpagter Nicolai Andersen på Østerholm for 40 rdl.  
Elstrup Overskov hviler og er under indfredning. 
Sjellerupskov, forbeholdes 2 køer til græsning, fik på 6 år Christen Clausen Folen og konsorter for 100 rdl. 
Store og Lille Havrekobbel tilslået Didrik Vogelsang og konsorter for 88 rdl. 
Stenkobbel, reserveret græsning for 2 køer for skovfogeden, tilslået Didrik Vogelsang af Helved for 36 rdl.  
 
Bygningerne:  
1. Våningshuset med plads, tilbehør tilslået forpagter Nicolai Andersen for 8 rdl kanon. Selve bygningen blev tilslået forpagter Andersen for en købesum 1961 rdl. 
2. det store tærskehus fik hr pastor Egebjerg i Lysabild for 315 rdl. 
3. Den lille lade og hestestald tilslået Nicolai Andendersen 219 rdl. 
4. Kohuset med det gamle hollænderi fik den samme mand for 450 rdl. 
5. Svinestien blev tilslået samme mand for 21 rdl.  
 
Udsæden behandles efter kondtionerne. Endvidere blev engen Fjordmose i sin helhed opbudt 6 års leje og tilstået Nicolai Andersen for 120 rdl. Den forbeholdte skovlod i Hundslevholm til 6 års græsning tilstået Klaus Jørgensen i Sjellerup for 92 rdl. Altså Møllekobbel 64½ tønde til 375 rdl kanon, Holmkobbel 73 ¼ tønde til 406 rdl kanon, Bommelund 45 tønder til 259 rdl kanon, Lauensbjerg 66½ tønde til 382 rdl kanon, Bokmosedam 24 tønder til 162 rdl kanon, Fjordmose 294 rdl kanon, gårdspladsen 8 rdl kanon, kanon i alt 1886 rdl. Årlige græspenge: Lilleskov 40 rdl,  
Bostedskov 40 rdl, Sjellerupskov 100 rdl, Havrekobbel 88 rdl, Stenkobbel 36 rdl, Fjordmose 120 rdl. I alt 414 rdl. Købesum for bygningen 2966 rdl a 4 % rente er 118 rdl 30 sk. (Husfogedens arkiv).  

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening