Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
   Als Nørreherred
   Egen herred
     Hjortspring len
     Tårup
     Klingbjerg (Nykåd)
     Lunden
     Stolbro
     Himmark
     Svenstrup
     Elsmark
     Stevning
     Hjortspring
     Hollændere på Hjortspring
     Hjortspring parcellerne
     Østerholm len
     Sjellerup og Guderup
     Guderup Nystad
     Billedserie fra Guderup
     Dyndved
     Egen
     Elstrup
       Fæsteboel nr 125 (Udflyttet)
       Boelets gamle husted nr 125C
       Fæsteboel nr 126
       Fæsteboel nr 127
       Fæsteboel nr 128
       Fæsteboel nr 129 (Udflyttet)
       Boelets gamle hussted nr 129E
       Jægerens sted
       Fæsteboel nr 130
       Fæsteboel nr 131. Elstrup Nederby nr 5. Matr. 19.
       Fæsteboel nr 132
       Fæsteboel nr 133
       Fæsteboel nr 134
       Fæsteboel nr 135
       Fæsteboel nr 136
       Fæsteboel nr 137 (På Bjerget)
       Fæsteboel nr 138
       Fæsteboel nr 139
       Fæsteboel nr 140 (Lindgaarden)
       Fæsteboel nr 141 (Bag Dammen)
       Bønsløkkegab
       Kåd nr 142 (udflyttet)
       Kåd nr 143
       Kåd nr 144 (Trympelyng)
       Kåd nr 145
       Smedekåd nr 146
       Kåd nr 147
       Kåd nr 148
       Kåd nr 149 (udflyttet)
       Kåd nr 150
       Skovfogedkåd nr 151 i Kismishuse
       Kåd nr 152 (Trympelyng)
       Skolemesterens kåd nr 153
       Præstekåd nr 154
       Præstekåd nr 155 (Kroen)
       Præstekåd nr 156. Elstrup Overby nr 11. Matr. 176
       Præsteinderstested nr 157
       Et jordløst hus på 4 fag fra nr 157.
       Inderstested nr 158
       Inderstested nr 159
       Inderstested nr 160
       Inderstested nr 161
       Inderstested nr 162
       Inderstested nr 163
       Inderstested nr 164
       Inderstested nr 165
       Inderstested nr 166
       Inderstested nr 167 (Udflyttet)
       Inderstested nr 168 (Udflyttet)
       Inderstested nr 169
       Inderstested nr 170
       Sognepræstens jord nr 171
       Et inderstested
     Helved og Katry
     Østerholm samt skovens huse
     Østerholm Ladegaard
     Østerholm parceller
     Frederikshof
     Skovkort 1780
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
Elstrup
 
 
Chr Knudsen XIV 33 
 
Renskrevet af Ruth Sørensen i Bojskov 2005
 
 
 
 
Elstrup Kaadnere forlange Jord af Bønderne A: 1769 
 
A: 1769 d. 9/12 indgik samtl. Kaadnere i Elstrup med en Ansøgning til Kongen om at faae Jord udlagt til deres Steder af Bønderne. Ved Bøndernes Capricer var de stædte i den yderste Forlegenhed, da de hverken vilde yde dem Grund el. Græsning for billig Betaling eller yde dem en Haandsrækning i Høsten el. Pløietiden. De vare derfor mødte paa deres sødvanlige Samlingssted el. ”Mode” og havde bedt dem om, at de vilde overlade den saa megen Grund for Penge og gode Ord, at de kunde holde en Ko til deres Families nødtørftige Underholdning. De fik imidlertid kun knubbede og studse Ord at høre, og en af Bønderne havde endog den Dristighed at true dem med følgende Ord, at de skulde Intet faae, om det ogsaa skulde koste ham 100 Rdl. De toge derfor deres Tilflugt til Majestætens Naade, da hans milde Forordn. af A: 1766 d. 10/2 tilsikkrede Kaadnere og de fattige Undersaatter Land, især hvor det kunde skee uden til Skade for Communen. De forvente derfor af Kongens Mildhed Land udlagt af Bønderne til en Ko imod at erlægge den i Forordningen omtalte aarl. Recognition og have saameget mere Haab, som de have for Øie Exemplet i ”Leffel” (Lebøl), Sønderborg Amt (Uddrag af gl. Papirer i Elstrup By). 
 
 
Bøndernes Svar herpaa A: 1770 
 
A: 1770 d. 9/1 indgik Forstanderne i Elstrup: Jens Klausen og Jørgen Petersen paa deres egne og de andre Bønders Vegne med følgende Besvarelse til Amthuset i Anledning af Kaadnernes Klage. At Hr. Exellence, Kammerherre og Amtmand v. Teufel har havt den Bevaagenhed at forlange Bøndernes Svar i Anledn. af Kaadnernes Ansøgning, derfor takke de ham underdanigst og vilde da gaae over til Spørgsmaalets Besvarelse: ”Kaadnerne i Byen have ikke havt den allerringeste Ret til Land eller Græsning hos Bønderne, da for omtrent 100 Aar siden 2 Kobler bleve fratagne deres By og lagt til Gaarden Østerholm, og derfor vare de selv og deres Forfædre saa indskrækede, at de i umindelige Tider af de daværende Forpagtere paa 6 Aar ad Gange have hyret en Kobbel, som laae til Østerholm, for om Sommeren at græsse deres Hornkvæg paa denne Mark; og paa samme Maade have Byens Kaadnere ogsaa bestandig havt deres Køer om Sommeren paa Græs hos Forpagteren, ja de have ligeledes baade Bønder og Kaadnere havt deres Faar paa Græs paa Østerholm. Alt dette veed Kaadnerne meget godt, og Sagen er bekjendt nok, og derfor have de heller hverken ansøgt el. fordret af Bønderne Land. De kunde heller ikke levere det mindste Beviis for, at de nogensinde have faaet et Stykke Kvæg græsset paa deres Bøndermarker. Hvor indskrenkede de selv have været, da deres Boel som bekjendt ere de mindste og ringeste i hele Amtet, fremgaaer ogsaa af den Omstændighed, at de til deres Drifts Fornødenhed, da Gaarden Østeholm blev solgt og de altsaa i Fremtiden mistede Græsning paa Gaarden, kjøbte et Stykke Land paa 23 Tønder imod den høie aarl. Kanon af 127 Rdl. Courant. De kunde altsaa ikke uden deres egen Ruin afstaae Land til Kaadnerne, og disse have i det mindste i over 100 Aar ikke havt nogen lovlig Ret til at fordre dette af Bønderne, derfor bønfalde de Kammerherren om paa høiere Steder at afværge den Byrde fra dem, der vilde blive dem til alt for stor Skade og Besvær. Naar Kaadnerne paa Grund af Forordn. 1766 d. 10/2 § 5 formene at være i deres fulde Ret til Græsning hos os, saa staaer det dem frit for ved en forestaaende Separering af Byens Jorder at mælde sig, for at Sagen kan blive undersøgt og fuldkommen afgjort.” (Uddrag af gl. Papirer i Elstrup)- 
 
 
Udskiftning i Elstrup A: 1771 
 
XIII 54-59. XIV 48-49. 
A: 1771 blev der udskiftet i Elstrup. 3 Gaarde flyttede ud af Byen. Eiendommelige Navne: ”Taagsvei” og ”Pohavevei”, Markveie. ”Fadsmai el. Fadseng” (J. Wrang) ”Bromai” (P. Have). ”Winkelmai” (Chr. Jesp.) ”Sveinholt” (Chr. H. Jørgensen). ”Ertebjerg” (Chr. Jesp. og Chr. Dreier). ”Roemai” (C. H. Jørgensen). ”Lysmose”. ”Guldmose”. V. for Elstrup løber ind i Fadseng (H. Moes. Jørg. Jak. og C. H. Jørgensen). ”Podhave” (J. Wr.). Hulbæk” i Sjellerupholm. ”Sveinholtbæk” udspringer i Sjellerupholm. ”Bjørnemose”. ”Barege”. ”Gostensholm”. ”Hestehaven”. ”Pefferholm”. ”Havrekilde”. ”Thingstedbæk”. ”Langmose”. ”Hindbæk”. 
 
Elstrup Bymænd enes om Udskiftningen A: 1772 
XIV.33-37 
A: 1772 d. 29/6 bleve Elstrup Boelsmænd og Smaafolk forligede angaaende følgende Punkter med Hensyn til Udskiftningen: 1. Da Elstrup Boelsmænd kun have lidt Jord, have de besluttet at overlade enhver Kaadner 1 T. Land og enhver Inderste 4 Skj. L., dog foruden deres Huussteder. ”Dermed ere Kaadnerne og Indersterne tilfredse, fordi med Indbegreb af det øde Boel hver Boelsmand kun faaer 30 T. Land”. Enhver Tønde Land udlægges efter 320 □ Roder. ”For enhver saadan Skj. Land betales aarl. 12 ß L. til Juul og hver Gang strax, saa at Bønderne ikke have Grund til at klage”. Bønder: 1. Jørgen Petersen Skou. 2. Petter Christenßen. 3. Jørgen Hanßen. 4. Hanß Christenßen. 5. Dominicus Jørgensen. 6. Jørgen Jørgensen. 7. Clauß Claußen Wrang. 8. Matz Christenßen. 9. Jenß Claußen. 10. Christen Christenßen. 11. Jørgen Jacobsen. 12. Hanß Jenßen. 13. Christen Hanßen. 14. Frederik Christenßen. 15. Christian Nelsen. 16. Christen Jensen. 17. Peter Jeßen.  
Kaadnerne: Christen Jørgenßen. 2. Ratje Hanßen. 3. Markus Johannesen, Skolemester. 4. Christen Statius. 5. Clauß Petterßen Smidt. 6. Jørgen Christenßen. 7. Hanß Christenßen Deyerhøy. 8. Jens Jakobsen. 9. Jes Christenßen. 10. Jens Christensen med Fuldmagt for Skovfoged Peder Jørgensen. 11. Hans Rasmussen. 12. Hanß Hanßen. 
Indersterne: 1. Jørgen Christensen. 2. Jakob Andresen. 3. Hanß Christenßen. 4. Jacob Skomager. 5. Christen Steffensen. 6. Hanß Jørgen Claußen. 7. Christen Nelsen. 8. Frederik Eriksen. 9. Niels Petersen. 10. Christen Hanßen. 11. Lorentz Lorentzen. 12. Jørgen Hanßen. 13. Petter Hanßen (Af Elstrup Byes Arch.). 
 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening