Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
   Als Nørreherred
   Egen herred
     Hjortspring len
     Tårup
     Klingbjerg (Nykåd)
     Lunden
     Stolbro
     Himmark
     Svenstrup
     Elsmark
     Stevning
     Hjortspring
     Hollændere på Hjortspring
     Hjortspring parcellerne
       Parcel nr 1 (Stevninghjørne)
       Parcel nr 2 (Malkestedet)
       Parcel nr 3 og 7 (Hjortspringgaard)
       Parcel nr 4
       Parcel nr 5, 10, 11, 12 og 13 (Solbjerggaard)
       Parcel nr 6
       Parcel nr 8. ”Holtegaard” Hjortspringvej 29.
       Parcel nr 9 (Elmosegaard)
       Parcel nr 14 (Jennegaard)
       Parcel nr 15 (Skadborg) Nordborgvej 153
       Parcel nr 16
       Parcel nr 17 Nørre Lund
       Parcel nr 18
       Parcel nr 19
       Parcel nr 20 (Paragraf 5)
       Parcel nr 21
       Parcel nr 22
       Parcel nr 23
       Parcel nr 24
       Parcel nr 25
       Parcel nr 26
     Østerholm len
     Sjellerup og Guderup
     Guderup Nystad
     Billedserie fra Guderup
     Dyndved
     Egen
     Elstrup
     Helved og Katry
     Østerholm samt skovens huse
     Østerholm Ladegaard
     Østerholm parceller
     Frederikshof
     Skovkort 1780
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
Hjortspring parcellerne
 
 
Chr Knudsen XIV 26: 
 
Hartsprung udparceleret. A: 1771 
 
Renskrevet af Ruth Sørensen i Bojskov 2005
 
XXII 108-114 
 
A: 1771 blev Hartsprung udparceleret: ”Til denne Gaard har hørt 582 T. 5 Skj. Land, hvoraf 151 T. blev udlagt til indhegnede Skove og 41 T. anvendte til at forsyne Kaadnere og Inderster med det fornødne Land.” 
De øvrige 390 T. 5 Skj. ere blevne inddeelte i 21 Parceler, hvis største Deel indeholder et Areal fra 11 T. 7 Skj. til 26 T. 7 Skj., undtagen en Parcele paa 70 T. og 6 mindre fra 4 T. 2 Skj. til 7 Tønder.” 
Førend Nedlæggelsen har denne Gaard i et Gjennemsnit af 20 Aar aarl. indbragt: 1658 Rdl. 
Paa de 21 Parceler er før Salget bleven lagt en i Forhold til Jordens Godhed bestemt aarl. Kanon af 2 Rdl. 16 sk. for hver Tønde Land, dette udgjør i det Hele: 933 Rdl. 16 β. 
De til Godset hidtil tjenestepligtige Undersaatter, som vare Fæstebesiddere og hverken eiede deres Bygninger eller Beslag, ere ved Gaardens Nedlæggelse paa Grund af Hoveriets Ophør ikke strax blevne ansatte til at udrede aarl. Tjenestepenge; men der er i dette Sted i A: 1779 med Hensyn til deres Afgifter overhovedet og med Hensyn til deres Befrielse for Hovtjenesten skeet en ny Skattesættelse, hvorved deres Afgifter ere blevne bestemte til 1 Rdl. 28 β indtil 1 Rdl. 40 β af hver T. Land. Derved er deres Egenskab som Fæste bleven ophævet og forvandlet til Bondequalitet, og Eiendomsfrihed indrømmet dem uden Erstatning over deres Bygninger og Beslag. Bøndernes Afgifter indbragte før den nye Skattesættelse, (foruden de ved Nedlæggelsen ophørende Hovtjenester og Naturalydelser, ansatte til 438 Rdl. 43 sk.) 3155 Rdl. 12 β. 
Ved den nye Indretning ere de blevne forhøiede til 3960 Rdl. 16 β. og indbringe altsaa aarl. 805 Rdl. 4 β mere end forhen. 
Godsets nuværende Indkomster ere da 1738 Rdl. 20 β og altsaa 80 Rdl. 20 β ”mere end forhen”. 
De indkomne Kjøbesummer udgøre: 1. af Bygningerne 1243 Rdl. 16 β. 2. af Parcelerne 15,086 Rdl. 41 β. 3. for det paa Parcelerne staaende og solgte Træ 2769 Rdl. 4 β, altsaa i det Hele en Kjøbesum 19099 Rdl. 13 β, hvoraf den aarl. Rente til 4 pr. C. 763 Rdl. 46 β. 
De til Skov indhegnede Jorder udgjøre 151 T. 
Med Hensyn til de paa Marken voxende Træer blev taget den Bestemmelse, at hvad der var under 6 T. i Gjennemsnit tilhørte uden Erstatning Kjøberne, men de øvrige bleve dem overladte imod en Taxationspries. De som ikke fik Træer, erholdt Løfte om Udviisning af den kongel. Skov imod Betaling. 
Omkostningerne ved Gaardens Nedlæggelse have beløbet sig til 599 Rdl. 13 β. (H. Kamphøvener Beschreibung der Konigl. Domainen – Guter. 1787. S. 77-80) 
Gaarden indeholdt før Udparceleringen 10 Plove og 61 Bønderplove; men er nu solgt og stykkeviis nedlagt. Til Gaarden hørte en Mængde Skov, som nu er Kongens. (Danske Atl. Tom.VII.) 
 
 
Auctionen over Gaarden A: 1771 
 
A: 1771 d. 26/8 paa blev der holdt offentlig Auction paa Gaarden, hvor det gik løs paa Kjøbeskilling. Hovedparcelen blev tilslaaet tidligere Gartner paa Langeland Jørgen Thomsen. Tiltrædelsen skulde skee til A: 1772 d. 1/5, dog tillades det Kjøberne til Mortensdag 1771 at begynde i Marken med at grave, bygge Huse og at lægge Vintersæden i Jorden, hvortil Bønderne skulle være dem behjælpelige. Ligesom de øvrige Parcelister ere de frie for Militærtjenesten, for Amtsveie og Kjørsler; men ogsaa for alle Mølle – Kirke – og Skole – Kjørsler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening