Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
 Chr Knudsens Familiehistorie
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
     1880
     1881
     1882
     1883
     1884
     1885
     1886
     1887
     1888
     1889
     1890
     1891
     1892
     1893
     1894
     1895
     1896
     1897
     1898
     1899
     1900
     1901
     1902
     1903
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
1899
1899. 
 
Storm og højvande 1899. 
Tirsdag d. 3. jan. indtrådte et betydeligt højvande, så at ingen passage var til og fra Korshavn. Det vedblev at stige til om eftermiddagen, da det blæste med en streng storm fra nordøst. I Faaborg gik vandet 5 fod højt over daglig vande, og alt ved havnen var sat under vand. I Randers, Aabenraa, Flensborg og Sønderborg gik vandet også højt op.  
 
En mærkelig vinter 1899. 
D. 15. jan trak et heftigt tordenvejr op over Lemvig og d. 17. jan faldet der megen sne i København. Viben er bleven set på Mors, auriklerne blomstrer i egnen ved Lemvig, bønderne pløjer deres jord i egnen ved Horsens, og hestene er på græs ved Randers, vildgæssene drager imod nord, og i Nørrejylland har det tordnet og lynet i søndags d. 15. jan. om morgenen, et sted har en sommerfugl vist sig. 
 
Udvisninger af danske tjenestefolk 1899. 
Udvisninger af danske undersåtter vedblev i mængde, det betydes dem at ville de tage tjeneste hos en tysker, kunne de blive. Hr. Amtsrichter Hahn tager børn fra forældre og giver dem en formynder, når deres ældre børn besøge danske højskoler. Han blev dog senere underkendt af de højere domstole. 
 
Augustenborg Herregaard solgt 1899. 
D. 26. jan. blev Augustenborg Herregaard solgt af enkefru Kaufmann for 164.000 m. til Geheimeråd Winters, der antages at være befuldmægtig for den preussiske Domæneforvaltning. 
 
Pastor H. C. Fangel død 1899. 
D. 9. marts døde pastor Fangel, forh, præst i Notmark på Als i Faaborg, 88 år gl. Han var født på Nordborg 1811 d. 25. febr. Hans lig blev ført til Als og jordet på Notmark kirkegård. Tirsdag aften d. 14. marts holdtes en lille højtidelighed i huset til minde om den gamle præst, ved hvilken lejlighed pastor H. Clausen i Brylle og pastor H… i Faaborg talte. Onsdag eftermiddag kl. 2 blev kisten bragt ombord på dampskibet ”Fylle”, efter at det forsamlede følge i præstegården havde afsunget en psalme. Man ville så sige hinanden farvel. Flere ejendomme flagede. 
 
130 g. 
Vinteren 1899 den tredje i rækken 1899. 
Vinteren 1898-1899 har været overordentlig mild, i 30 år har man ikke haft en mildere vinter i Tyskland. Kun 2 vintre i dette århundrede har været mildere, 1821-22 og 1865-1866. De tyske professorer spår om en række milde vintre og varme somre.  
 
Politisk møde i Ketting kro 1899. 
Søndag d. 12. marts holdtes et politisk møde i Ketting kro på Als med taler af redaktør Jessen i Flensborg og den bekendte taler, gårdejer P.Grau af Pøl. Mødet åbnedes af H.P. Matthiesen i Klinting. Der blev holdt taler af redaktør Jessen af Flensborg, gårdejer H.P. Matthiesen i Klinting, gårdejer E. Eriksen af Oksbølle, gårdejer P. Kaad af Mintebjerg, slagter Timm af Sønderborg, Chr. Jørgensen af Hartspring og N. Helmer af Sønderborg. Senere af redaktør Jessen, E. Eriksen af Oksbølle og journalist Lebæk af Aabenraa. 
 
En sildig vinter 1899. 
1899 d. 22. marts på sidste onsdag i fasten indfandt sig et stærkt snefog på Avernakø, så at folk kom ikke i kirke. Det sporede også rundt i landet. Flere sildige vintre er bekendte: 1850 d. 24. marts på palmesøndag snefog med stærk frost, konfirmationen blev udsat flere steder på Als, og sneen lå til langt op i april. 1872 d. 22 marts sidste onsdag i fasten, sneen lå endnu i påske helligdagene. 1881 d. 10. april på palmesøndag frøs det så stærkt, at vandet var frosset i en brønd. 1883 d. 2. april på 2. påskedag et stærkt snefog. 
 
Tordenvejr i april 1899. 
D. 20. april havde man et tordenvejr i Graasten og Ullerup på Sundeved. D. 15. april om aftenen mellem kl. 8 og 9 trak et heftigt tordenvejr op over Faaborg, men det holdt sig ikke længe, regnen skyllede ned. Kl. 9 om aftenen i Sorø egn, i Nykøbing på Sjælland, kl. 11 begge steder ildebrande. Allerede d. 16. april kl. 4 eftermiddag trak et heftigt tordenvejr hen over Faaborg egn, det gav megen regn, ligeså på Avernakø. 
 
Køer på græs 1899. 
Fra d. 10. til 25. april kom flere køer på græs på Avernakø og andre steder, både ved København og på Fyn. D. 22. april i Aabenraa og omegn. 
 
50 års lang og tro tjeneste 1899. 
D. 1. maj 1899 kan Christian Hansen i Ketting højtideligholde sin 50 årige jubilæumsdag for lang og tro tjeneste hos slagter Eriksens familie, hvis far og bror han ligeledes har tjent. Han er 73 år gl. Den gamles søn har ligeledes i 20 år tjent denne familie. Han er født i Ketting og kaldtes alm. Christian Træskomand. 
 
Boghandler la. Motte død 1899. 
D. 8. maj døde efter længere tids svaghed boghandler og udgiver af ”Sonderburger Zeitung” Ulrich Christian Frederik la Motte. Han er nedstammet fra en fransk emigrantfamilie, som i adskillige slægtled har været bosat på Als. Han er født 1822 d. 29. juni i Sønderborg, hvor han etablerede sig som boghandler 1840. Hans avis stammer fra 1864. Han var ret mådeholden som politisk modstander, i sit private liv var han en elskværdig mand, godt lidt og agtet af alle. Min bror omgikkes ham meget, og han kom især i tidligere tid ofte på Lysholm. 
 
131 g. 
Hønshøj brændt 1899. 
I onsdags eftermiddag d. 27. maj afbrændte ved lynild det Christian Bondes på Elstrupmark tilhørende våningshus med lade. Stedet kaldes Hønshøj. Lynet slog ned i aftægtsboligen, og det hele var i et nu i luer, så at blot hesten blev reddet, hvorimod 2 køer, en gris og en kalv indebrændte. Løsøret forsikret i den alsiske Brandforsikring, bygningerne derimod i Landbrandkassen. 
 
Et politisk foredrag 1899. 
D. 14. juni holdtes et politisk møde i Majkro, hvortil redaktør H.P. Hansen Aabenraa havde indbudt. 200 personer var tilstede. H.P. Hansen holdt tale, desuden Fritz Hansen af Løjtertoft og gårdejer P. Grau af Pøl. 
 
Frydendal kro solgt 1899. 
I juni måned blev Frydendal kro i Helved solgt til et kompagni C. Kock med et areal på 34 hektar med besætning og inventar for 74.000 m. D. 15. juni fastsattes en auktion til at udparcelere jorden. Ejeren Hans Hansen flyttede til Østerholm og boede der i et hus tilhørende hans bror Jes Hansen, indtil aftægtshuset ved Frydendal ved hans fars død skulle blive ledigt. 
 
Missionsfest i Igen kirke 1899. 
I begyndelsen af juni var jeg i en 14 dages tid i besøg på Østerholm på Als. Pastor Prahl med kone kom ligeledes et par dage i besøg hos min bror, da der skulle holdes missionsfest i Igen kirke d. 7. og 8. juni. Vi kørte om onsdag og torsdag på 2 vogne i kirke. Pastor Prahl af Haderslev forrettede liturgien. Onsdag aften prædikede pastor Matthiesen af Sønderborg. Han holdt en god prædiken og talte sjældent godt dansk, derpå pastor Zerlang af Holebøl, der ligeledes prædikede godt, men talte temmelig stærkt den sønderjyske dialekt. Han er afgjort dansksindet. Torsdag formiddag talte pastor Nielsen af Sommersted, der er en af Nordslesvigs bedste prædikanter. Han er også dansksindet og pastor Clausen af Dybbøl, der tillige gav en udsigt af missionens fremgang. Der blev ofret. Om eftermiddagen blev der holdt møde i præstegårdens have. Dette møde overværede jeg ikke, men gik til Ketting og Blæsborg. Kort efter kom pastor Schmidt af Ketting kørende og jeg kørte da med dem og spiste til middag hos dem. Præsterne og andre spiste i Igenmølle kro og samledes atter om eftermiddagen i præstens have. Kirken var fuld begge dage. Pastor Engel fra Hagenbjerg var også i kirke og indbød mig, tilligemed familien på Østerholm til middag om søndag, da pastor Prahl ville tage til Hagenbjerg. Fru Engel var en søster til pastor Prahl. Om søndagen prædikede pastor Prahl i Igen kirke og efter endt gudstjeneste kørte vi alle med toget til Hagenbjerg station. Pastor Engels var meget rare, elskværdige og gæstfrie folk. Om eftermiddagen kørte vi ned i Hagenbjerg skov. Det var første gang jeg var i Hagenbjerg præstegård efter provst Fangels afgang. Siden besøgte jeg dem hvert år, da han gerne ville have, at den gamle familie vedblev at komme i præstegården. Der indkom i kirken og festen i haven 696 m. 
 
Et heftigt tordenvejr 1899. 
Mandag d. 17. juni havde man et heftigt tordenvejr i den østlige del af Jylland, i egnen mellem Aarhus og Limfjorden, Mariager, Grenaa og andre steder i Jylland, Nordslesvig, Assens egn på Fyn, hvor der brændte flere steder, Ringsted på Sjælland. 
 
Høsten begynder 1899. 
Lørdag d. 22. juli begyndte høsten på Korshavn. D. 24. tog den alm. fart. D. 6. dag begyndte den i Avernakø udmark. Hen i ugen blev den også der almindelig. D. 24. juli begyndte man at høste i egnen ved Hadeslev.  
 
132 g. 
Pastor Chr. Schwensen af Hørup død 1899. 
I juli døde pastor Christian Schwensen, forh. præst i Hørup på Als, på Trudsholm ved Mariager hos sin søn Jørgen Schwensen, 88 år gl. Hans lig blev ført til Als for at jordes på Hørup præstegård. Hele familien fulgte med liget, der blev indsat i Hørup kirke og begravet dagen efter. Talen blev holdt af præstens svigersøn pastor Theodor Hansen, præst i Østrup på Fyn, pastor Brinck i Hørup og pastor Lunding, en svigersøn af pastor Hansen. De blev indkvarterede hist og her omkring hos slægt og venner. Talerne kom senere i trykken. ”Fru Schwensen takkede meget for din krans.  
Det gav jo en mængde gæster efter den store begravelse i Hørup. Her var en svigersøn af pastor Hansen i Østrup, skolebestyrer Lunding i København, en sønnesøn af den bekendte kommandant Lunding i Fredericia. Desuden Litte med Anne og Christian. Hun og Anne afrejste herfra i går eftermiddag og Lundings i lørdags d. 29. juli. På Majbølgaard havde de også stor indkvartering. Sidste fredag d. 28. juli holdtes her fødselsdag, men foruden vore liggende gæster var kun Majbølgaarderne her, men de kunne også møde med et ordentligt læs. Nu er vi da igen kommet i vor gamle gænge. Om selve begivenheden vil jeg ikke skrive, den er jo udførligt beskreven i Aviserne og ellers kunne vi fortælle mundtlig, når vi kommer over. 
 
Hans rejse til Avernakø udsat 1899. 
Efter dit brev formente du, at jeg hellere måtte opsætte min rejse til Avernakø en 4 dages tid, da Maries søster for tiden er gæst i præstegården med sine børn; dette er nu besluttet, og om mulig til d. 20 aug., da drengene så skulle rejse tilbage til Roskilde efter ferien, dog skal der nok komme et par ord i forvejen. Ditte tager nok også med, hvis der ikke kommer noget i vejen. 
 
Høsten begyndt på Als 1899. 
Høsten er nu begyndt overalt på Als, men dermed har vi jo intet at gøre og behøver heller ikke at indrette rejsen efter den. 
 
Gilde hos herredsfoged Hansen 1899. 
I Søndags d. 30. juli var ungdommen her indbudte til middag hos herredsfoged Hansen til kl. 4, det vil sige, fru Poulsen, Ditte og Jørgen og da desuden Litte og Anne var her skulle de også med. Obersten og frue med plejedatter og Stefan er her endnu, desuden har herredsfogden fru Bjælke med datter samt deres datter fru Siting med børn. Om en 14 dages tid når Siting kommer, bliver der en større middag, hvor de ældre skulle med. 
 
Hans kones fødselsdag 1899. 
Min svigerinde har sendt et åar ord med i brevet og takker for min lykønskning til hendes fødselsdag, der gik temmelig rolig hen. Litte og Anne var kommet hertil til hendes fars begravelse. De blev så til i går, da de tog til Augustenborg til Witzkes at spise frokost og middag hos fru Tadey og i aftes ville de med toget til Majbølgaard, hvor de ville blive til tirsdag d. 4. aug. og fortsætte rejsen til Vendsyssel for at besøge deres gamle venner fra den tid, de boede på Knivholt. Jeg har bedt hende at tale med Nikolaj om at få ham til at søge beskæftigelse enten på en eller anden måde, at sidde således hen uden arbejde, kan kun føre til større ulykke for hans helbred og sinds tilstand. Hilsen til alle. 
 
Nikolaj bliver boende på Læsø 1899. 
Da nådsensåret var udløbet på Læsø, flyttede tante Grethe til Østerholm på Als, hvor hun blev i huset hos min bror til sin død. Præsten Nikolaj Knudsen ville på ingen måde bort fra øen men hyrede sig ind i et lille hus i byen. Af hans brev forstod de godt, at han måtte til sine tider være sindsforvirret og forstyrret i hovedet. 
 
Købmand H. Korff død 1899. 
D. 3. aug. døde i Sønderborg købmand Hans Korff d. ældre af et slagtilfælde, 62 år gl. Han var barnefødt i Rinkenæs og grundlagde i tresserne en købmandsforretning i Sønderborg, som han i de senere år drev en gros i forbindelse med en bankforretning og som han ved dygtighed, ihærdighed og flid bragte frem efter vore forhold højt niveau. 
 
Min bror i besøg 1899. 
Fra d. 21. til d. 24. aug. var min bror i besøg på Avernakø. Han havde et dejligt rejsevejr tilbage med dampskibet Fulla. Fra Hundslev gik han hjem til fods og kom kl. 10½ hjem. De havde ikke ventet ham. Derfor var der ikke vogn efter ham. Ombord traf han en mand Petersen fra Broballe, en bror til ham på Melsgaard og præsten Christiansen fra Tandslet. Men han trak sig tilbage til første kahyt og lod de 2 tyskere være ene om det. 
 
133 g. 
Tante Lisbeth i besøg 1899. 
Det var dog godt at han kom hjem, da tante Lisbeth kom den følgende dag til fods fra Hundslev. De havde afsendt et brev til hende om at udsætte besøget en dag, da de skulle til en stor kaffevisit i kroen. Men hun havde ikke fået brevet. Hun gik da med i visitten hvor hun iblandt mutterne traf en del gamle bekendte fra tidligere dage.. Ditte kørte hende så til Hundslev om aftenen, for at hun kunne gå med toget hjem. Hun fortalte at hun i okt. ville rejse til Kamstrup i Fyn og der blive vinteren over. Hun ville ikke oppebie Peters bryllup, da hun ikke ville så sildig af sted. 
 
Fru Paulsen gør gilde 1899. 
D. 27. aug. ville fru Paulsen holde gilde med de sædvanlige klubgæster, Majbølgaard, Erichsens i Ketting, fru Tadey og Carl Thomsen på Augustenborg. Herredsfogden var forhindret i at komme. 
Han takker for besøget og beder at takke Christian og Marie for deres ulejlighed og omhu under hans ophold og lille Charlotte ikke at forglemme. 
 
Nikolaj Knudsen indlagt 1899. 
D. 18. sept. rejste Nikolaj Knudsen fra Læsø og blev indlagt på Sindssygeanstalten i Middelfart, hvor han blev i flere år. 
 
Besøg af Ditte og Grethe Frost 1899. 
Fra d. 18. til d. 20. sept. aflagde Grethe Frost og Ditte Knudsen et besøg i Avernakø præstegård. De besøgte flere på øen. 
 
Magelæg ved Østerholm 1899. 
Min bror gjorde et mageskifte med det konsortium, der havde købt Lysholm, hvorved han fik det såkaldte ”Malkested” og det lille stykke over for kroen, som den gamle mad. Knudsen i sin tid havde købt af Frederik Vogelsang. Det såkaldte ”Rum” magelagde konsortiet med Andersen til Bommerlund, der fik det imod at aftræde et stykke, der blev indlemmet i det såkaldte Langkobbel til Lysholm. 
 
Et slemt tordenvejr 1899. 
D. 11. nov. kl. 7 om aftenen trak et heftigt tordenvejr med skarpe lyn og stærke skrald op over Faaborg egnen. Hen ad kl. 7½ var det i nærheden af Avernakø. Det trak hovedsagelig mod nord.. Det rasede også i Haderslev og Rødekro ved Aabenraa, hvor en hvirvelvind tillige anrettede stor skade på bygninger. En båd fra Lyø var ude i dette vejr, den kæntrede og manden Rasmus M. Petersen druknede. Kl. 7½ slog lynet ned i Stevning i gårdejer Jørgen Thomsens aftægtshus hvor den gale kone Anne Marie Ahlmann nær var blevet brændt inde. 
 
Besøg på Østerholm 1899. 
Fra d. 28. okt. til d. 1. nov. opholdt jeg mig i besøg på Østerholm på Als. Jeg vente frem og tilbage med Thomas Vogelsang, der nu bor i det nordlige Fyn. 
 
Bager Thomsen solgt sin jord 1899. 
I okt. måned solgte bager Thomsen på Augustenborg al sin jord til regeringen for 88.000 m., men beholder sit hus, bageri og have. 
 
Hans lykønskning til Jul 1899. 
D. 20. dec. Herved modtager du mine bedste ønsker for dig om en velsignet jul og et godt nyt år. 
 
134 g. 
og at vi, hvis det er Guds vilje, må samles af og til i bedste velgående på vanlig måde. Tiden iler og dagene kunne let være borte, lykkelig da, om man er velberedt at tage Herrens kaldelse og få del i vor Herre Jesu Kristi nåde. 
 
Pastor Schmidt i Guderup død 1899. 
Her har vi fået en sørgelig jul, vor kære præst er død i søndags aftes d. 17. dec. efter 2 dages sygdom. Hans kone var rejst til Sønderborg om morgenen for at gøre indkøb til julen, og han tog med toget fredag eftermiddag for at hente hende, og på hjemrejsen fik han så voldsomme mavesmerter, at de måtte bære han ud af toget og hjem i Guderup. Han led så de frygteligste smerter hele tiden, indtil han udåndede søndag aften kl. 8. Det var vistnok tarmslyng han led af. En operation var besluttet, og man sendte bud efter en læge fra Flensborg, men inden han kom, døde han. Han skal begraves på fredag d. 22. dec.. Det er et beklageligt dødsfald. Her er almindelig sorg over hans bortgang, den elskelige mand. Han blev begravet d. 22 dec. I huset talte provst Schmidt i Svenstrup, i kirken provst Reuter og ved graven hans bror, præsten i Ketting, der forrettede jordpåkastelsen. Menigheden havde lagt en sølvkrans på hans kiste. Han var født 1847 i Bylderup. Fra 1872-1877 præst i Hjerpsted, derefter fra 1877-1884 i Mjolden, i Brede fra 1884-1894, da han kom til Igen. Hans portræt hænger i Igen kirke. 
 
Anne Jensen, gift Lykkemand død 1899. 
Et andet dødsfald har jeg at berette, det er gamle Anne Lykkemand, født Jensen, der i mange år tjente i Hagenbjerg præstegård. 81 år gl. Jeg lod forfærdige 2 kranse, den ene med påskrift ”Pastor Knudsen på Avernakø”, den anden fra mig og afleverede dem til Hans Jensen i Ketting, med bøn om at lægge dem på hendes kiste. Jeg ville først have fulgt hende til graven, men det var netop så bidende koldt i de dage, så jeg nødig ville hente mig en forkølelse. 
 
Martine med børn i julen 1899. 
Jeg har indbudt Martine fra Roskilde med hendes børn at tilbringe juletiden her, bare om at vejret må blive nogenlunde, at det ikke skal lægge til med is. Nu har vi jo i de sidste dage haft tøvejr og mildt vejr, men i dag har det igen taget til med streng vinter. Holger er allerede ankommen, nu vente vi de andre i aften eller på lørdag. Den stakkels Martine kommer aldrig ud, så det var slemt, hvis der skulle indtræffe forhindringer, den eneste gang på året alle hendes drenge har ferie. 
 
Nikolaj Knudsen 1899. 
Fra ministeriet har jeg fået brev om at Nikolajs pension bliver udbetalt fra nådsensårets udløb, nemlig fra d. 1. aug. d. år, men den medgår jo hel og holden til hans ophold på sindssygeanstalten, på hans gæld til pastor Kinch, samt til dækning af beløb til 450 kr. Endnu resterer købmanden, godt at denne blev dækket ved en del genstande, der blev solgte på auktionen; hans gode sengetøj og møbler er kommet på præstegårdens loft. Med hensyn til Nikolajs befindende, da er hans tilstand endnu uforandret, dog er han falden til ro. 
 
Kabell er død 1899. 
Tænk også den brave Kabell, købmand i Frederikshavn er død for et par måneder siden. Hans lille søn er kommet i huset hos en slægtning af ham. 
 
Bryllup på Blæsborg 1899. 
I går d. 19. dec. stod brylluppet på Blæsborg. Det var kun et lille bryllup om eftermiddagen på få personer. Jeg tænker at gamle Møller i Ketting har været med i kirken. Vi har næsten tænkt, at søster Elisabeth er rejst med dampskibet i dag til Faaborg. Det var Peter Davidsens andet bryllup med sypige Marie Jepsen, en datter af Jørgen Jepsen på Blæsborg. 
 
Gamle fru Elley i bedring 1899. 
Gamle fru Elley på Graasten er nu i god bedring, som hun meddelte i et brev til Ditte, der havde skrevet til hende i hendes sygdom. Det er godt for Christian Elleys børn, om hun måtte leve en stund endnu. Hilsen og lykønskning til Christian og Marie og lille Charlotte. 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening