Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
 Chr Knudsens Familiehistorie
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
     1880
     1881
     1882
     1883
     1884
     1885
     1886
     1887
     1888
     1889
     1890
     1891
     1892
     1893
     1894
     1895
     1896
     1897
     1898
     1899
     1900
     1901
     1902
     1903
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
1895
 
95 g. 
 
1895. 
En streng vinter 1895. 
Det blev en streng vinter. I jan. måned stod det mest med frost og tøvejr.. I slutningen af måneden tog frosten til og havet lagt til, så at man hele febr. måned færdedes på isen fra Avernakø ind til Faaborg og til Lyø både til fods og på vogn. Ligeledes var der forbindelse mellem Ærø og Faaborg, Als og Lyø og Fyn. Is over Lille- og Storebælt, og Øresund skaffede forbindelse mellem Skåne og Sjælland. En isbryder ankom d. 22. marts. D. 24. marts blev isen fejet væk. D. 20. febr. kom et kobbel heste, 12 stk. fra Ærø over Drejet ved Avernakø. Deres ryttere red i fuld karriere over isen, men en meget kostbar gul hest druknede mellem Avernakø og Bjørnø. Om aftenen kørte en mand med et enspænder køretøj i den frembragte våge. Folk på Avernakø advarede ham, da det var halvmørkt, men blev stående på stranden for at se, hvorledes det ville gå til. De var straks ved hånden og bjergede manden og hans hest, men vognen blev først dagen efter trukken op af isen. 
 
Ligeledes en streng vinter mod syd 1895. 
I det sydlige og mellemste Europa, Italien, Frankrig, Spanien, Tyskland, ja selv i Algier havde man også streng vinter med frost og sne. 
 
Fægteborg solgt 1895. 
D. 10. marts. Afd. konsul Ohlsens enke og arvingerne have solgt den dem tilhørende gård ”Fægteborg” i Hagenbjerg sogn til gårdejer Christen Hansen i Broballe. Købesummen omtrent 105.000 m. Gårdens areal ifølge et tysk blad 54 hekt. og den står for 800 thl. Nettoudbytte. 
 
Bankdirektør Jørgensen død 1895. 
I morges d. 5. marts døde bankdirektør Christian Jørgensen, som det hed, af influenza i Sønderborg. Den afd. var en dansksindet mand, bekendt for sin dygtighed, elskelige karakter og goddædighed. Han var en trofast rådgiver og støtte for mange. Hans død vakte stor sorg og bedrøvelse i byen. Han var fra Ravnsdam i Stevning og blev begravet d. 19. marts. Ligtalen holdtes af pastor Matthiesen. 
 
Sønderborg bank fallit 1895. 
Men d. 24. marts kom der et stort krak. Banken blev lukket og erklæret fallit. Dens aktiekapital udgjorde 800.000 m., deraf 200.000 var indbetalt. Det bekræftes, at underskuddet udgør 1.500.000 m. og er forårsaget af direktørens børsspekulation i året 1890. Byen er i stærkt oprør. En mængde sparepenge ville gået tabte. Ved en fornuftig og hensigtsmæssig ordning fik hver enkelt, nok efter flere års forløb omtrent 50 %. Men havde man ikke været så rask med at erklære banken fallit, men holdt det hele gående i nogen tid, ville vist nok kun såre lidt være gået tabt; thi et halvt år efter gik de samme papirer, han havde købt op, på den gamle højde. Stemningen slog om, og nu hed det sig, at han havde taget gift. Den dag, banken blev lukket, var landdagsmand Hans Lassen af Lysabild i byen og blandede sig i den store masse folk på gaden, der diskuterede denne skandale. 
 
96 g. 
 
Han ytrede til de tilstedeværende: Ja alle slige institutter, banker, sparekasser skulle ordentlig kontrolleres af staten, de må gerne komme og se min sparekasse efter. Den stå til tjeneste. Bankens tab er opgjort til 2.080.000 m. 
D. 29. marts skriver min bror herom: Nu er også Sønderborg Bank gået fallit og gjort mangfoldige ulykkelige, både på Als og Sundeved og Sønderborg by. Mange stakler har haft deres hele, med møje sammensparede formuer isat her, og nu ser de sig pludselig berøvede al eksistens. Jørgensen blev begrædt og bekranset og begravet med stor deltagelse og pomp, lagt i 2 kister, en af zink og en af maghoni og i en muret og hvælvet begravelse. Dagen efter kom krakket, nu er graven helt udslettet og alle kranse tilintetgjort. 
 
En voldsom storm 1895. 
D. 24 marts var det en voldsom storm, her var det knap så voldsomt som d. 12. febr. 1894. Derimod i København værre. Siden 1884 har vinden der ikke blæst med den hastighed som d. 24, marts. Denne orkan anrettede stor skade på fastlandet og ned ad Jylland. På Als blæste en gammel lind om ved Jægerhuset. Det bedste ved orkanen var, at den hele is drev bort fra farvandet. Der sporedes torden og lynild i orkanen. 
 
Lyø mølle brændt 1895. 
Vindmøllen på Lyø brændte om natten d. 24. marts i den stærke orkan. Ilden opkom vistnok derved, at møllen er kommen i gang under orkanen. En del Lyøboere var til bryllup, men kunne ikke komme hjem. De gik om natten og så godt, at det var møllen der brændte. 
 
Sønderborg kredsdag 1895. 
Sønderborg kredsdag holdt møde d. 25. marts. Der blev valgt 2 medlemmer til Provinslanddagen, justitsråd Grimm og teglværksejer N. Matzen i Iller. De valgtes for 6 år. Et andragende fra central- fiskeriforeningen om bevilling af en understøttelse blev enstemmigt afslået. Ang. indsamling af oldenborrer antoges at byde 50 p. c dog ikke udover en betaling af 6 p. per kilo til de forskellige kommuner. Et andragende fra kirkeforstanderskabet i Sottrup om at få de af nævnte kirkekasse understøttede syge optagne på kredssygehuset til en dagspris af 1,28 blev enstemmigt vedtaget. I anledning af et andragende fra herredsfoged Klincker for ophævelse af bropenge ved broen over Alssund blev vedtaget, at kredsudvalget sammen med Sønderborg magistrat skulle udarbejde en plan over de forskellige distrikters ydelse efter loven og bestemme forslag samt en klar oversigt. 
 
Nikolaj har fået lov at søge i Danmark 1895. 
D. 29. marts. Det er længe siden vi have set brev fra hinanden, om det er dig, der har haft det første ord, og jeg altså den skyldige, ved jeg ikke, så mehet er vist, at der er og har hidtil været ikke noget glædeligt at skrive om. Hvorledes det står til med Nikolaj, kan man ikke få at vide af ham selv, kun det ved vi, at han har fået lov at søge her i Danmark, og kommer ikke mere til Færøerne. Det hele er højst sørgeligt. Men jeg har sat mig for ikke at drive på noget, for ikke at forværre det. 
 
Mads Davidsen soldat 1895. 
Mads Davidsen på Blæsborg måtte da også bide i det sure æble at blive soldat, nemlig jæger. Det er dog heldigt, at det kun varer 2 år. Han skal ligge i Altona. 
 
97 g. 
Min bror forkølet 1895. 
Jeg er temmelig forkølet i denne tid, og det gjorde ikke bedre, at jeg måtte til Ullerup i en taksation. Det var i forgårs jeg rejste tidlig om morgenen og kom først hjem kl. 11 om aftenen. 
 
Han tænker på at sælge Lysholm 1895. 
Du har vel nok hørt om salget af gården og om at trækkes sig tilbage til Østerholm. Endnu er der ikke gjort noget skridt dertil eller sket noget. Det vil falde mig meget tungt; på den anden side, hvor tungt det end er at forlade det kære sted, var det jo godt at have alt på det rene, forinden man dør. Nu vil jeg sende dig min bedste tak for al din godhed mod lille Marie, hvorfor jeg beder Gud lønne dig. Venlig hilsen til alle. 
 
Hans lykønskning til min fødselsdag 1895. 
D. 14. april. Hermed sender jeg dig og mines bedste lykønskning til din fødselsdag på onsdag d. 17. april. Gud give dig et godt nyt år med Herrens velsignelse. Ham fra hvem alt kommer, hvad han finder os tjenligt. Vor Herre Jesu Kristi nåde, Gud vor faders kærlighed og den Hellig ånds samfund være med dig og os alle. 
 
Slagter Erichsen i Ketting død 1895. 
I går morges d. 13. april døde gamle slagter Erichsen i Ketting. Det var et glædeligt lig. Han var så godt som død i de senere år. Han kunne ikke gå, men måtte trækkes omkring i en vogn, ikke spise selv, ikke tale forståeligt og kendte ikke de fleste. Han blev 82 år gl. 
 
Ditte gør en rejse til København 1895. 
Ditte rejser på tirsdag d. 16. april til København med smørskibet fra Sønderborg til Svendborg og så videre til København. Hun er inviteret af Dr. Schmigelovs til frit ophold og kur for halsen. Hun vil nogle dage også til Vejlegaard til konfirmation og derfra hjem. 
 
Marie Knudsen konfirmeret 1895. 
Søndagen efter påske d. 21. april blev Marie Knudsen konfirmeret i Avernakø kirke. De var 5 konfirmander, 3 drenge og 2 piger, deriblandt bager Rasmus Hansens Juul og Anne Kathrine Madsen. Hendes mor Martine ankom hertil fra Als om fredagen d. 19. april tilligemed sønnen Knud Knudsen og blev her flere dage efter konfirmationen, hvorpå de rejste til København, hvor hun ville tage ophold hos en bror, der boede der, og Knud skulle gå i skole for at få undervisning i dansk, da han kun havde lært tysk i Augustenborg skole. De 2 yngre sønner, Holger og Christian kom til Lysholm for at gå i Elstrup skole. Imidlertid blev hun kun et års tid i København, da hun ikke ret kunne komme ud af det med svigerinden, og flyttede derpå til Køge. 
 
Marie Jessen konfirmeret i Faaborg kirke 1895. 
Samtidig var der konfirmation i Faaborg kirke, hvor en datter af forpagter Witzke på Graasten, der i Faaborg hos sin onkel præsten H. Holger Fangel, var gået på et institut i denne by, og Marie Jessen, en datter af forpagter Thomas Jessen på Majbølgaard på Als. De blev konfirmeret af præsten Holger Fangel, der var g.m. Magde Jessen, en søster til Thomas Jessen og fru Witzke. Begge de unge pigers forældre var tilstede ved konfirmationen. Derfor var Thomas Jessen og Anne kommet til Faaborg om fredagen. Jessen tog straks derefter atter hjem, men hans hustru Anne blev tilbage og kom om mandagen over til Avernakø for at hjælpe Grethe at pakke sit tøj ind, da hun foreløbig ville tage ophold på Lysholm, indtil Nikolaj muligvis igen fik præstekald, da hun så skulle bestyre hus for ham. 
 
98 g. 
Christian Knudsen med familie flytter ind i præstegården 1895. 
Christian med familie havde om vinteren boet på mejeriet. Da han endnu havde den Lorensiske gård og forpagtningen af præstegårdens avling, men manglede en ordentlig bolig – hin gamle gård var ikke til at bo i – tog jeg dem ind i præstegården. Jeg overlod ham forpagtningsafgiften og beholdt selv de andre indtægter, tienden, offer og accidentier og betalte skatterne. Jeg gjorde af hensyn og kærlighed til min bror og for at sætte ham i stand til at afvikle sin gæld. De 8.000 kr., som jeg stod i kaution for, fik jeg tilbage, derimod stod jeg også i kaution tilligemed rentier Reimers i Faaborg for 2.000 kr. Den blev indkrævet, og skønt Reimers stod for det halve beløb, udbetalte jeg det hele, da jeg ikke ville have, at folk skulle sige, at de havde tabt penge hos ham. Ligeledes betalte jeg 500 kr., som han skyldte købmand Mogensen i Faaborg, begge dele med renter. Jeg ville værne om min brors og families ære. De overtog husholdningen i præstegården og jeg fik kosten gratis hos dem. 
 
Grethe Frost flytter til Als 1895. 
I begyndelse af maj måned rejste jeg til Als og havde Grethe Frost og Marie Knudsen med. Jeg forblev der en 14 dages tid. Marie Knudsen kom siden et års tid til Majbølgaard og Grethe Frost forblev på Als på Lysholm. Hun forlod således mit hus, efter at have bestyret det i 13 år. Da jeg kom tilbage, jordede jeg gamle Jørgen Rasmussen eller Mikkelsen, postfører på øen. Han var død d. 14. maj., 87 år gl. 
 
Megen torden denne sommer 1895. 
Denne sommer stod det med megen torden. D. 31. maj trak et heftigt tordenvejr op over Nordborg og den nordlige del af Als med hagl og en voldsom regn, gaderne fyldtes med vand, og det trængte flere steder ind i husene. D. 30. juni dræbte lynet en kone på Lebølgaards mark. D. 30. juni, stærk torden i Nordslesvig, Ribe, Ringkøbing, Nykøbing F., Odsherred. D. 1. juli stærk torden i Svendborg, Nyborg. D. 2. juli Skanderborg, Hobro, Holstebro. D. 3. juni et heftigt tordenvejr over Odense, Kolding. D. 14. aug. et heftigt tordenvejr over Als. Havnegaden i Sønderborg svømmede i vand, Nordborg. D. 19. aug. tordenvejr i ….., Hjørring, Aalborg, Nykøbing M., Thisted, Skive, Hobro. D. 11. sept. torden på Sveriges vestkyst. D. 4.okt. tordenvejr i Haderslev, Ringkøbing. D. 6 nov. hagl og torden på Avernakø. D. 7. nov. ligeledes på Langeland, Svendborg, Bogense, Odense, Nyborg, Kolding, Helsingør. Der herskede et meget mildt efterår, men flere stærke orkaner og d. 4. dec. stormflod i mangfoldige danske, slesvigske og holstenske byer. 
 
Kredsdag holdes i Sønderborg 1895. 
D. 29. juni holdtes kredsdagsmøde i Sønderborg. Spørgsmålet om den projekterede smalsporede jernbane på Als skal den nævnte dag forberedes. 
 
Fødselsdag vil ikke blive holdt 1895. 
D. 28. juni. Tak for sidste brev og for besøget her. Du kan jo gerne gøre det om igen når det passer dig. Jeg kommer vel næppe over under de nuværende omstændigheder, der er alt for trykkende for mig. Fødselsdagen vil hengå i stilhed, den falder i morgen en søndag, og så vil de fra Majbølgaard komme og måske tante Lisbeth, eller slet ingen. 
 
Synoden og synodaludvalg 1895. 
Her falder også af og til møder, sidste mandag d. 24. juni synodal, på førstkommende lørdag kredsdag med den bekendte jernbane, så igen, så igen møde i synodaludvalget om forberedelse til synoden d. 30. juli. 
 
99 g. 
Besøg og udflugt 1895. 
For nogle dage siden kom gamle Thomsen og kone fra Augustenborg i besøg her, og de befandt sig begge vel her. I dag skal klubben Erichsens i Ketting, Carl Thomsen fra Augustenborg og Majbølgaard samles i Mommark. Ditte og fru Paulsen samt Nikolaj er indbudne og kørte herfra kl. 1 eftermiddag. I den sidste tid har vi af og til haft torden, men ikke strengt, da den hver gang har delt sig og gået syd og nord på. Den har vist heller ikke været slem på Avernakø. Den sidste gang faldt her en rigelig god regn, hvilket især var godt for roerne, der står godt. Rugen har ingen skade lidt og er nu kommet godt over befrugtningen. Nu har vi fået varme ovenpå, hvilket er godt for hveden. Hilsen til alle. 
 
Hans fødselsdag 1895. 
: 13. juli. For dine gode ønsker til min fødselsdag har du min bedste tak, ligeledes bedes du at takke Christian og Marie min tak. Fødselsdagen gik stille af, her var kun familien fra Majbølgaard med børn og gamle Hanne fra Frydendal, der kom af sig selv. Dette var også efter mit ønske. Det er ikke tider at tromme folk sammen i, jeg ønsker helst at leve i ro. Søster Lisbeth med Ditte og lille søn, der har været der et par dage, kom næste dag. 
 
Ditte og Grethe i besøg på Avernakø 1895. 
Jeg har udsat det med at skrive, da Ditte og Grethe har haft den plan at ville tage båd ved Fjordmose og sejle til Avernakø om morgenen tidlig, vende tilbage samme aften. Hid indtil har vinden ikke rigtig ville føje sig, eller det har blæst for stærkt. Nu vil nok næste uge gå hen, før det bliver til noget. De kom lidt senere hertil en dag, men da det tog til at blæse stærkt, blev de natten over og rejste den næste dag med båd herfra, da den anden gik hjem. 
 
Besøg af Litte 1895. 
Frøken Dora Møller med Rose kommer i aften til fru Paulsen på Østerholm og forblive der i nogen tid og på torsdag kommer Litte med de 2 yngste børn og bliver et par dage. 
 
En tur til Søst 1895. 
Hvis vejret bliver godt på tirsdag d. 22 juli er vi inviterede til pastor Andresen i Søst sammen med pastor Prahls. Vi tager da med dampskibet til Aabenraa og med sidste igen tilbage om aftenen til Stevningnor. 
 
En ung hest død 1895. 
I søndags morges blev den ene af de unge køreheste funden død i stalden. Den var rask om aftenen og havde ædt alt sit foder. Da den var helt kold, må den være død den største del af natten. Det var et slemt tab, tilmed da hestene for tiden er dyre. 
 
Jernbanen på Als vedtaget 1895. 
Du har vel nok set af bladene, at jernbanen på Als blev vedtaget på sidste kredsdagsmøde. Kapitain Petersen fra Egernsund, en Fynbo, svigtede os denne gang og gik med tyskerne. Hans Lassen indgav en protest mod kredsdagens vedtagelse af en sporbane over Als. D. 16. sept. kom der efterretning, at denne protest var sendt tilbage og afvist af regeringspræsidenten i Slesvig. 
 
100 g. 
Jørgen Miang i Nyled død 1895. 
D. 8. aug. I søndags d. 4. aug. om eftermiddagen døde gamle Jørgen Miang. D. 8. aug. blev han begravet. Den halve dag ville dermed gå tabt i høsten; thi min bror måtte møde med vogn for at følge ham, og de fleste daglejere skulle jo også med, da det fornødne mandskab fattes. I de sidste 8 dage var han temmelig sløv, kunne ikke rigtig tale , men kom dog op af sengen en del af dagen lige til det sidste. Han blev således 95 år og 7 måneder gammel. De var alle indbudte til begravelse til middag, men damerne blev hjemme. 
 
Besøg af Matzen på St. Hamborg 1895. 
I går d. 7. aug. havde de besøg af Matzen, tidligere ejer af Stadt Hamborg i Sønderborg. Han var på fodvandring, blev om natten og gik herfra i formiddags nord på. 
 
Prinsesse Theodora kom ikke til Lysholm 1985. 
I middagsstunden ventede de nogle Hochheiter, egentlig kun én, nemlig prinsesse Theodora af Augustenborg med 2 engelske damer, ført af Carl Thomsen på Augustenborg, men de kom ikke, formodentlig afskrækkede af vejret. De tog til Notmarkskov, hvor prinsessen havde lejet sig ind. Jeg ville helst have set gamle Amalia, men hun var nok i Kiel for tiden. 
 
Høsten besværlig 1895. 
Vi har nu travlt med høsten, for så vidt der kan arbejdes ved samme, men det er desværre alt for ofte afbrydelser med den idelige regn og torden. Nu siges det i dag, at det er ovre med tordenluften og i dag har det næsten været en storm, der har holdt regnen tilbage og gjort rugen så løs, at vi har kunnet køre ind hele dagen. Om også vejret bliver godt i morgen, så går en halv dag bort ved Jørgen Miangs begravelse.. Blot det nu ville dages ved vejret, at det må lykkes os at få høsten godt bjerget, og at det ikke må trække for længe ud. 
 
Høstens karakter på Als 1895. 
Her oplever man det vist på Als sjældne tilfælde, at landmanden absolut ikke kan klage. Høsten er nu d. 2. sept. så at sige færdig på alle bøndergårde, kun på herregårdene står endnu korn til 3-4 dages indkørsel på marken. Kornet fylder godt i år, og man ser almindelig mange kornstakke på marken og i stak ….. Kornet synes også at skæppe godt, og damptærskeværket er i gang rundt omkring. På en større veldreven bondegård, hvor hveden giver hen ved 20 fold, og byggen tilnærmelsesvis lige så meget. Græsset begynder at blive lidt kort, men køerne giver forbavsende meget mælk, som jo særlig i denne tid da smørret er gået op til 108 penning, er meget behageligt. Det næste ønske, man har hørt udtalt, er at svinene ville gå op til 40 m. pr. 100 pd., så er efter landmandens mening alting godt. Det er såmænd sjælden at høre dem komme med en sådan udtalelse. 
 
Charlottes fødselsdag 1895. 
D. 8. aug. Det er jo lille Charlottes fødselsdag på mandag. Vil du lykønske hende og hendes forældre på bedste måde fra os. 
 
Halssyge på Lysholm 1895. 
Ditte har haft halssyge i disse dage med pletter, men er nu godt overstået. Holger fik også en lille omgang, som nu også er vel overstået. 
 
 
 
101 g. 
Sønderborg Ladegaard brændt 1895. 
D. 19. aug. Stor ildebrand natten til i går søndag, nedbrændte 2 lader ved Sønderborg Ladegaard, der ejes af byen. Der indebrændte 25 heste og 150 søer. Ilden, der efter forlydender opstod ved midnat, skal være opkommet ved selvantændelse af høet. Lidt over kl. 12½ bemærkedes ilden af 2 karle. Der indebrændte 23 heste, 120 svin, 1 tyr og 2 kalve, 40 læs kløverhø foruden en hel del mejeriredskaber. Laden var forsikret for 28.000 m., der er brændt for 36.000 m. Branden varede kun ½ times tid. Der erklæres at branden ikke var opstået ved selvantændelse, men må være påsat. Det var den store lade, der brændte, den målte i længden 68 m. og bredden 28 m.. Den var bygget af svære røde sten. På gavlvæggen for hver ende var anbragt en plade, hvorpå læstes Christian d. 5.` navnetræk og årstallet 1673. 1879 var der også ildebrand på Ladegaarden. Kostalden på Ladegaarden skal være færdig til 15. nov. 
 
Sønderborg kredsdag 1895. 
Sønderborg kredsdag holder møde onsdag d. 27. nov. for at vælge 3 medlemmer til landbrugs…. Valgte blev Wolff fra Gammelgab, Dr. Schmidt i Sønderborg og A. Bladt i Mintebjerg. 
 
Forkølelse i huset 1895. 
D. 14. okt. Vi er alle her i huset forkølede i denne tid. Den første var Marie, men den varede kun i 2 dage, da hun kom til at svede dygtig, dernæst Grethe Frost, som dog nu omtrent har det overstået. Midt i krisen er nu fru Paulsen og jeg; det er nu ikke så rart for mig, da jeg skal til Nordborg i morgen i amtsretten for at vælge schøffer og edsvornemænd til næste år. Endvidere har jeg en forretning en af dagene i Broballe som taksationskommisær for ”Kreditvereinverband” i Kiel, men denne forretning giver gode diæter. Wolff fra Gammelgab og Winkelmann fra Gundstrup er taksatorer. 
 
Petersen-Klyhn død 1895. 
Lige nu fik jeg indpakket en masse reklamationer fra forskellige for at afsendes til landrådsamtet og deraf ser jeg, at Petersen-Klyhn i Nordborg er død allerede i marts måned, hvilket ingen af os har hørt før. 
 
Hans bedrift 1895. 
De har travlt med at tage roer op. Holger og Christian har også deres byt. Jeg har i år fået 3 såkaldte vesterbo kvier til fedning, de kostede hver 73 thaler, desuden har jeg foreløbig 2 af mine egne der ikke er med kalv, den ene er en god kvie at lægge på. Vi har nu 14 kvier, der har kælvet, alle kalvene er raske, 2 slagtede, resten lever, men deraf er kun 3 kviekalve, de får kogt hørfrø i mælken som de tager med begær. Den søde mælk er for dyr, da smørret nu koster 122 p. Jeg fik i sept. 17½ p. for kanden; men da var mælken meget fed, og vi får jo betalt efter flødeindhold. 
 
Besøg i Frydendal 1895. 
I søndags gik han til Frydendal for at besøge Hansen, og han blev meget glad ved mit komme. Jeg blev trakteret med stegte ål og stuvede kartofler. 
 
Angående slagteriet 1895. 
Nu er vi færdige med bergamotterne fra Avernakø, osten har vi endnu ikke begyndt på. Vi har selv en del æbler, dels til slagteriet og dels til æblegrød. En gris på hen ved 200 pd. har vi allerede slagtet og hen i nov. er der 2 gamle søer, hver til 5-600 pd., som nok kan fylde i salttruget. 
 
 
102 g. 
Martine Knudsen død 1895. 
I søndags afsendte jeg til Martine 100 kr., og har lovet hende hvert halvår 100 kr., dermed må hun se at komme igennem med. 
 
Herredsfoged Arnesen 1895. 
D. 19. okt. døde herredsfoged P.K. Arnesen, 80 år gl. Efter krigen 1850 blev han herredsfoged på Augustenborg, hvor han forblev indtil 1864. Derefter blev han herredsfoged i Vends herred samt borgermester og byfoged i Middelfart, hvorpå han i 1867 forflyttedes til Øster Flakkebjerg ved Slagelse. De sidste 10 år tilbragte han i København som pensioneret embedsmand. Han var en meget dygtig embedsmand og en sjælden reel og samvittighedsfuld mand. 
 
Kredsdagen samlet 1895. 
Sønderborg kredsdag holdt møde d. 27. nov. for at vælge 3 medlemmer til landbrugs… Valgte blev Wolff fra Gammelgab, Dr. Schmidt i Sønderborg og A, Bladt i Mintebjerg. 
 
Lykønskning til jul og nytår 1895. 
D. 22 dec. ønskes os en glædelig jul og et godt nytår. Det er gået nogen lang tid hen, siden det sidste brev er bleven besvaret. Det har gjort mig meget ondt, at du således også er kommen i det, ja vi er alle sammen bleven flåede grundigt. Men jeg vil ikke tale om dette, det kan jo kun bringe skår i vore rette juleglæder. Du vil undskylde det papir jeg skriver på, jeg har glemt at få postpapir købt i Sønderborg. 
 
Frygt for miltbrand iblandt kvierne 1895. 
I forgårs havde vi en slem dag her, men Gud ske Lov! at det igen har vendt sig til det bedre. Om morgenen tidlig døde den lille røde hvidbrogede ko ”Vakkerdam”, uden foregående sygdom. Den blev indvendig efterset af dyrlæge J. Jepsen, der formente, at det var en gren af miltbrand, og anbefalede da at nedgrave den. En hane var tilfældig kommen ned at hakke i indmaden, et øjeblik efter blev den syg og straks begravet. Ikke længe efter blev den næste ko syg, den stod ved siden af (den døde stod nemlig øverst nært gangen på nørre side af stalden, og der blev nu taget kraftige forholdsregler med hele rækken, så at alle folkene var i bevægelse hele dagen og natten med, tilmed da en hest ligeledes blev syg og stærkt angrebet. Søndag morgen kunne det ses, at alt Gud være lovet! var vel overstået på hele linjen, og er det endnu indtil dette øjeblik. Midt i al denne hurlumhej, havde jeg nær glemt, at en ko var lige ved at ”skyde ud” (presse livmoderen ud efter en fødsel), som straks blev forhindret. Dette var en lille mindelse om, at alt står i Gud Faders hånd. 
 
Køerne har haft en god vinter 1895. 
Det har ellers gået godt med køerne i vinter, alle har kælvet regelmæssig og straks blevet rene (efterbyrden er kommet). Vi har også udmærket mælk, der er ikke få, som har givet op mod 40 pd. daglig, og én endogså 45 pd. 
 
Nikolaj udnævnt til præst på Læsø 1895. 
Det var en glædelig efterretning, da vi så Nikolajs udnævnelse i Dagen Nyheder.. Vi hørte ikke fra ham før fra Sorø. Han blev indsat i søndags for 8 dage siden. Han synes nok om det hele, og der er en rar præstegård med god have. Den residerende kapellan …. har bedt ham om, med sin unge frue at bo hos ham i vinter, da deres bolig endnu ikke er udtørret. Grethe er så bestemt på at tage derop til foråret, også drengene vil han gerne have. Men det vil blive et stort savn for os, de er nogle rare drenge, altid enige. Venlig hilsen! 
 
Hans offentlige hverv 1895. 
Min bror er endnu medlem af Sønderborg kredsdag, medlem af Sønderborg kredssynode, medlem af synodeudvalget, medlem af skattekommissionen for Sønderborg kreds, formand for begge de alsiske brandforeninger, både den for løsøre og den anden for bygninger, medlem af Igen sogns kirkekollegium, kirkeældste, desuden er han gerne valgt til talsmand for deputeretkammeret, foruden andre midlertidige hverv. 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening