Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
 Chr Knudsens Familiehistorie
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
     § 23. Forts af hist. om fam. Thomsen i Nordborg.
     § 24. Familien Fangel, en alsisk slægt.
     § 24a. Fangel, linien på Nordborg.
     § 24a. Fangel, linien fortsat.
     § 24a. Fangel, linien fortsat
     § 24b. Fangel, linien Tikøb
     § 24c. Fangel, linien Sylt
     § 24d. Fangel, linien Rise.
     § 25a. Familien Brorsen på Nordborg.
     § 25b. Familien Krog på Nordborg.
     § 25.3 Familien Moldt
     § 25.4. Familien Matzen på Meelsgaard.
     § 26. Familien Frost.
     § 26. Familien Frost fortsat
     § 26. Familien Fost fortsat.
     § 26. Familien Frost fortsat.
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
§ 24b. Fangel, linien Tikøb
b. Linien Tikjøb. 
 
3) Christian Fangel præst i Tikjøb død 1817. 
Christian Fangel var en søn af den residerende kapellan Hr. Jens Rasmussen Fangel ved Tontofte eller Nordborg menighed på Als, og hustru Sophie Elisabeth Gommesen af Ærøskøbing. Han er født i det residerende kapellani på Nordborg 1744 d. 22 jan. og døbt 27. jan. Han blev tilligemed sin 2 år ældre bror Holger Fangel undervist i hjemmet af sin far og Hr. Christian Spleth, siden præst i Skaaning på Fyn. 1758 blev han tilligemed sin bror Holger konfirmeret. Foruden dem blev også konfirmeret Regitze Sophie Brandt, en datter af købmand Samuel Brandt på Nordborg og siden g.m. herredsfoged Johan Georg Tilemann på Nordborg, og Christiane Fischer, en datter af degnen Christoffer Henrich Fischer på Nordborg, og siden g.m. degnen monsj. Lorentz Lorentzen på Nordborg. 
Straks efter deres konfirmation kom de 1758 begge ind på Odense Akademi, hvor de gik indtil 1759, da de afgik som studenter til Københavns Universitet. 1761 d. 3. aug. gik han ligesom sin broder op til theol. attestats og fik ligesom ham laud. Man ser heraf, at de trolig er fulgtes ad under deres hele studering, må have været dygtige og begavede og godt forberedte i hjemmet, når de i den korte tid kunne gøre sig færdige med et sådant godt udfald. Han var endnu kun 17 år gl. og fra 1761-74 var han huslærer, vistnok også hos Grev Schimmelmann, siden denne mand 1774 d. 26. jan. indstillede ham som kapellan ved det residerende kapellani for Tikjøb, Hornbæk og Hellebæk i Sjælland, hvortil han blev stadfæstet d. 27. juli og ordineret d. 7. okt. af biskop Ludvig Harbroe. 1784 d. 8. okt. blev han sognepræst for samme 3 menigheder, da den gamle præst Mag. Rasmus Henriksen Garboe døde 1784 d. 9. aug., 85 år gl., og efter at have stået i dette embede i 61 år. Han blev g.m. Christiane Jensen, en datter af sognepræsten Christian Jensen i Asminderød, Grønholt og Fredensborg Slotskapel, og hustru Maria Moiniche. Hun var født i Asminderød præstegård 1747. En bror af hende Hr. Johannes Jensen blev 1777 kapellan i Karlebo, 1779 res. kapellan i Asminderød, 1781 præst i Karlebo, 1791 præst i Fredensborg og 1817 i Hjørlunde, hvor han døde 1823 d. 17. maj. Han var provst og hendes søster Elisabeth Kathrine Jensen var g.m. provst Gomme Fangel i Rise på Ærø, en bror til præsten Christian Fangel her. Hans broder på Nordborg besøgte dem flere gange, og blev altid meget gæstfrit modtaget. Hun var en meget venlig, elskelig og rar kone. Han var en dygtig mand og stod i stor gunst hos det grevelige Schimmelmannske hus, der også for hans skyld lod sin nåde tro imod andre af denne familie. Christian Fangel har udgivet flere prædikener og oversat et skrift: ”bibelske fortællinger”, af H.P.K. Hencke, der 1807 udkom som 4. oplag. 1815 d. 19. april blev han entlediget fra sit embede med pension. Han har jo vistnok nærmest taget sin afsked for at se sin søn i embedet. Han døde 1817 d. 23. jan., 73 år gl. Hans enke døde 1821 d. 18. jan, 74 år gl.. Børn: 
 
Jens Christian Fangel, præst i Tikjøb død 1841. 
1) Jens Christian Fangel, var en søn af præsten Christian Fangel og hustru Christiane Jensen i Tikjøb og født i det residerende kapellani i Tikjøb 1781 d. 15. jan. Han er blevet opkaldt i dåben efter begge sine bedstefædre: Farfar Jens Rasmussen Fangel og morfar Christian Jensen. Han blev undervist i hjemmet, indtil han 1797 kom ind i Frederiksborg Skoles mesterlektie under rektor prof. Bendt Bendtsen, der døde 1830. Her gik han i skole og klasse sammen med sin fætter Boetius Fangel fra Sylt og blev tilligemed denne 1798 dimitteret til Københavns Universitet, hvor han til eksamen artium fik karakteren ”egregie”. Han og Boetius boede den første tid sammen i København. Samtidig med ham ved universitetet var hans 2 fætre fra Nordborg, Hans Petersen og Niels Tingberg Fangel der 1799 blev dimitterede fra Odense skole og Jørgen Knudsen ligeledes fra Als, der tidligere var blevet student fra Odense. Disse 3 logerede alle i et lille hus på Halmtorvet og studerede theologi; om aftenen når man var færdig med at læse, indfandt Jens Christian og Boetius Fangel sig ofte hos disse alsiske studenter, dels for at underholde sig med dem, dels for at spille et lille parti L`hombre. Hr. Boetius Fangel gav altid den lystige fætter og var rig på vittige og morsomme indfald. Jens Christian Fangel derimod var et rart, uskyldigt, stille og alvorligt menneske der var meget flittig og dygtig, navnlig var han meget ferm i de nyere sprog, fransk og tysk. Når den gamle far fra Tikøb undertiden kom til København for at se til sin søn, blev han gerne indbudt op til Halmtorvet, hvor man fik et lille parti L`hombre arrangeret for hans skyld. 1801 til okt. gik han op til theol. attestas tilligemed Jørgen Knudsen. D. 4. nov. var Jens Christian Fangel oppe til den mundtlige prøve tilligemed Matthias Brohm, en god ven af J. Knudsen og senere overlærer ved Odense katedralskole og Karl Frederik Gottvaldt, der blev præst i Norge. Men skønt J.C. Fangel sad på anden stol, fik han dog ”egregie”, de 2 andre derimod ”laud”. Han havde altså hidtil fået ”egregie” til alle sine eksamener, et vidnesbyrd om, at han må have været et lyst og klart hoved og meget dygtigt menneske, men også fra hjemmet af må have været grundigt undervist af sin fader. Efter sin eksamen forblev han i København i 3 år, hvor han dels manuducerede, dels under særdeles gunstige økonomiske forhold udviklede sig videre. 1804 d. 3. marts prædikede han til dimis og katechiserede d. 15. marts, for hvilke 2 prøver han fik karakteren laud. Derpå tog han hjem til Tikøb og underviste i hjemmet den unge Grev Schimmelmann. 1806 d. 3. jan. blev han af sin velynder Grev Schimmelmann kaldet til residerende kapellan for Tikøb, Hornbæk og Hellebæk menigheder, hvortil han d. 28. febr. blev ordineret af biskop Frederik Münter, og da hans fader 1815 tog sin afsked blev han samme år d. 21. juni af Grev Schimmelmann indstillet til sognepræst for samme menighed, hvortil han fik kongl. stadfæstelse.  
I denne stilling giftede han sig 1815 med Anna Marie Platou, en datter af Hr. Christian Frederik Platou, sognepræst i Øster-Egesborg i Præstø amt fra 1788-1815, og hustru Kathrine Stoud. Hun havde en bror Ludvig Stoud Platou, prof. og norsk statssekretær, og flere søstre. 1) Anna Magdalena Platou, født i Slagelse 1776 og 1804 g.m. Hr. Holger Jørgen Vilhelm Schoulund, sognepræst for Nørre Sundby og Hvorup i Aalborg stift fra 1804-1809. Hun døde i Tikøb 1833 d. 12. juni. 2) Inger Birgitte Platou, født1791 og 1815 g.m. Hr. Jens Christian Fangel, der døde 1834 som sognepræst i Svanninge på Fyn. 3) Frederikke Louise Charlotte Platou, født 1790 og 1812 g.m. Hr. Ludvig Meyer fra Gandersheim i hertugdømmet Brunsvig, i nogen tid hovmester for den grevelige Schimmelmannske familie, senere bogholder og kontorchef under statsgælds direktionen, fik titel af professor, død 1854. Hun døde i København 1853 d. 9. aug. 4) en søster g.m. Møller Jessen, hvis datter Karoline Louise Jessen var g.m. malermester Jean Guillaume Euchaire Baruël i København. 1837 d. 13. juni fik han Niels Gottlob af Ærøskøbing til kapellan, der fra 1842-53 var sognepræst i Tømmerby og Lild i Aalborg stift og 1853 blev forflyttet til Vivild og Veilby i Aarhus stift. 1836 d. 28. okt. blev Jens Christian Fangel udnævnt til konsistorialråd og døde 1841 d. 29. marts efter flere års hårde lidelser, 60 år gl. Hans enke flyttede til København, hvor hun døde. Hans portræt er malet af ovennævnte maler Baruël og hænger i Notmark præstegård på Als. Efter dette at dømme har han været en smuk mand. Han var stille og sagtmodig, god og brav mand, men skal have været noget svag og lidt hengiven til drik! Hans kone var hvas og herskesyg og dominerede ham temmelig. Hun tog således straks imod offeret, når han kom hjem fra kirken og stod i det hele for kassen. De havde ingen børn, men så meget mere overhæng af hendes talrige familie.  
2) Christiane Fangel, levede og døde ugift i Tikøb præstegård. 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening