Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
     1. Beskrivelse over Nordborg amt på Alsøe 1780
     2. Kapellan Chr. Mathiesen i Lavensby (1705-1714)
     3. En del marknavne på Ærø 1734.
     4. Lavensby kapellani, brød 1717-18.
     5. Oprettelse af skolehus i Havnbjerg 1771.
     6. Havnbjerg sogns undersåtters landerier 1833
     7. Adskilligt Havnbjerg skole vedkommende.
     8. kornleverancen i Havnbjerg sogn fra år 1807.
     9. præsteindersterne i Havnbjerg.
     10. Uddrag af Havnbjerg jordebog 1772.
     11 og 12. Husfoged Zoffmanns bopæl i Sønderborg
     13. Zoffmann, samme sag.
     14. Vedligeholdelse af de kongelige forpagtergårde
     15. De kongel. Eiendomme i Nordborg Amt Ao. 1732.
     16. Nedbrydelsen af Slottet Østerholm fra Ao. 1733
     17. De nedbrudte materialer.
     18. Træer til Ladegaarden i Sønderborg 1751.
     19. Reparation på Maibølgaard
     20.Andre Skrifter tilhörende Huusfogedens Arkiv.
     21. Kaldsbrev 1620 fra Lysabildl til Hr. Conradi
     22. Nogle Bemærkninger fra Egen Præstearkiv
     23. Uddrag af Hr. Johannes Brandts Optegnelser
     24. Uddrag af Oksbøl Kirkebog fra Ao. 1667-
     25. Manuskript fra 1670 af Præsten Martin Nissen
     26. Et fæstebrev fra Oksbøl 1672.
     27. Fæstebrev Degneinderstested i Oksbøl 1669
     28. Mels skoledistrikt 1784.
     29. Kort Uddrag af flere andre Papirer i Oksbøl
     30. Papirer, der angaaer Oksbøl Præstegaards Jord
     31. Jordebog over Broballe 1774
     32. Uddrag af Svenstrup Kirkebog 1682-1785
     33. Vestermølle i arvepagt 1694.
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
30. Papirer, der angaaer Oksbøl Præstegaards Jord
 
Adskillige Papirer, der angaaer Oxbölle Præstegaards Jorder, hvoraf nogle kun meddeles i Uddrag. 
 
1. Copia af Sal. Hr.Claus Christiani paa Aggerjord og Enggrund, liggendes paa Braballe Marck, som hører til Præste Gaarden udi Oxbyll Sogen. - 
 
Udi Wester Marck: 
 
Norden Tramber-Moesse = 1 schp. Swed. - Nock = 2 schp. Swed. - 1 Tus Lycke Nøck = 6 schp. Swed. - udi to Stycker Østen Exolt, og Enggrund tiol et Læss Høe og lidt Riishug. - 
 
Udi Miit Marck: 
 
En Agger = 2 schp. Swed bag Abell og Eng hos samme Agger til et Læss Høe og noget Riis-hug. Nock = 1 schp. Swed ved Grossholt-Led. Nock = 8 schp. Swed hoss Essphovit og ved Nørre Ende til et Læss høe og Riiss-Hug. - Nock = 6 schp. Swed ved - Nøck = 3 schp Swed bag Exolt og Eng til et Læss høe og nogen Riiss-hug. 
 
Synder Marck: 
 
Udi Ulf-Gross Sönden ned for Sads-Gaard lidet Eng i en. Nock 2 schp. Swed udi Uldeholm. Nock 2 schp. Swed hos Hönnebroe og Eng ved Wester Ende til et Læss høe. - Nock 2 schp. Swed ved Plockhøy og liden Eng hos bade Ender. - Nock 1 Agger som vender paa Dorthes Lending: 7 schp. Swed. Nock 2 Agger: 6 schp. Swed i Ilder, og Eng til et Læss høe og noget Riiss hug. - Nock 1 Agger paa Eege-bierg: 3 schp. Swed. - Nock 1 Agger paa Scholagger: 2 schp. Swed. - Nock 1 Forlands Agger ved Fogets-Beck: 3 schp. Swed. - Nock 2 Agger ved Fogets-Beck: 4 schp. Swed. - Nock 4 smaa Agger udi Kirckens Krog: 8 schp. Swed. - Nock 1 liden Agger ved Kaarss-Vey: 1 schp. Swed. - Nock 1 Forlands Agger ved Lidenbeck: 1 schp. Swed. - Nock 2 Agger ved Exolt: 3 schp. Swed. - Eftersom denne Marck er skift og adskilt, da kand der være . . . Ørtig (intet tal) Land, som Præsten . . . . . . (atter udeladt) og Hønnebroe-Engskift, og 3 Ørtig Land, som ere neden for, hvilcket er at mercke for Fælleds-Græss ao 36. - 
Hvilcken forskrevne Jord paa Braballe-Marck nu altsammen ligger til det Boel, som Nis Jensen nu boer udi, og gifues Aarlig Sogne Præsten til Jordskyld 6 schp. Rug, og 1 Ørtig Byg, og 1 Ørtig Hafre. Men Riiss hug og Eng-Grund bruger Præsten self. 
 
Claus Christiani. -- 
 
 
Denne værdifulde Fortegnelse er formodentlig en Afskrift af de gamle Kirkens Bøger, som Martinus Nissen ofte henviser til, saa at man maaske heraf kan slutte, at de endnu have været til i Pastor Riisbrichs Tid, og kan skee de endnu findes; thi formodentlig har han faaet den tilsendt fra et eller andet Archiv og da afskreven den. -- 
 
2. Paa Pastor Riisbrichs Forlangende blev der d. 23de. Sept. 1765 af Herredsfoged Tielemann i Forbindelse med Sandemand Jes Abrahamsen i Meels og Synsmand Hans Henrik Uhlenberg i Overværelse af Broballes samtlige Grandelaug foretaget en Undersøgelse angaaende Præstens Ager- og Engjord paa denne Byes Mark, hvorved ovennævnte gamle Fortegnelse blev lagt til Grund, og Stykke for Stykke gjennemgaaet, hvorved det da tillige oplyses, mellem hvilke Mands Agre ethvert af Præstens Stykker ligger. Det befandtes alt i sin Orden; blot Stykket i Ulvegraven og Uldeholm, uagtet man atter fortog en Undersøgelse d. 14de. April Ao. 1766, vare ikke til at finde. - Stykket ved Hønebro skulde engang ved Fusk være kommen til Boelsm. Hans Christensen; den omkring ved Hønebro liggende Egn kaldtes Uldeholm, men her havde Leieren af Pastoretsgrunden ikke længere Jord. - Det er dat. Braballig Mark d. 23.Sept. 1765 og d. 14de. April 1766. 
 
(Alt paa Tydsk). I. G. Tielemann 
 
3. Ved Udskiftningen indgav Pastor Riisbrich en “Specification paa det Land, som endnu tilhører Oxbölle Præstegaard paa Braballe Marker”, hvert Stykke angivet i Roder efter Tönder Amts Maal, 9 Ox. Fod til en Rode. “Foruden dette Land har jeg en Ager liggende paa Brandsbölle Mark, hvilken, om ikke nu, saa dog siden skal maales og legges til Braballe Mark”. - 
 
4. Paa Pastor Riisbrichs Forlangende blev der d. 26de. Octob. 1769 paa Menighe-dens Bekostning nedsat en Commission, bestaaende af Sandemændene Christen Christensen i Brandsbölle og Hans Henrik Ehlenberg i Holm, og paa Menighedens Vegne: Sandemand Mads Nissen i Oxbølle, Jes Abrahamsen i Meels og Jes Steffensen i Broballe, for at opmaale Digene og Gravene. - Summa 2180 Favne, hvorefter Præsten efter Forordningen skulde tage 1/3 og Menigheden 2/3, hvorefter hver Boelsm. omtrent fik 31 Favne. - 
Det er forfattet paa Tydsk og underskrevet af Herredsfoged Tielemann og de 5 Sandemænd. -  
 
5. Størrelsen af Præstegaardens Marker angives saaledes: 
A. Svarre Toft: 5T. 2 Skj. 4/16 Skj. - B. Østermai: 6T. 4 Skj. 11. - C. Silletvart: 8T. 6 Skj. 3. - D. Trombjerg: 1 Skj. 2. - E. Rävgrau med Fradrag af Vandløbet: 12T. 1 Skj. - F. Torremoos: 4 Skj. 7. - G. sammesteds: 2 Skj. 8. - H. Høytoft: 17T. 4 Skj. - I. Bygningsplads, og Toft: 3T. 2 Skj. 10. - J. Skovgrund paa Broballe Mark i Luisig: 2 Skj. 10. - K. Paa samme Mark af Hovgaarden: 1T. 4 Skj. 1. - Summa: 56 Tønder 3 Skj. 8. 
Tønden beregnet til 320 Roder. -- 
 
(Oxbölle Præstearchiv). -- 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening