Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
     1. Beskrivelse over Nordborg amt på Alsøe 1780
     2. Kapellan Chr. Mathiesen i Lavensby (1705-1714)
     3. En del marknavne på Ærø 1734.
     4. Lavensby kapellani, brød 1717-18.
     5. Oprettelse af skolehus i Havnbjerg 1771.
     6. Havnbjerg sogns undersåtters landerier 1833
     7. Adskilligt Havnbjerg skole vedkommende.
     8. kornleverancen i Havnbjerg sogn fra år 1807.
     9. præsteindersterne i Havnbjerg.
     10. Uddrag af Havnbjerg jordebog 1772.
     11 og 12. Husfoged Zoffmanns bopæl i Sønderborg
     13. Zoffmann, samme sag.
     14. Vedligeholdelse af de kongelige forpagtergårde
     15. De kongel. Eiendomme i Nordborg Amt Ao. 1732.
     16. Nedbrydelsen af Slottet Østerholm fra Ao. 1733
     17. De nedbrudte materialer.
     18. Træer til Ladegaarden i Sønderborg 1751.
     19. Reparation på Maibølgaard
     20.Andre Skrifter tilhörende Huusfogedens Arkiv.
     21. Kaldsbrev 1620 fra Lysabildl til Hr. Conradi
     22. Nogle Bemærkninger fra Egen Præstearkiv
     23. Uddrag af Hr. Johannes Brandts Optegnelser
     24. Uddrag af Oksbøl Kirkebog fra Ao. 1667-
     25. Manuskript fra 1670 af Præsten Martin Nissen
     26. Et fæstebrev fra Oksbøl 1672.
     27. Fæstebrev Degneinderstested i Oksbøl 1669
     28. Mels skoledistrikt 1784.
     29. Kort Uddrag af flere andre Papirer i Oksbøl
     30. Papirer, der angaaer Oksbøl Præstegaards Jord
     31. Jordebog over Broballe 1774
     32. Uddrag af Svenstrup Kirkebog 1682-1785
     33. Vestermølle i arvepagt 1694.
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
29. Kort Uddrag af flere andre Papirer i Oksbøl
 
Kort Uddrag af flere andre Papirer i Oxbølle Præstearchiv. - 
 
1. Af Fundatsen vedkommende den Ewaldske Familiebegravelse ved Oxbølle Kirke, seer man, at Peter Enwaldt forhen har været Høifyrstl. Holst. Nordb. Amt-skriver paa Ærø og siden ogsaa høifyrstl Nordb. Pensionair paa Meelsgaard, i hvilken Stilling han døde. Hans Hustru, der heed Eva Maria Balzarn ansøger Hertug Joathim Frederik til Nordborg om at stadfæste hendes og sal. Mands Fundats. De havde ingen Børn, de vare allerede døde, og derfor anvendte de en Sum af deres iövrigt ringe Formue paa deres Begravelsessted, hvor de ønskede at hvile uforstyrret i Ro til Opstandelsens Dag. For at dette maatte kunne opnaaes legerede hun 300 Rdlr. cour. til Kirken, som denne maatte have frie Raadighed over at anvende paa bedste Maade, men Renten af de 200 Rdlr. skulde anvendes til Vedligeholdelse af deres Begravelsessted, og Renter af det øvrige 100 Rdlr. tilfalde Præsten i Oxbølle, for at han og Efterfølgere kunde vaage over, at deres Villie i enhver Henseende blev opfyldt, at deres Kister ikke toges bort, og at ingen Andre hensattes i deres Begravelse. Der ønskes Velsignelse over dem, som lade dem i Fred og Forbandelse over dem, som tænke paa at forstyrre deres Ro. Fundatsen er underskreven af Eva Maria Enwaldin, wittwe; Ulrich Christian Piper, Curat nom.; Johannes Klincker, dav. Sognepræst, og Frederik Iversen, Kirkeværge d. 8de. Januar Ao. 1701. 
Ao. 1701 d. 10.Dec. blev den confirmeret af Hertug Joachim Frederik i Nordborg. 
2. Hr. Pastor L.Holst indgav Ao. 1810 en Ansøgning til Kongen, om at der maatte udtages 6 T. Land af Præstegaardens Jorder og anvendes til Underholdning for hans Enke og 7 uforsørgede Børn, hvis han ved Døden først skulde gaae bort, da han ikke kunde efterlade hende Formue eller havde Raad til at kjøbe et saadant Huus til hende. Et saadant kunde da blive kjøbt og Jorden henlagt til dette eller ogsaa et Hus blive opført derpaa. -  
Denne Ansøgning blev bevilget af Kongen d. 16de. Febr. 1810 og bekjendtgjort af Biskoppen i Fyen, Hansen, d. 24de..de Febr., “at 6 T. Land efter det ved Præstegaar-dens Jorder brugelig Maal maatte indhegner for sig, at Enken maatte selv vedlige-holde Hegnet og uden Godtgjørelse igjen ved hendes Død, overlades til Sogne-præsten”.  
3. Det Samme blev bevilget hans Eftermand Præsten Hans Petersen, med Hensyn til dennes Enke Ao. 1826 d. 17de. Febr. -  
4. Fra Amtsforvalter Fischer Ao. 1829 d. 24de. Marts haves en Extract af Jord-bogen, “at Kaadnerne og Indersterne i Meelsgaards Len ere pligtige til at gjøre Præsten en Dag i Høsten”. - Den er udstedt paa Fyrbæk. - 
5. Ao. 1829 d. 22de. Dec. haves en Skrivelse fra daværende Amtm. v. Krogh og Amtsforvalter Fischer til Degnen Clausen i Oxbølle angaaende en Forespørgsel fra denne, “hvormegen Jord der tilhørte Præsten og hvormeget Degnen i Oxbølle af den saakaldte Mark Smedehøi”, hvorpaa svares, at den ikke nogensinde har tilhört Præsten Riisbrich eller dennes Eftermand Holst nogen Jord, der grændsede til det ved Veien og ved Siden af Boelsm. Jørgen Christensen Möller beliggende Jord-stykke, Smedehøi kaldet. 
 
(Oxbølle Præstearchiv). 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening