Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
     1. Beskrivelse over Nordborg amt på Alsøe 1780
     2. Kapellan Chr. Mathiesen i Lavensby (1705-1714)
     3. En del marknavne på Ærø 1734.
     4. Lavensby kapellani, brød 1717-18.
     5. Oprettelse af skolehus i Havnbjerg 1771.
     6. Havnbjerg sogns undersåtters landerier 1833
     7. Adskilligt Havnbjerg skole vedkommende.
     8. kornleverancen i Havnbjerg sogn fra år 1807.
     9. præsteindersterne i Havnbjerg.
     10. Uddrag af Havnbjerg jordebog 1772.
     11 og 12. Husfoged Zoffmanns bopæl i Sønderborg
     13. Zoffmann, samme sag.
     14. Vedligeholdelse af de kongelige forpagtergårde
     15. De kongel. Eiendomme i Nordborg Amt Ao. 1732.
     16. Nedbrydelsen af Slottet Østerholm fra Ao. 1733
     17. De nedbrudte materialer.
     18. Træer til Ladegaarden i Sønderborg 1751.
     19. Reparation på Maibølgaard
     20.Andre Skrifter tilhörende Huusfogedens Arkiv.
     21. Kaldsbrev 1620 fra Lysabildl til Hr. Conradi
     22. Nogle Bemærkninger fra Egen Præstearkiv
     23. Uddrag af Hr. Johannes Brandts Optegnelser
     24. Uddrag af Oksbøl Kirkebog fra Ao. 1667-
     25. Manuskript fra 1670 af Præsten Martin Nissen
     26. Et fæstebrev fra Oksbøl 1672.
     27. Fæstebrev Degneinderstested i Oksbøl 1669
     28. Mels skoledistrikt 1784.
     29. Kort Uddrag af flere andre Papirer i Oksbøl
     30. Papirer, der angaaer Oksbøl Præstegaards Jord
     31. Jordebog over Broballe 1774
     32. Uddrag af Svenstrup Kirkebog 1682-1785
     33. Vestermølle i arvepagt 1694.
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
28. Mels skoledistrikt 1784.
 
En Skrivelse fra det kongelige danske Cancelli som Svar paa en Ansøgning fra det nylig oprettede Meels Skoledistrict. 
 
Promemoia. 
 
I Anledning af den fra en Deel Beboere i og omkring Meels Bye i Oxböll Sogn paa Alsøe indkomne Ansøgning om Forandring i den ved Kongel. Befaling af 11de. Juny 1784 fastsatte Indretning i Henseende til den attraaede nye Skole samme-steds, skulle Man, efter den fra Deres Høyærværdighed herom indhentede Erklæ-ring, tjenligst tilmelde Dannem. 1. at hvad det Stykke Jord angaaer, Supplieanterne tilforn ved Fælledskabets-Ophævelse have udlagt til Skolen i Braballe, som den for heele Sognet værende Skole, da er det billigt, at de, naar de faae den dem bevilgede Skole for sig selv i Stand, bør derfor nyde et Vederlag, som ikke kan skee paa anden Maade, end ved noget vist aarlig i Penge efter lovlig Vurdering, som dem af det Braballe Skole District bør betales, saaledes som det paa andre Steder i lige Tilfælde skeer, siden Skoleholderen i Braballe ikke skal kunne undvære den Jord, ham til hans Skole er udlagt. - 2. Betræffende deres Forlangende at faae Erstatning af Braballe Skole District for deres Andeel udi samme Skolehuuses Bygning, enten med Penge eller anden Hjælp til deres nye Skolehuuses Bygning, da kan dem ikke derudi gives Bifald, siden de nu vil skilles fra Braballe Skole, og have en Skole for dem selv, som er dem bevilget. - 3. I Henseende til Jords Udleggelse for deres Skole holdes i Stedet for Græsning og Foring, da maae Supplicanterne enten ligge et Stykke Jord ud til ham af en 3 á 4 tønder Land god Jord, nogenleedes nær ved Skolen, eller og give ham Græsning og Foring in natura omkring hos dem, ligesom de og i Følge Skole Forordningen bør give til Skolen den formodne Ildebrand, i det mindste et godt Læs Tørv eller Brænde af et heelt Boelæ der i Byen; Og, da den nye Skoleholder i Meels, saavelsom den anden i Braballe er tillagt 8 rl. aarlig af Oxbüll Kirkes Midler, saa bør de begge underviise Børnene i Regning og Skrivning uden videre Betaling af Beboerne; Endlig 4. Vil det ihenseende til Skoleholderens Antagelse og Beskik-kelse til deres nye Skole, forholdes ligesom med andre Skoleholdere der paa Landet, og Skoleholderne ifølge Rescriptet af 11de. Juni a.p. nyde sin Løn efter Skoleordningen og Instructionen af 23 January 1739 paa den Maade, som over er anført, og naar Supplicanterne ikke vil finde sig derudi, bør de ey alleene miste den dem forundte Bevilling paa en a parte Skoles Oprettelse for dem selv men de bør og af Amtmanden tilholdes at forblive fremdeles ved Braballe Skole, og sende deres Børn og Ungdom, herefter som hidindtil, til samme Skole. - 
Hvilket De ville behage Vedkommende til Efterretning at tilkjendegive. 
Det Kongel. Danske Canzellier den 26.Martii 1785. 
 
Luxdorph P.Aagaard 
 
til 
Biskop Herr Jacob Ramus 
 
ligelydende Gjenpart af Originalen bevidner 
 
Jacob Ramus 
 
pro vern Copia Copia 
 
(Oxbølle Præstearchiv) v. Pechlin. 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening