Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
     1. Beskrivelse over Nordborg amt på Alsøe 1780
     2. Kapellan Chr. Mathiesen i Lavensby (1705-1714)
     3. En del marknavne på Ærø 1734.
     4. Lavensby kapellani, brød 1717-18.
     5. Oprettelse af skolehus i Havnbjerg 1771.
     6. Havnbjerg sogns undersåtters landerier 1833
     7. Adskilligt Havnbjerg skole vedkommende.
     8. kornleverancen i Havnbjerg sogn fra år 1807.
     9. præsteindersterne i Havnbjerg.
     10. Uddrag af Havnbjerg jordebog 1772.
     11 og 12. Husfoged Zoffmanns bopæl i Sønderborg
     13. Zoffmann, samme sag.
     14. Vedligeholdelse af de kongelige forpagtergårde
     15. De kongel. Eiendomme i Nordborg Amt Ao. 1732.
     16. Nedbrydelsen af Slottet Østerholm fra Ao. 1733
     17. De nedbrudte materialer.
     18. Træer til Ladegaarden i Sønderborg 1751.
     19. Reparation på Maibølgaard
     20.Andre Skrifter tilhörende Huusfogedens Arkiv.
     21. Kaldsbrev 1620 fra Lysabildl til Hr. Conradi
     22. Nogle Bemærkninger fra Egen Præstearkiv
     23. Uddrag af Hr. Johannes Brandts Optegnelser
     24. Uddrag af Oksbøl Kirkebog fra Ao. 1667-
     25. Manuskript fra 1670 af Præsten Martin Nissen
     26. Et fæstebrev fra Oksbøl 1672.
     27. Fæstebrev Degneinderstested i Oksbøl 1669
     28. Mels skoledistrikt 1784.
     29. Kort Uddrag af flere andre Papirer i Oksbøl
     30. Papirer, der angaaer Oksbøl Præstegaards Jord
     31. Jordebog over Broballe 1774
     32. Uddrag af Svenstrup Kirkebog 1682-1785
     33. Vestermølle i arvepagt 1694.
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
26. Et fæstebrev fra Oksbøl 1672.
 
N. 26. 
 
 
Et Fæstebrev fra Ao. 1672 udstedt af Præsten Martinus Nissen i Oxbölle for Christen Eriksen s.St. - (s.dog S.105) 
Ao. 1670 fandtes der endnu kun 3 Præsteinderster i Oxbölle; ifølge dette Brev bliver der Ao. 1672 = 4 -. Det lyder saaledes: 
Ao. 1672, om Paaske Tider frem kom Christen Erichsen af Oxböll, oc begierde af mig underskrefne, Guds ords Uværdige Tiener till Oxböll Sogn (saalænge det Gud behager) et lidet stöcke Grund, af Kongl. Maytts. Præstegrund i Oxböll, at bygge et lidet stöcke Hus paa, til sig oc sin fattige Hustrue; hvilcken hans sömmelige Be-giering siündes at Kunde hannem icke nectes, efterdi, det hvercken vaar Præste-grunden eller Indbyggerne til nogen synderlige Skade, eller Forfang, naar hand erlagde Aarligen den sædvanlige Forbeedelss Penge til Hans Kongel. M. vores Allenaadigste Arfor Konge oc Herre, saavel oc den tilatte Naadigste tribut, som af samme stöcke grund Kunde Aarligen gaa til Sogne Præsten, eller hans Efterkom-mere, men meere gafnlig for Kierckeportens skyld, hvortil ham saavit er blefen af mig ofverlatt, oc saaledes accorderet i den Dannemands Ifver Fogets, Oxbyll Kierckes=Verges, Ofververelse, som efterfølger: 
Da er hannem af en Christen Kierlighed, icke uden samptlige Naboers Bevilling, forundt lige Vesten for Kierckeporten, paa det Faarland paa Præstetoften (som ellers kaldes Südertoft) norden ved Hans Rasmussens Lade, oc Kaalgaard, ned til S. Peder Luders Kaalgaard, et stöcke Grund til et Bygningsstæd, oc en liden Kaalgaard, som er i længden Nj Fafne oc i Breeden siu Fafn, ret lige som det nu er indgiærdt oc pælet; af hvilcket hand til en Erbiendelsse eller Fæste hafver gifvet sin Sogne Præst too Rdl. oc skal Aarligen til hver S. Mickelsdag gifve Præsten, eller hans Efterkommere, half tredie fl. oc otte skl. til Forbeedelsse, er tilsammen 1 Rdl. Noch giøre Præsten tvende Dags Arbeide om Aaret: en i Vaaren, oc den anden i Høsten, hvorf. hand igien skal nyde tvende Stoelstader i Kiercken til forbe. Hus, til sig self, oc sin Hustrue, nemlig: Self skal hand, eller den som samme Hus ejendes vorder, staa nest inderst ved Peder Bødecker i Præstestoelen, oc hans Hustrue, eller samme forbe: huses Quindfolck inderst ved Trappen i den nye sidste Quinders Stoel. Oc dersom hand efterdags Christel. oc Skickeligen sig forholder imod sit høje Øfrighed, sin Sielborger, oc samptlige Naboer, maa hand Ubehinder-lige sælge, forpante, oc bortsköde sit Hus, som derpaa vorder opbygt, til hven hand lyster (dog sin Sogne Præst at hafve for alle Fortrin) oc hans sande Arfinger nyde det efter hannem, som deres rette Arf. Saaledes er hendet, skeed, oc sluttet, oc Uryggeligen holdes skal, ved Straf, som ved bør, imellem vi friwilligen, i Oxböll ao die ut supra. - 
 
 
Martinius Nyssen C. F. 
 
 
Seglerne ere afrevne. 
 
 
 
 
 
Was in gegenwärtigem Kaufbriefe mein seh. Vorweeser H. Mart. Nyssen an Chresten Erichsen cediret, dabey soll er auch von mir endsbenandten ruhig gelassen werden, solange mich Gott bey dieser Oxbüll Gemeine erhält, nochdemahlen er 5 fl. zum sogenandten Fest an mir entrichtet. 
 
Oxbüll d. 5. Novb. Ao. 1684 D. Nissen. 
 
 
Heraf lærer man den i Aabenraa dansk dannede Martin Nissen og den i Kliplev tydskdannede Diederich Nissen at kjende. - (Oxbölle Præstearchiv). -- 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening