Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
     1. Beskrivelse over Nordborg amt på Alsøe 1780
     2. Kapellan Chr. Mathiesen i Lavensby (1705-1714)
     3. En del marknavne på Ærø 1734.
     4. Lavensby kapellani, brød 1717-18.
     5. Oprettelse af skolehus i Havnbjerg 1771.
     6. Havnbjerg sogns undersåtters landerier 1833
     7. Adskilligt Havnbjerg skole vedkommende.
     8. kornleverancen i Havnbjerg sogn fra år 1807.
     9. præsteindersterne i Havnbjerg.
     10. Uddrag af Havnbjerg jordebog 1772.
     11 og 12. Husfoged Zoffmanns bopæl i Sønderborg
     13. Zoffmann, samme sag.
     14. Vedligeholdelse af de kongelige forpagtergårde
     15. De kongel. Eiendomme i Nordborg Amt Ao. 1732.
     16. Nedbrydelsen af Slottet Østerholm fra Ao. 1733
     17. De nedbrudte materialer.
     18. Træer til Ladegaarden i Sønderborg 1751.
     19. Reparation på Maibølgaard
     20.Andre Skrifter tilhörende Huusfogedens Arkiv.
     21. Kaldsbrev 1620 fra Lysabildl til Hr. Conradi
     22. Nogle Bemærkninger fra Egen Præstearkiv
     23. Uddrag af Hr. Johannes Brandts Optegnelser
     24. Uddrag af Oksbøl Kirkebog fra Ao. 1667-
     25. Manuskript fra 1670 af Præsten Martin Nissen
     26. Et fæstebrev fra Oksbøl 1672.
     27. Fæstebrev Degneinderstested i Oksbøl 1669
     28. Mels skoledistrikt 1784.
     29. Kort Uddrag af flere andre Papirer i Oksbøl
     30. Papirer, der angaaer Oksbøl Præstegaards Jord
     31. Jordebog over Broballe 1774
     32. Uddrag af Svenstrup Kirkebog 1682-1785
     33. Vestermølle i arvepagt 1694.
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
21. Kaldsbrev 1620 fra Lysabildl til Hr. Conradi
Kaldsbrev fra Menigheden i Lysabel til Hr. Peder Conradi dat. 2den. Sönd. Efter Trinitatis Ao. 1620. – 
 
Wi eftersckrive Lauers Hansøn Fogd paa Keckenisgaard, Thomas Smitt i Mom-marck, Christen Kroog i Sarp, Hans Jürgensen i Liusappell Capittels Fogd, Hans Jürgensön i Rubsballig Kirckens vergie, Nis Smitt i Sckowby, Jürgen Hansen i Fielbo giöre vitterligtt, at Anno 1620 den anden Søndag efter Trinitatis vare wi forsamlede i Liusappel Kircke, med hederlig oc vellærd mand Her Johanne Monrado Sognepræst till Ketting oc Proust paa Alsø, at uduelige oc Kalde en gud-fryctig oc lærd mand till vor Sognepræst, Da hafuer wi efter en Almindelig bøn till Gud, oc af menige Sognemends her sammesteds fuldmact derpaa gifuett velberaad oc med frie villie udi den hellige trefoldigheeds nafn paa vor egne oc menige Sognemends vegne udi liusappel Søgn odueld oc Kaldet, oc nu med dette vort obne bref efter Komtte vor allernaadigste hans Ordunantz udueliger oc Kalder denne brefuiser Petrum Conradj till forne liusappell Sogn oc Kircke. Dog med saadan vilkaar, at hederlig oc höylærd mand Doctor Johannes Michaelis Superin-tendent ofuer Fyens Sticht Kiender hannem udi lærdom oc predicke Embd. Duelig oc bequem att vere, saa dett monne icke Gud till ære, oc os alle till Saligheeds op-byggelse oc forfremmelse. Oc hand Idermere af Kn. Mats. Lensmand Erlig oc Velbyrdig Jacob Ulfelt till Urup, Danmarcks rigs raad oc Cantzler blifuer her till samtöckt oc stadfest. Tha lofuer wi os alle, en oc huer forne liusappel Sognemend at ville holde oc Kiende forne Petrum Conradj derefter for vor rette Sogneprest, oc beuise hannem vdi sitt preste Embede all tilbørlig ære oc lydighed som wi hannem plictige ere, oc lade hannem fäe oc nyde till sin vnderholding den sæduanlige Rente vdi thiende afer oc all anden rettigheed, som vor andre forige Sogneprester for hannem af Avils tid hafuer hafd, oc nu efter Kon. Mats Ordinantz bør att hafue, med bygning paa prestegaarden at holde ved lige, saa meget som os vedkommer, wbohindet oc till gode rede, i alle maade. Allthet stund oc saalenge hand igien sckicker sig mod os i lærdom oc lefnet, som en Christlig oc Gudfryctig Prestemand bør at giøre, som hand for Gud oc sin öfrigheed bokiende vill. Till Idermeere vidnesbyrd tröcker wi forne mend vor Signeter med forne H. Johannes Monradi signet paa dette vort obne oc frie Kalds bref, som os samtöckt oc gifuit paa vor almindelige Sognestefn, Aar oc Dag ut supra. – 
 
Nedenunder sees 8 Segl, de 7 ere Bomærker med tilføiede Bogstaver, hvilke tilsammen nu ikke ere lette at finde ud af. - - -  
 
Lysabb. Prestearchiv. – 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening