Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
     1. Beskrivelse over Nordborg amt på Alsøe 1780
     2. Kapellan Chr. Mathiesen i Lavensby (1705-1714)
     3. En del marknavne på Ærø 1734.
     4. Lavensby kapellani, brød 1717-18.
     5. Oprettelse af skolehus i Havnbjerg 1771.
     6. Havnbjerg sogns undersåtters landerier 1833
     7. Adskilligt Havnbjerg skole vedkommende.
     8. kornleverancen i Havnbjerg sogn fra år 1807.
     9. præsteindersterne i Havnbjerg.
     10. Uddrag af Havnbjerg jordebog 1772.
     11 og 12. Husfoged Zoffmanns bopæl i Sønderborg
     13. Zoffmann, samme sag.
     14. Vedligeholdelse af de kongelige forpagtergårde
     15. De kongel. Eiendomme i Nordborg Amt Ao. 1732.
     16. Nedbrydelsen af Slottet Østerholm fra Ao. 1733
     17. De nedbrudte materialer.
     18. Træer til Ladegaarden i Sønderborg 1751.
     19. Reparation på Maibølgaard
     20.Andre Skrifter tilhörende Huusfogedens Arkiv.
     21. Kaldsbrev 1620 fra Lysabildl til Hr. Conradi
     22. Nogle Bemærkninger fra Egen Præstearkiv
     23. Uddrag af Hr. Johannes Brandts Optegnelser
     24. Uddrag af Oksbøl Kirkebog fra Ao. 1667-
     25. Manuskript fra 1670 af Præsten Martin Nissen
     26. Et fæstebrev fra Oksbøl 1672.
     27. Fæstebrev Degneinderstested i Oksbøl 1669
     28. Mels skoledistrikt 1784.
     29. Kort Uddrag af flere andre Papirer i Oksbøl
     30. Papirer, der angaaer Oksbøl Præstegaards Jord
     31. Jordebog over Broballe 1774
     32. Uddrag af Svenstrup Kirkebog 1682-1785
     33. Vestermølle i arvepagt 1694.
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
20.Andre Skrifter tilhörende Huusfogedens Arkiv.
 
Uddrag af flere andre Skrifter, tilhörende Huusfogderiets Archiv. – 
 
Ao. 1750 d. 14de. Marts findes en Skrivelse fra C. I. Müller i Slesvig til Huusfogden over de forenede Amter Sønderborg og Nordborg, hvori han meddelte, at det kongel. Rentekammer a. + b. d. 7de. s. M. har anmodet ham om at indsende en Beretning angaaende de i Forslag bragte Reparationer ved Slottene Sønderborg og Nordborg, hvoraf han beder ”den höiedle, höitærede Hr. Huusfoged” at besvare enkelte Poster hvilke denne besvarede d. 20de. Marts s. M.  
Heraf seer man, at Hegnet om den kongel. Slots Kjökkenhave i Nordborg, der laae höit og bagved Beboernes lavere tilgrændsende Haver, ”var i en daarlig Stand, hvorfor der var foreslaaet et nyt Plankewærk paa 53 Fag deromkring, hvilket tilligemed 3 Staquet-Porte skulde koste 103 Rdlr. 32 β cour., hvilket Rente-kammeret vilde formindske ved i stedet for ”det lange nye Plankewærk at drage en Grav tilligemed et dödt Hegn omkring Haven og indenfor dette at plante et levende Hegn, saa at kun de 3 Staquet-Porte bleve nye”. Denne Mening tiltræder Huus-fogden. ”De til det döde Hegn nödvendige Stavere kunde faaes af de kongel. Hov. Koppeler, og de til det levende Hegn nödvendige Torne fandtes vel ikke i disse Marker, men kunde indsamles fra det hele Nordborg Amt”. ”Til at plante det levende Hegn maatte antages en duelig Mand, der kunde begynde Arbeidet i det kommende Efteraar”. ”Hvad angaaer Vognhuset, den dertil stödende Port og det overfor Porten liggende Portnerhuus samt den ligeledes her beliggende Hestestald, da staae disse Bygninger slet ikke i Forbindelse med Slotsbygningen i Sönderborg, de ligger ved Siden af Slottet. I Vognhuset ere Bjælkerne sönderbrudte. De indven-dige Reparationer kunde udsættes til videre, derimod det Ydre forbedres. Naar der ingen Gouverneur eller Amtmand blev, saa findes der 3 saakaldte Rytter-Koppeler, der hörte til Amtmands Tjenesten, og naar disse ikke bleve græssede, men pløiede og tilsaaede med Korn, saa maatte dette oplægges paa Sønderborg Slot”. 
Den af Amtm. Grev Danneskjold-Samsøe foran Nordborg Slot anlagte faste Dæmning i stedet for Vindebroen ”var ligeledes i daarlig Stand og trængte til nogen Udbedring. Paa Slottets Tag fandtes en Altan, som skulde tages bort”. – 
c. Ao. 1750 d. 8de. April fandtes en Skrivelse fra I. L. Koch paa sin Principal Inge-nieur-Major og Byygmester Müllers Vegne i Slesvig til Huusfogden om at lade 2nde. Publicanda angaaende det ved disse Reparationer nödvendige Arbeide oplæse paa Prædikestolene for at det kunde blive bortliciteret. ”Rentekammeret havde besluttet, at de 3 Rondeler ved Sønderborg Slot, skulde nedbrydes og i deres Sted opföres en ny Muur fra neden op til Taget, dog maatte Undersaatterne ikke besværes alt for meget med Haand- og Spandarbeide, derfor skulde ogsaa kun én Rondel demoleres ad Gangen, de övrige först efterhaanden. – En Contract skulde oprettes med Christian Lorentzen paa 6 Aar angaaende Vedligeholdelsen af Taget paa Nordborg Slot for 9 Rdlr. aarlig.” 
d. ”Man seer heraf, at Ringmurene ved Sønderborg Slot for en Deel Aar siden vare blevne istandsatte af en Entrepreneur, Muurmester Neumann, saaledes at der bleve satte Quaderstene og raa Stene foran. Endeel af de sidste lod Huusfogden Undersaatterne udgrave af Slotsgravene med megen Besværlighed ved Vintertid. Neumann brugte en Deel Soldater til sit Arbeide.” Det Hele har faaet et slet Udfald.” – Huusfogden foreslaaer, at nedrive Alt, hvad der er opsat af den forrige Entrepreneur og opføre det paa en anden Fod. Istedenfor at sætte Quader og raa Kampsteen foran Muren skulde de opsættes trappeviis. De fornødne Kampsteen maatte udgraves af Gravene og tages fra den vestlige Rondele. Bønderne til Rønhave, Ladegaard, Maiböllegaard, Keinisgaard, Nygaard og Gammelgaard skulde yde Kjörsler og Haandtjenester.” Dette fremgaar af en Indberetning fra Huusfogden til Bygmester Müller d. 14de. April Ao. 1750. – 
e. Ifølge det fra Bygningsinspecteur C. J. Müller i Slesvig under d. 31 Jan. 1750 indleverede Overslag, skulde den hele Reparation paa begge Slotte Sönder- og Nordborg koste i alt 335 Rdlr. 26 β cour., men som ovenfor seet, søgte man at spare ved Kjökkenhaven til Nordborg Slot. – 
Efter dette Skrift seer man, at Amtmand Baron og Kammerherr Teufel dengang beboede dette Slot, efter hvis Forlangende flere Forandringer foretoges baade ind- og udvendig. – Foran Slotspladsen har der været et høit Plankeværk og foran den indvendige Slotsplads skulde der anbringes en ny Stakit-Port, der skulde overstryges med graa Oliefarve. Ved Haven fandtes ligeledes et gammelt Planke-værk, der trængte til Udbedring. Det har formodentlig adskilt Slotshaven fra Gaardspladsen. –  
 
N. 11–20 er afskrevet efter Papirer, som fandtes i Huusfogderiets Archiv hos Justitsraad F. Riegels paa Fægteborg ved Nordborg. – 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening