Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
     1. Beskrivelse over Nordborg amt på Alsøe 1780
     2. Kapellan Chr. Mathiesen i Lavensby (1705-1714)
     3. En del marknavne på Ærø 1734.
     4. Lavensby kapellani, brød 1717-18.
     5. Oprettelse af skolehus i Havnbjerg 1771.
     6. Havnbjerg sogns undersåtters landerier 1833
     7. Adskilligt Havnbjerg skole vedkommende.
     8. kornleverancen i Havnbjerg sogn fra år 1807.
     9. præsteindersterne i Havnbjerg.
     10. Uddrag af Havnbjerg jordebog 1772.
     11 og 12. Husfoged Zoffmanns bopæl i Sønderborg
     13. Zoffmann, samme sag.
     14. Vedligeholdelse af de kongelige forpagtergårde
     15. De kongel. Eiendomme i Nordborg Amt Ao. 1732.
     16. Nedbrydelsen af Slottet Østerholm fra Ao. 1733
     17. De nedbrudte materialer.
     18. Træer til Ladegaarden i Sønderborg 1751.
     19. Reparation på Maibølgaard
     20.Andre Skrifter tilhörende Huusfogedens Arkiv.
     21. Kaldsbrev 1620 fra Lysabildl til Hr. Conradi
     22. Nogle Bemærkninger fra Egen Præstearkiv
     23. Uddrag af Hr. Johannes Brandts Optegnelser
     24. Uddrag af Oksbøl Kirkebog fra Ao. 1667-
     25. Manuskript fra 1670 af Præsten Martin Nissen
     26. Et fæstebrev fra Oksbøl 1672.
     27. Fæstebrev Degneinderstested i Oksbøl 1669
     28. Mels skoledistrikt 1784.
     29. Kort Uddrag af flere andre Papirer i Oksbøl
     30. Papirer, der angaaer Oksbøl Præstegaards Jord
     31. Jordebog over Broballe 1774
     32. Uddrag af Svenstrup Kirkebog 1682-1785
     33. Vestermølle i arvepagt 1694.
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
15. De kongel. Eiendomme i Nordborg Amt Ao. 1732.
Uddrag af en Indberetning fra Huusfoged P. Danielsen til Amtmand H. Scheel angaaende Reparationsomkostningerne ved de kongel. Eiendomme i Nordborg Amt Ao. 1732. – 
 
Indberetningen indeholder 16 Blade i Folio, hvoraf det første er afreven, saa at man altsaa ikke faaer Begyndelsen af Brystfældighederne ved Nordborg Slot. For nogenlunde at anskueliggjøre sig dets Indhold, meddeles fuldstændigt, hvad der staaer om Østerholm, det Øvrige er kun Uddrag. Til Slutning findes en summarisk Extract, som her meddeles heel og holden. – 
a. Nordborg Slot. Im Tafel und Vorgemach sind vom Winde 21 scheiben einge-wehet. Die Kirche und Domestiguen Kamer sind in ein ander gebauet und macht eine lange Reihe, das Dach ist sehr baufällig und regnet fast überall durch, dieser wegen muss das Dach gantz neu umbgelegt werden. – In der sogenandten Kirchen Kamer sind 6 Kleine und eine grosse Scheibe entzwey. – Der Boden in der Kirche ist sehr verfallen, selbiger ist gemacht mit einer Ronding. – In der Cancelley aufm Schloss ein neues Fenster. – Die Pulterkamer; - der Thurm; - der kleine Thurm; - der kleine Rondehl erfordert an Spaane 1500 St. á. 13 f. – In der Mittelsten Etagie hin und wieder sind von dem Winde 160 Scheiben eingewehet. Hiebey ist noch zu notieren, dass Ronde planckwerck um den Kleinen Schloss garten von 55 Schilden, so dass vorige Jahr etwas reparirt worden. Imgleichen auch dass hohe planckwerck so den Schloss Platz vom Vorwerck separiret, und das vorige Jahr hat müssen gestützet werden; welche beyde planckwercke mit zu behörigen Stacketenwerik vor dem Kleinen Garten gleichfalss auf Königl. Kosten müssen unterhalten werden. 
b. Augustengaard: Taget saavelsom Væggene i Beboelsesværelse maae udvendig og indvendig udbedres. – Det gamle Kjøkken er aldeles øde og ikke i mange Aar forbedret. Et Gartnerhuus. Paa den venstre Side af Stalden ere Væggene øverst oppe opförte af Leer og holdes ved lige af Undersaatterne, den nederste Deel er af Steen i Leer og maa repareres. – 
c. Hirschsprung: Hestestald, Tærskehuus, den lille Lade, Svinesti og Vognskuur. Ligeledes omtales her ”den saakaldte Skole”, hvor et Vindue maa indsættes. – 
d. Nygaard: det bliver beboet af Skovrideren, er 24 Fag i Længden og 6 Fag i Breden, men er meget forfaldent og ruineret, hvorfor en Reparation vilde være alt-for kostbar. Der tilraades hellere aldeles at nedbryde Bygningen og i stedet for at opföre et andet Huus paa omtrent 14 Fag for Skovrideren. Laden ved det omtalte Jagdhuus er omtrent 14 Fag og i meget god Stand; men den staaer der til ingen Brug eller Nytte og med Tiden kræver en stor Reparation, vilde det være i Hans Majest. Interesse, om samme blev nedbrudt, da Tömmeret indvendig endnu er meget godt og kan blive benyttet ved Opförelsen af den nye Skovriderbolig tillige-med Sparretræer, Bjælker, Vinduer og Döre fra det gamle Huus. For Nedbrydelsen af begge Bygningen forlange Tømmerfolkene 32 Rdlr., Muurfolkene for Nedbry-delsen af de store Skorstene, Kaminerne og alle Vægge ind og udvendig derimod 14 Rdlr. Den nye Bopæl for Skovrideren skulde koste i alt 216 Rdlr. 16 β. Til dette udkræves iblandt Andet 2.de Skorstene, 9 Vinduer til 9 Quart i Høiden og 7 Qu. I Breden med tvende Karme til hvert og desuden de 18 Vinduer med Blyindfatning; de indvendige Döre ere fra den gamle Bygning. Taget bliver belagt med Straa. – 
e. Østerholm: Efter Resolution ere alle Vinduerne indvendig tilslaaede med Bræder saa at de vilde Fugle ikke kunde flyve ind og ud, ligeledes har Taget det forløbne Aar faaet en Reparation, siden er der kommen 2 Ridser og de have adskilt sig saa-langt fra hverandre, at paa flere Steder er det 3-4 Fingre brede; det seer aldeles farligt ud, hvilket Rondelen, som er bygget derpaa, vel maa have gjort. Dette kræver i Tiden en Reparation. Vinduerne ere omtrent 59, ere alle i saare slet For-fatning og indblæste af Vinden. Begge Rondelerne ere for Störstedelen aldeles spolerede; men da Ingen for Tiden beboer Slottet, kan denne Reparation udsættes indtil videre. Omkostningerne til Slottet er derfor kun 8 Rdlr. – 
Domestigue - Huset er meget forfalden og er en Etagie høi af Grundmuur. Tag, Vinduer og Loft er saare ruineret og brøstfældig. Det trænger derfor til en Repara-tion, deriblandt maa mærkes: 3 Læst Kalk a: 4 Rdlr. – 2 Tønder …… a: 8 β. – 33 Tylt gode Latter 9 Alen lang a: 2 mk. – 30 Tylt 6 Alen Fyrre Bræder a: 2 Rdlr. 8 β. 11 nye Vinduesrammer a: 1 mk. – 
Ridestallens Tag og Loft, hvor man pleier at henlægge Kornet, trænger til en Repa-ration. Til denne 600 Tagpander a: 1 Rdlr. – Paa den lille Lade og Stald sættes 7 smaae Luger i stedet for Vinduerne, som forhen have været der. – Hollænderiet trænger til 2 nye Døre paa den nordlige Side. – 
f. Frederikshof: I Stuehuset ere 75 Ruder indblæste af Vinden á 1 β. – Baghuset staaer faldefærdigt, og haster det ikke med Reparation. Det gamle er 8 Fag langt, og kan samme igjen blive opfört af det gamle Tømmer, som man erobrer fra de övrige Bygninger og derfor bliver saadant ikke anlaaet i Penge. 
g. Sluserne ere ogsaa i temmelig god Stand, undtagen den ved Melsgaard og Ny-dams Sluse, der begge trænge til Eftersyn og kræve 6 Rdlr. 36 β i Omkostninger. – Broerne til Nordborg, Østerholm og Hirschspring ere alle i god Stand, ligeledes ere de alle i Aaret 1731 blevne ny byggede, undtagen Underlaget (die lehnen) til den ved Østerholm. – Færgebroen ved Harretzhøy og ligeledes paa Sundeveds Side har nydt en Reparation i det forlöbne Aar. Aalkisterne Nyedam og ved Melsgaard ere ligeledes blevne byggede aldeles nye i det forlöbne Aar; den i Braaballig er til samme Tid bleven repareret. Der ere 8 Möller i Nordborg Amt, nemlig 4 Vind- og 4 Vandmöller, som Möllerne selv maae holde i tilbørlig Stand paa egen Bekost-ning, dog ere Undersaatterne forpligtede til at kjöre det nødvendige Tömmer og Steen uden Erstatning. Stampemöllen i Nordborg bliver repareret ligesom i de fors-telige af den kongel. Regjering. – Platfonds paa Nordborg Slot due ikke meget og især ere de i mellemste Etager ganske raadne, i Midten ere de malede med Sind-billeder, men da Ingen forstaaer at vurdere en saadan Reparation, bliver denne Post udsat indtil videre. 
Alt Tömmer er ikke bleven taxeret, da Ege kunne udvises i den kongelige Skov. 
Til Slutning meddeles her det summariske Overslag: 
Rdlr. β 
§ 1. Slottet Nordborg tilligemed andre Bygninger der …. 536 43 
§ 2. Hestestalden … 13 39 
§ 3. Jægerhuset samme Sted … 1 12 
§ 4. Malerhuset s.St. (Das Mahl Haus et a.St. das Mahlen Haus) ... 4 
§ 5. Kostalden s.St. … 29 26 
§ 6. Amthuset … 145 1 
§ 7. Gartnerboligen paa Augustgaard … 12 7 
§ 8. Augustgaard (saaledes paa Tydsk) ... 3 8 
§ 9. Stalden s.St. ... 21 13 
§ 10. Milsgaard … 27 38 
§ 11., 12. Tærskhuset og Hestestald s.St. (Ir. 3r 10β) … 10 10 
§ 13., 14. Porthuset med Somesti (74r 8β) og Porten foran 
Gaarden (14r 8β) … 88 16 
§ 15. Hirschspring med Ladebygninger … 34 46 
§ 16. Jagdhuset eller Neuenhoff . . . . . 216 16 
§ 17 : 18 Slottet Østerholm (8r) og Domestique Huset (184r 40β) 152 40 
§ 19 : 21 Ridestald (52r 32β), den lille Lade og Stald (35r) og Hollændeviet s.St. 88 43 
§ 22 Friederichshoff og Back–Haus . . . . . . . (1r 11β) 29 7 
§ 23 Milsgaard og Nydam Sluser 6 36 
§ 24 Til Sangelön omtrent 42 16 
1504 33 β 
Denne Taxation og Besigtigelse er foretagne og underskreven af Huusfoged 
Peter Danielsen d. 21de. April 1732 tilligemed fölgende Mænd Andreβ Bertelsen 
Tömmermand; Hanβ Hansen Tömmerm.; Lorentz Christensen, Muurm.; Jörn  
Raβmuβen ligel.; Jep Mathiesen, Tömmerm.; Clauβ Jörsen ligel.; Nicolai  
Snedker; Adolf Glaser; Raβmuβ Smed og Peter Muurmand. – 
 
Denne Designation er attesteret af Amtmand H. Scheel  
Norburg d. 22de. April Ao. 1732. –  
 
 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening