Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
     1. Beskrivelse over Nordborg amt på Alsøe 1780
     2. Kapellan Chr. Mathiesen i Lavensby (1705-1714)
     3. En del marknavne på Ærø 1734.
     4. Lavensby kapellani, brød 1717-18.
     5. Oprettelse af skolehus i Havnbjerg 1771.
     6. Havnbjerg sogns undersåtters landerier 1833
     7. Adskilligt Havnbjerg skole vedkommende.
     8. kornleverancen i Havnbjerg sogn fra år 1807.
     9. præsteindersterne i Havnbjerg.
     10. Uddrag af Havnbjerg jordebog 1772.
     11 og 12. Husfoged Zoffmanns bopæl i Sønderborg
     13. Zoffmann, samme sag.
     14. Vedligeholdelse af de kongelige forpagtergårde
     15. De kongel. Eiendomme i Nordborg Amt Ao. 1732.
     16. Nedbrydelsen af Slottet Østerholm fra Ao. 1733
     17. De nedbrudte materialer.
     18. Træer til Ladegaarden i Sønderborg 1751.
     19. Reparation på Maibølgaard
     20.Andre Skrifter tilhörende Huusfogedens Arkiv.
     21. Kaldsbrev 1620 fra Lysabildl til Hr. Conradi
     22. Nogle Bemærkninger fra Egen Præstearkiv
     23. Uddrag af Hr. Johannes Brandts Optegnelser
     24. Uddrag af Oksbøl Kirkebog fra Ao. 1667-
     25. Manuskript fra 1670 af Præsten Martin Nissen
     26. Et fæstebrev fra Oksbøl 1672.
     27. Fæstebrev Degneinderstested i Oksbøl 1669
     28. Mels skoledistrikt 1784.
     29. Kort Uddrag af flere andre Papirer i Oksbøl
     30. Papirer, der angaaer Oksbøl Præstegaards Jord
     31. Jordebog over Broballe 1774
     32. Uddrag af Svenstrup Kirkebog 1682-1785
     33. Vestermølle i arvepagt 1694.
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
10. Uddrag af Havnbjerg jordebog 1772.
 
N. 10. 
 
 
Uddrag af Hagenbjergs Jordebog fra Ao. 1772 d. 21de. Dec. – 
 
Ao. 1772 blev Bymarken og Skoven opmaalt og ligelig fordeelt mellem Præsten og Bymændene. Opmaalingen foretages af C. A. Stemgardt fra Augenborg og tvende eedsvorne Landmaalere Andreas Jørgensen og Hans I. Foogt. Et Stykke blev liggende i Fælledsskab, Hummelkjærsmai kaldet, og blev senere Ao. 1775 d. 5 Mai opmaalt og udskiftet ved Hans I. Foogt. Opmaal. foretages efter Hamborger Maal, saaledes at hver Tønde udgjør 360 Quadratroder, en Skjeppe 45 saadanne Roder, en Rode 16 Fod. – 
I Byen vare foruden Præsten 1 Bonde, 12 Boelsm., 9 Kaadnere, 5 Inderste, 11 Præsteinderster, Degnen og Skolelæreren. – Bonden for mere end Boelsmændene, der hver fik lige meget Jord, som de havde i Forveien. Kaadnere fik hver 2 T. og Indersterne fik hver 1 Tønde Land. Præsteindersterne fir derimod intet, deres Huusplæt er anført i det forgaaende Stykke. 
Byens 4 Marker havde følgende Navne: Syndermarken, Midtmarken, Egetorns-mark og Bygebjerg. Skovene vare følgende: Igemoes Skov, Tran–Roj og Er–Skov. I Skoven fandtes ogsaa Plougrund, hvoraf hver af de større Jordbrugere fik en Part anviist. 
Af de 5 Bønderinderster fin den ene Povl Christensen Skræder, ingen Jord af den fælleds Bymark, eftersom det ifølge Husets Kjøbekontrakt efter Herredsfogeds Befaling blev afgjort, at Boelsm. Jens Pedersen, paa hvis Grund hans Huus ligger, alene skulde fornøge ham med en Tønde Land udi Bygebjerg. - - Jordbogen er alene skreven paa Dansk. 
1. Boelsm. Synsm. Jens Christensen: Tønder Skjep. Rod Fod 
Hans Gaardsrom og Toft .. 1 T. 6 Skj. 30 Rod 33 Fod; i Ege- 1 6 30 33 
Tornsmark et Stykke tæt ved hans Gaardsrom .. 17 T. bon. med 
3 Tønd. = 14 Tønd. Langs med Elsmark Gjærde løber en Bæk 14 
Uden Maalet. – I samme Mark et Stykke 12 T. 4 Skj. 34 R. 23 F. 
bon. med 3 T. 3 Skj. 30 R. 72 F.. – Summa paa Pløiegrunden: 9 1 3 51 
24 T. 7 Skj. 33 R. 84 Fod. – Sin Pløiegrund i Er–Skov 9 T 7 Skj. 
26 R. 64 F. bon. med 4 T. 5 Skj. 18 R. 16 Fod. – Har en Bæk 5 2 8 48 
Ved den søndre Side og igjennem Stykket en Vei 12 Alen bred, 
Der er udenfor Maalet. – Skovgrund deels i Tran–Roy og deels 3 3 5 31 
I Er–Skov. 2 4 40 75 
Summa 36 1 43 38 
2. Boelsm. Otte Petersen: 
Hans Gaardsrom og Toft .. 1 T. 7 Skj. 18 R. 0,1 Fod, igjennem 1 7 18 0,1 
hans Toft løber en 12 Alen bred Vei. – I Syndermarken et Stykke 
6 T. 23 Rod 38 Fod bon. m. 1 T. 6 Skj. Lundens saavelsom 4 2 23 38 
Elsmarks Kirkesti er 6 Al. bred. I Egetornsmark: 12 T. 2 Skj. 
12 R. 59 Fod bon. m. 3 T. 1 Skj. 19 R. 38 Fod. Holbæk har han 9 0 36 21 
For intet. – I Syndermarken sønden for Kirkestien: 12 T. 1 Skj. 
35 R. 84 F. bon. m. 2 T. 4 Skj. 34 R. 60 Fod. Summa paa hans 9 5 1 24 
Pløiegrund: 24 T. 7 Skj. 33 Rod 84 Fod. - - Sin Pløiegrund i 
Er–Skov 10 T. 4 R. 66 Fod bon. 4 T. 5 Skj. 41 Rod 18 Fod. - 5 2 8 48 
Herigjennem løber en Bæk, søndenfor og igjennem Stykket en  
12 Alen bred Vei, der er udenf. Maalet. Skovlod deels i Tran–Roy 3 3 5 31 
3 T. 4 Skj. 5 Rod 31 Fod bon. m. 1 Skj. og deels i Er–Skov 2 T. 
5 Skj. 29 R. 50 F. bon. m. 33 R. 75 F. 2 4 40 75 
Summa 36 1 43 38 
3. Boelsm. Hans Hansen den østre: 
Hans Gaardsrom og Toft: 1 T. 39 R. 1 F. – I Syndermarken norden 1 39 1 
Elsmark Kirkesti: 6 T. 23 R. 38 F. bon. m. 1 T. 4 Skj. Samme 
Mark sønden Kirkestien 12 T. 5 Skj. 17 Rod 16 Fod bon. m. 4 T. 4 4 23 38 
15 R. 92 Fod. Torfgravene udi Lond–Mose gaare for intet. Stierne 
6 Al. brede. – Egetornsmark et Stykke May norden hans Gaardsrom 8 5 1 24 
5 Skj. hvorigjennem løber en Bæk 4 Alen, der er ham godtgjort ved 
Skovgrund og en Vei 10 Alen bred, der er afregnet. – Samme Mark 5 
11 T. 5 Skj. 17 R. 46 F. bon. m. 1 T. 5 Skj. 2 R. 25 F. derigjennem 
Løber en Vei paa 10 Alen, der ikke er regnet. Summa pa Pløi- 10 15 21 
Grunden 24 T. 7 Skj. 33 R. 84 Fod. Sin Pløigrund i Er–Skov 8 T. 
5 Skj. 9 R. 47 Fod bon. m. 3 T. 3 Skj. 99 Fod. Ved den søndre Ende 5 2 8 48 
Løber en 4 Alen bred Bæk udenf. Maalet, tillige er et Fælleds 
Vandsted tæt ved Veien. Skovlod deels i Igemøes–Skov og deels 3 3 5 31 
I Er–Skov 2 T. 5 Skj. 11 Rod 11 Fod bon. m. 15 Rod 36 Fod. 2 4 40 75 
Summa 36 1 43 38 
4. Boelsm. Peter Jørssen: 
Hans Gaardsrom og Toft: 7 Skj. 39 R. 26 Fod. – I Syndermarken: 7 39 26 
11 T. 1 Skj. 41 R. 10 Fod bon. m. 4 T. 14 R. 78 Fod. Torfgravene 
Tages for intet. – Egetornsmark norden hans Gaardsrom og ligeledes 7 1 26 32 
Et Stykke i Bygebjerg: 16 T. 7 Skj. 54 Fod bon. m. 1 T. 2 Skj., paa 
den søndre Side er en 12 Alen bred Vei fraregnet. Summa paa 1 1 12 72 
Pløigrund: 24 T. 7 Skj. 33 Rod 84 Fod. – Sin Pløigrund i Er–Skov: 
5 T. 3 Skj. 21 R. 51 Fod bon. m. 1 T. 6 Skj. 22 R. 17 Fod og et andet 15 5 54 
Stykke i den østlige Deel af Skov–Maien i samme Skov 3 T. 2 Skj. 3 4 44 34 
18 Rod 28 Fod bon. m. 1 T. 5 Skj. 9 R.14 Fod. Bækken er 4 Alen 1 5 9 14 
Bred og fraregnet. Skovlod deels i Tran–Roy og Deels i Er–Skov 3 3 5 31 
2 T. 5 Skj. 18 Rod 25 Fod bon. m. 22 Rod 50 Fod. 2 4 40 75 
Summa 36 1 43 38 
5. Boelsm. Jørgen Christesen: 
Hans Gaardsrom og Toft. I Egetornsmark et Stykke norden hans 7 9 10 
Gaardsrom ned til Veien. Samme Mark 17 T. 4 Skj. bon. 3 T. 4 Skj. 1 3 45 
For Enden af Otte Jørssens Hauge er 4 Alen bred Bæk og én ved 14 
Elsmark Gjerde udenf. Maalet. – I Bygebjerg 12 T. 2 Skj. 24 R. 
71 Fod bon. m. 2 T. 3 Skj. 3 R. 42 Fod. Herigjennem en 12 Alen 9 7 21 29 
bred Vei afregnet. Pløiegr.: 24 T. 7 Skj. 33 R. 84 Fod. Pløigrund i 
Skoven i Er–Skov: 10 T. 2 Skj. 4 R. 66 Fod bon. m. 4 T. 7 Skj. 5 2 8 48 
41 R. 18 Fod herigj. Løber en 12 Alen bred Vei. – Skovlod: deels 
I Tran–Roy, herigjennem løber en 12 Alen bred Vei og deels i 3 3 5 31 
Er–Skov 2 T. 5 Skj. 0,7 Rod bon. m. 11 Rod 25 Fod. 2 4 40 75 
Summa 36 1 43 38 
6. Boelsm. Christen Petersen: 
Hans Gaardsrom og Toft. – I Søndermarken: 16 T. 1 Skj. 10 R. 1 1 24 75 
45 Fod bon. m. 6 T. 7 Skj. 13 R. 95 F. I Egetornsmark norden hans 
Gaardsrom, hvorigjennem løber en 10 Alen bred Vei. - Samme Mark 9 1 41 50 
og et Stykke i Bygebjerg: 15 T. 1 R. 29 Fod bon. m. 1 T. 6 Skj. 33 
Rod 70 Fod. I Bygebjerg er en 4 Alen bred Vei, som Matthias 1 3 
Christensen alene skal betjene sig af, Græshøstens tid, hvilken Vei 13 1 12 59 
Er ham godtgjort i Skovens Pløigrund. I den sondre Ende løber 24 7 33 84 
Ligel. En 12 Alen bred Vei. Pløigrund i Tran–Roy 7 T. 7 Skj. 12 R. 5 2 8 48 
72 Fod bon. m. 2 T. 5 Skj. 4 Rod 24 Fod. - - Skovlod i Tran–Roy, 
Hvorudi 2de. 12 Alen brede Veie og i Er–Skov et andet Stykke. 3 3 5 31 
Summa: 36 T. 1 Skj. 43 Rod 38 Fod. 2 4 40 75 
 
7. Boelsm. Klaus Madsen: 
Hans Gaardsrom er: 5 Skj. 4 R. 73 Fod. – I Syndermarken: 26 T. 5 4 73 
5 Rod 38 Fod bon. m. 6 T. 3 Skj. 7 Rod 32 Fod derigjennem løber 
Landeveien 12 Alen bred. – I Bygebjerg som løber over i Mitmarken: 19 4 43 0,6 
5 T. 5 SKj. 31 R. 0,5 Fod bon. m. 1 T. – Summa paa Pløigrund: 24 T. 
7 Skj. 93 R. 84 Fod. Pløigr. I Er–Skov uden Er–Riis: 7 T. 1 Skj. 5 R. 4 5 31 0,5 
0,8 Fod bon. m. 3 T. 3 Skj. 8 R. 38 Fod og ligeledes i samme Mark 3 5 41 70 
Tæt ved paa Bramhøj: 2 T. 2 Skj. 17 R. 66 Fod bon. m. 6 Skj. 5 R. 88 1 4 11 78 
Fod. – Skovlod deels i Egemoes–Skov 3 T. 4 Skj. 5 R. 31 Fod bon. m. 3 3 5 31 
1 Skj. og deels i Er–Skov: 2 T. 5 Skj. 18 R. 25 Fod bon. m. 22 R. 50 F. 2 4 40 75 
Summa 36 1 43 38 
8. Boelsm. Jørgen Thomsen: 
Hans Gaardsrom er: 3 Skj. 26 R. 0,4 F. – I Mitmarken: 17 T. 1 Skj. 3 26 0,7 
24 R. 60 F. bon. m. 1 T. 3 Skj.2 R. 35 F. – I Egetorns Mark bag ved 15 6 22 25 
Jens Petersens Gaardsrom 2 Skj. – I Midtmarken: 13 T. 2 Skj. 32 R. 2 
60 F. bon. m. 4 T. 7 Skj. 2 R. 0.5 F. – Summa p. Pløigr. 24 T. 7 Skj. 
33 R. 84 F. Sin Pløigr. I Tran–Roy 7 T. 7 Skj. 12 R. 72 F. bon. m. 5 2 8 48 
2 T. 5 Skj. 4 R. 24 F. Deri et Vandsted til fælleds Brug og en 12 Alen  
Bred Vei. – Skovlod deels i Igemoes Skov: 3 T. 3 Skj. 27 R. 81 F. 3 3 3 31 
Bon. m. 22 R. 50 F. og deels i Er–Skov: 2 T. 5 Skj. 11 R. 11 F. bon. 
15 R. 36 F. I det første Stykke løber en 5 Alen bred Vei og i det andet 2 4 40 75 
3de., først den egentl. 12 Alen brede Skovvei og en 8 Alen br. V. til Skov- 
Mosen, den tredje 8 Al. bred. Summa 36 1 43 38 
 
9. Boelsm. Matthis Christesen: 
Hans Gaardsrom og Toft: 7 Skj. 27 R. 16 Fod. – I Egetornsmark: 17 T. 7 27 16 
22 R. 25 F. bon. m. 1 T. 2 Skj. herigj. En 12 Alen bred Vei. – I Bygebjerg: 
14 T. 3 Skj. 31 R. 32 F. bon. m. 6 T. 2 Skj. 1 R. 89 F.. Herigjennem 2de. 15 6 22 25 
12 Alen brede Veie. Ligel. Afstaaer han udi Lansøye Mai en 4 Alen br. 8 1 29 43  
Vei, hvoraf Christen Petersen skal betjene sig i Høstens Tid og bliver 24 7 33 84 
Ham godtgjort i sin Skovgrund. Landsøye har han for intet. Sin Pløigr. 5 2 8 48 
I Tran–Roy: 7 T. 7 Skj. 12 R. 72 F. bon. m. 2 T. 5 Skj. 4 R. 24 F. – Skov- 3 3 5 31 
Lod i Tran–Roy, hvorigjennem en 12 Alen bred Vei, og i Er–Skov. 2 4 40 75 
Summa 36 1 43 38 
10. Boelsm. Jens Petersen: 
Hans Gaardsrom og Toft: 1 T. 4 Skj. 15 R. 66 F. – I Mitmarken og 1 4 15 66 
Egetornsmark: 17 T. 22 R. 25 F. bon. m. 1 T. 4 Skj. herigjennem en 
12 Alen bred Vei. – I Mitmarken og Bygebjerg: 11 T. 2 Skj. 20 R. 15 4 22 25 
43 F. bon. m. 3 T. 4 Skj. igj. Mitmarks Stykke en 12 Alen bred Vei. 7 6 20 43 
Hertil kommer endnu det Land, som Smaamanden Paul Christesens Huus 
Staar paa 20 R. 50 F. – Pløigr. I Tran–Roy og Igemoes Skov: 6 T. 7 Skj. 20 50 
33 R. 62 F. bon. 3 T. 2 Skj. 34 R. 28 F. – Ligeledes i Er–Skov det vest- 3 4 44 34 
ligste Stykke af Skovmaien: 3 T. 2 Skj.18 R. 28 F. bon. m. 1 T. 5 Skj. 9 R. 1 5 9 14 
14 F., her igjennem løber en Bæk 4 Alen. Skovled deels i Tran–Roy, her 3 3 5 31 
En 12 Alen bred Vei og deels i Er–Skov: 2 T. 5 Skj. 18 R. 25 F. bon. m. 2 4 40 75 
22 R. 50 F. – Herfra Poul Christesens Jord. - Summa 36 1 43 38 
 
11. Boelsm. Matthias Johansen: 
Hans Gaardsrom og Toft: 1 T. 2 Skj. 2 R. 38 F. - I Midtmarken næst 1 2 2 38 
Lagensbye: 1T. 1 Skj. 22 R. 25 Fod bon. m. 3 T. – Samme Mark: 11 T. 14 22 25 
6 Skj. 36 R. 73 F. bon. m. 2 T. 1 Skj. 27 R. 52 F. Summa paa Pløigr.: 9 5 9 21 
24 T. 7 Skj. 33 R. 84 F. - Sin Pløigr. i Igemoes–Skov: 9 T. 4 Skj. 4 R. 5 2 8 48 
98 F. bon. m. 4 T. 1 Skj. 41 R. 50 F. - Skovlod i Igemoes–Skov: 3 T. 5 Skj. 3 3 5 31 
5 R. 31 F. bon. m. 2 Skj. og i Er–Skov. 2 4 40 75 
Summa 36 1 43 38 
12. Boelsm. den Vester Hans Hansen, Kirkeværge 
Hans Gaardsrom: 6 Skj. 39 R. 38 F. herigjennem en 12 Alen bred Vei. 6 39 38 
I Syndermarken, sinden Landeveien og østen hans Huus: 27 T. 1 Skj. 19 3 3 51 
10 R. 49 F. bon. m. 7 T. 6 Skj. 6 R. 98 F. - I Bygebjerg og i Midtmarken: 4 5 35 95 
6 T. 2 R. 37 F. bon. m. 1 T. 2 Skj. 11 R. 42 F. Summa paa Pløigrunden: 5 2 8 48 
24 T. 7 Skj. 33 R. 84 F. - Pløigr. i Igemoes–Skov: 10 T. 4 R. 66 F. bon. 3 3 5 31 
m. 4 T. 5 Skj. 41 R. 18 F. Skovlod: deels i Igemoes Skov: 3 T. 3 Skj. 5 R. 2 4 40 75 
31 F. og deels i Er–Skov: 2 T. 4 Skj. 40 R. 75 F. Summa 36 1 43 38 
 
13. Bonde Hans Jepsen: 
Hans Gaardsrom og Toft: 1 T. 5 Skj. 13 R. 55 F. - I Midtmarken vesten 1 5 13 55 
Hans Huus: 22 T 4 Skj. 26 R. 22 F. bon. m. 3 T. 26 R. 22 Fod. - Samme 19 4 
Mark: 15 T. 1 Skj. 23 F. bon. m. 3 T. 4 Skj., herigjennem løber en 12 11 5 23 
Alen bred Vei. - Summa paa Pløigrund: 32 T. 6 Skj. 13 R. 78 F. Pløigrund 
I Igemoes–Skov: 9 T. 2 Skj. 6 R. 65 F. bon. m. 3 T. 32 R. 22 F. - Skovlod 6 1 19 43 
i Igemoes–Skov, herigjennem løber en 12 Alen bred Vei, som forbreder sig 
i den nordl. Ende til begge Sider. Fra denne Vei tvers over imod Østen 11 3 9 82 
løber en 8 Alen bred Vei. Summa 50 2 43 3 
 
1. Peter Andreassen, Møller og kongel. Kaadner: 
Hans Bopæl: 2 Skj. 8 R. 27 Fod. - I Syndermarken lige ved hans Huus rundt 
Omkring Møllen og paa begge Sider af Mølleveien, der tilligemed Mølle- 2 2 8 27 
Pladsen gaaer fra: 2 T. Summa 2 2 8 27 
 
2. Kaadner Jørgen Jørgensen, Smed: 
Hans Gaardsrom: 2 Skj. 22 R. 22 F. - I Syndermarken ved Oxbølle Gjærde: 2 22 22 
9 T. 3 Skj. 5 R. 45 F. bon. m. 1 T 1 Skj. 20 R. 49 F. Herefter er 6 T. Smede- 8 1 29 96 
Grund, 2 T. Kaadnergrund og 1 Skj. 29 R. 96 Fod hører til Stedet. Summa 8 4 7 18 
 
3. Kaadner Jep Jørgensen, Hjulmand: 
Hans Bopæl: 1 Skj. 43 R. 76 F. I Bygebjerg: 3 T. 2 Skj. Arbeidsgrund og 2 T. 1 43 76 
Kaadnerpart. Derigjennem løber en 12 Alen bred Vei. 5 2 0 0 
Summa 5 3 43 76 
 
4. Kaadner Christen Hansen Møller: 
Hans Bopæl: 2 Skj. 12 R. 57 Fod. - I Bygebjerg og Midtmarken: 2 T. Summa 2 2 12 57 
5. Kaadner Hans Nielsen: 
Hans Bopæl: 40 Rod 62 Fod. - I Bygebjerg og Midtmarken: 2 T. Summa 2 40 62 
6. Kaadner Jep Thomsen: 
Hans Gaardsrom: 2 Skj. 37 Rod 57 Fod. - I Bygebjerg og Midtmarken: 2 T. 
Summa 2 2 37 57 
7. Kaadner Hans Christesen: 
Hans Bopæl: 1 Skj. 30 Rod 58 Fod. I Bygebjerg næst Jens Petersen: 2 T. 
Summa 2 1 30 58 
 
1. Inderster Hans Petersen: 
Hans Bopæl: 9 Rod 40 Fod. - I Syndermarken paa Stakkel–Hoy: 1 T. Summa 1 9 40 
2. Inderster Johan Christesen: 
Hans Bopæl: 14 Rod 93 Fod. - I Bygebjerg og Midtmarken: 1 T. Summa 1 19 93 
3. Inderster Peter Jepsen: 
Hans Bopæl: 13 Rod 20 Fod. - I Syndermarken: 1 T. 39 Rod 87 Fod bon. m.  
39 Rod 87 Fod. Summa 1 13 20 
4. Thomas Nielsen: 
Hans Bopæl: 31 Rod 35 Fod. – I Syndermarken: 1 T. 39 Rod 87 Fod bon. m.  
39 Rod 87 Fod. Summa 1 31 35 
5. Inderster Paul Christensen, Skræder: 
Hans Bopæl: 20 Rod 50 Fod. - I Bygebjerg: 1 T. Til ham maatte Boelsm. 
Jens Petersen alene lægge ud. Summa 1 20 50 
Skoleholder Matthias With: 
Hans Gaardsrom i Syndermarken: 2 Skj. 4 R. 41 Fod. Af denne Sum haver 2 4 41 
Han 19 Rod 17 Fod af de Hagenberger Naboer for en aarlig Afgift. Rundt 
Om hans Gaardsrom blev ham lagt: 1 T. 14 Rod 76 Fod. Af denne Sum er 1 14 76 
4 Skj., han havde paa Brandsbølle Mark, bleven ham herhid flyttet og 2 Skj. 
Ligeledes fra Londens Mark, de øvrige 4 Skj. haver Hagenbjergs–Nabolag ______________ 
Udlagt ham til Skolegrund. Summa 1 2 19 17 
 
Degnen Sr. Johann Johannsen: 
Hans Gaardsrom og Toft: 6 Skj. 40 Rod 0,7 Fod. - I Syndermarken: 6 T. 6 40 0,7 
8 Rod 77 Fod bon. m. 6 Skj. 17 Rod 82 Fod. Deraf har han selv havt paa  
Marken 3 T. 1 Skj. 35 R. 95 F. De øvrige 2 Tønder er hans Kaadnerpart. 5 1 35 95 
Summa 6 31 0,2 
Hr. Pastor Wegersleff: 
Hans Gaardsrom: 1 T. 4 Skj. 69 Fod. - En Toft i Byen: 7 Skj. 44 R. 75 F. 1 4 69 
I Syndermarken sønden hans Hauge paa begge Sider af den 12 Alen brede 7 44 75 
Kirkevei, der med Vendplads og Ladevei er fraregnet. - Samme Mark: vesten 6 4 38 47 
Hans Gaardsrom. - Samme Mark sønden for Veien til Oxbølle: 37 T. 3 Skj. 4 40 86 
6 R. 88 F. bon. m. 10 T. 5 Skj. 44 R. 48 F. i samme løber en 4 Alen bred 26 5 7 40 
Bæk. Midtmarken: 21 T. 2 Skj. 28 R. 99 F. bon. m. 1 T. - Samme Mark 20 2 28 99 
Capelanie–Grund østen for Per Huuβes Hauge i Lagensbye. 2 0,6 49 
Summa 56 7 32 65 
Pløigrund i Er–Skov paa Bram–Høy under Higtorn, vesten, sønden og 3 3 11 97 
Østen for Er–Riis og under Abenlyke: 5 T. 1 Skj. 8 R. 63 F. bon. m. 1 T. 11 5 39 89 
Skovlod i Igemoes–Skov, en indhegnet Hauge. -- I Er–Skov. -- I Tran– 17 39 68 
Røj et Stykke, som løber med den vester Ende udi Igemoes–Skov, i den 5 3 30 
Søndre Ende er en Mai. -- Et Stykke af Hummelkjærs Maj. 1 3 24 
Summa 95 1 40 73 
NB. 
Hvad Præstegaardens Jord angaaer, kan Følgende, ikke efter Jordbogen, anføres: 
Ao. 1807 d. 17de. Sept. Blev de 5 Stykker i Syndermarken opmaalt efter 320 
Qu. R. til en Tønde Land af Landmaaler Westi Esbensen, maaskee fra Tandshede. 
N.1. Syden Veien til Oxbølle og Vesten Skolelandet (den saakaldte Syndermark). 11 1 30 20 
N.2. Syden for N.1. (den saakaldte Dahls Mark efter Leieren Christen Dahl). 5 7 32 10 
N.3. Syden for N.2. (den til flere Smaafolk bortleiede Mark paa Taagebjerg). 4 6 8 5 
N.4. Syden for N.3. (bortleiet til Peter Johansen Møller i Hagenbj.). 6 5 3 14 
N.5. Vesten for N.4. (Lundebo Mark ligel. Pagtet af Mølleren) 5 3 1 26 
N.6. Norden for N.5. (den saakaldte Elstock) 9 7 3 40 
Efter en Beretning fra Amtstuen paa Tydsk ud. Dato og Aar: Sum 43 1 38 10 
 
Capellani–Land paa Lauensby–Mark: 17 T. 1 14/16 Skj. efter 32 □ R. el. 21 T. 
1 Skj. 22½ R. efter 260 □ R. -- Paa Hagenbjerg–Mark: 118 T. 1½ Skj.; hvor- 17(21) 114/16 (22½) 
af 28 T. 5 Skj. 1 R. Skovland, altsaa 89 T. 4 1/16 Skj. Agerj. Efter 320 □ R. 89(110) 4 1/16(1) (25) 
el . 110 T. 1 Skj. 25 R. efter 260 □ R. Paa Oxbølle Mark: 5 T. 1 4/16 Skj. 14(17) 3 ¼(6) (2) 
og paa Brandbølle Mark: 9 T. 2 Skj. 2 R. el. 17 T. 6 Skj. Summa 121 1 11 
I Landskat betales kun det halve Beløb: 42 Rdlr. 4 M. og af Capellaniet eller 
6 Rdlr. 12 β. – De 20 Rdlr. Accident–Skat betales, da den efter Forredn: 149 1 15½ 
1802 af 15 Dec. Er indeholdt i Landskat. Kopskatten og Amtslage–Penge, der aarlig udredes, lader sig ikke bestemme. - 
Til Fælledsbrug blev 2.de Stykker liggende deels i Er–Skov et Stykke, som deels er Busk, deels Mai og deels begroet med Rør og nogen Pløiegrund: 4 T. 27 R. 56 F. Og et andet Stykke i Tran–Røj: 14 T. 1 Skj. 0,3 R. 40 F. Ialt 18 T. 7 Skj. 30 R. 40 F. Dette Stykke er altsammen Mai, er meget ringe og kaldes Hummelkjærsmaj. 
Smedens og Hjulmandens Kaadnerpart er separeret fra Arbeidsgrunden. – 
Fra Landeveien gaaer en Vei indtil Lauensby igjennem de tvende Indersters Marker. Den er med Øvrighedens Bevilling bleven forlagt og gaaer nu 12 Alen bred langs med Boelsm. Nis Jørgensens Toft ned til Byen. --- Ligeledes gik tilforn den Brandsbølle Kirkesti over Degnens Mark idet de nu skulle følge Landeveien. Derpaa fulgte de Landeveien et Stykke og skraaede da tværs over Agrene. Efter Øvrighedens Tilladelse skulle de nu følge Landeveien lige op til Skolen, hvorfra gaaer en 6 Alen bred Sti over Præstens Mark op til Kirken. - - 
Angaaende Skoleholderens Jord i N. 5. - - 
Ved Udskiftningen Ao. 1775 af Fælledsgrunden fik hver af de 12 Boelsmænd 1 T. 1 Skj. 19 Rod 96 Fod, enkelte gjorde indbyrdes smaae ..usk paa andre Steder og fik derved mindre, medens hine fik mere. - Boelsmand Klaus Madsen fik et Stykke Pløiegrund: 3 Skj. 15 R. til Vederlag for et Bygningssted, han afstod i Syndermarken, ligeledes fik han Part af Hans Jepsen Bonde 2 Skj. 20 R. 18 F. Imod at denne igen fik noget i Egemoes Skov i det saakaldte ”Haalem”. Klaus Madsen idet Hele: 2 T. 10. R. 14 F. Boniteringen er en Smule forskjellig. - - - 
 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening