Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
     1. Beskrivelse over Nordborg amt på Alsøe 1780
     2. Kapellan Chr. Mathiesen i Lavensby (1705-1714)
     3. En del marknavne på Ærø 1734.
     4. Lavensby kapellani, brød 1717-18.
     5. Oprettelse af skolehus i Havnbjerg 1771.
     6. Havnbjerg sogns undersåtters landerier 1833
     7. Adskilligt Havnbjerg skole vedkommende.
     8. kornleverancen i Havnbjerg sogn fra år 1807.
     9. præsteindersterne i Havnbjerg.
     10. Uddrag af Havnbjerg jordebog 1772.
     11 og 12. Husfoged Zoffmanns bopæl i Sønderborg
     13. Zoffmann, samme sag.
     14. Vedligeholdelse af de kongelige forpagtergårde
     15. De kongel. Eiendomme i Nordborg Amt Ao. 1732.
     16. Nedbrydelsen af Slottet Østerholm fra Ao. 1733
     17. De nedbrudte materialer.
     18. Træer til Ladegaarden i Sønderborg 1751.
     19. Reparation på Maibølgaard
     20.Andre Skrifter tilhörende Huusfogedens Arkiv.
     21. Kaldsbrev 1620 fra Lysabildl til Hr. Conradi
     22. Nogle Bemærkninger fra Egen Præstearkiv
     23. Uddrag af Hr. Johannes Brandts Optegnelser
     24. Uddrag af Oksbøl Kirkebog fra Ao. 1667-
     25. Manuskript fra 1670 af Præsten Martin Nissen
     26. Et fæstebrev fra Oksbøl 1672.
     27. Fæstebrev Degneinderstested i Oksbøl 1669
     28. Mels skoledistrikt 1784.
     29. Kort Uddrag af flere andre Papirer i Oksbøl
     30. Papirer, der angaaer Oksbøl Præstegaards Jord
     31. Jordebog over Broballe 1774
     32. Uddrag af Svenstrup Kirkebog 1682-1785
     33. Vestermølle i arvepagt 1694.
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
9. præsteindersterne i Havnbjerg.
 
N. 9. 
 
 
En Smule Oplysninger angaaende Præsteindersterne i Hagenbjerg. 
 
Der er i det Hele 12 saadanne Steder i Byen, disse ere følgende: 
 
N.1. 
a. N.1. Ao. 1674 blev Jørgen Thambsen g.m. Anne Hansdr. Af Hagenbj. ”Som skulle boe paa Præstegrund”. Heraf kunde man slutte, at dette Sted var oprettet til denne Tid. Denne Mand lader til at være den samme som Jørgen Skræder, der døde Ao. 1742 æt 84 Aar gammel. Ao. 1728 nævnes Jørgen Skræder i Kirkeb., hvis Kone havde et Stolestade, hvorfor hun betalte aarlig 8 β til de Fattige. Fra 1735 : 42 betalte han arlige i Huusleie 4 Ml., for Grund i Marken og Græsning i Skoven forskjelligt, 1742 f.eks. for Græsning i Skoven 6 M. – Han † Ao. 1742. – 
b. - - Ao. 1744 fik Rasmus Hansen Møller, en Søn af Mølleren Hans Møller, Stedet i Fæste, men om han har været beslægtet med den foregaaende Mand, kan ikke afgjøres. Han blev samme Aar g.m. Marike Rasmusdr. af Lauensby. Huusleien blev nu forhøiet fra 4 Ml. til 6 Ml. af Pastor Wegerleff; ligeledes havde han jevnlig Græsning snart til en, snart til 2 Køer (4M – 6 M.). Han skulde gjøre 6 Dage. † Ao. 1770. - - 
c. Efter ham fik hans Søn Niels Rasmussen Stedet, der i sin Tid var Byens Sned-ker. Ved Jordudskiftningen Ao. 1772 blev hans Havegrund opmaalt, der udgjorte 2 Skj. 5 Rod. – I Nyelandts Tid fra Ao. 1778 : 1806 betales der af Stedet 2 rdlr. og gjordes 6 Dage. I Meiers Tid derimod, idetmindste fra Ao. 1808 : 24 var Grund-leien forhøiet til 7 M. 8 β. cour. Og 6 Arbeidsdage. Niels Rasmussen havde i flere Aar en Deel Jord til Leie af Præsten i Oxbøllemarken, at der endog holdtes en Hest paa Stedet, deraf kommer ogsaa nok det store Huusrum, der ligger til Stedet. 
d. Efter hans Død har hans Søn Rasmus Nielsen faaet Stedet. Den aarlige Grund-leie har i min Onkels Tid været 2 rdlr. cour. og 6 Arbeidsdage. – 
 
N.2. 
a. Dette Sted eiedes 1720 af en Lauritz Jepsen eller Lauritz Skræder, som han ogsaa kaldtes. Han † Ao. 1739. Fra Aar 1739 : 44 incl. betalte hans Enke aarlig til Pastor Wegersleff i Huus el. Grundleie 2 M.l. og Tiende af Quæg. – Ao.1800 d. 25 Novb. † Aftægtsm. Christen Lassen (Søn af Lauritz Jebsen, født Ao. 1720) af Hagenbj. æt 80 A. 
b. Fra Aar 1744 : 97 sad deres Søn Christen Lauritzen, der var Træskomand, for Stedet, og betalte aarlig til Præsten 2 M.l. og 2 Arbeidsdage, hvilket kan sees af hans Fæstebrev, der er ustædt imod 1 Rdlr. Ao. 1744 (s. I S. 57). - Hans tvende Koner vare fra Løyt Sogn. Ved Jordudskiftningen blev hans Have opmaalt til et Areal af 1 Skj. 2 Rod 45 Fod Land. Han † Ao. 1800, og da han ingen Arvinger havde, var hans Sted allerede Ao. 1797 bleven overdraget til: 
c. Hans Eriksen, der stadig i Grundleie har betalt 2 M.l. og gjort 2 Arbeidsdage. – Han kjøbte af Skolelærerenke Mad. With et lille Stykke Eng i Hummelkjærsmai og har i min Onkels Tid været Skovopsynsmand i de gamle Haver og fri Græsning til en Ko. – 
d. Ved hans Død for faa Aar siden har hans Søn Jørgen Eriksen havt Stedet paa samme Betingelser. –  
 
N.3. 
a. Ao. 1688 blev Niels Tønnesen g.m. Maren Pedersdatter af Hagenbjerg, hvilken Mand synes at have beboet dette Sted. 
b. Dennes Søn Christen Nielsen, f. 1693, blev Ao. 1717 g.m. Maren Hansd. af Lauensby. Da han ved en ”ulykkelig Hændelse havde mistet sit gamle forrige Fæstebrev”, fik han et nyt af Erik Pontoppidan, imod at give sin aarlige Udgift 4 M.l. og gjøre sine viβe Dags Arbeýde. Hans Huus udgjorde dengang Ao. 1731 9 Fag og Have med hosliggende Gaardsrom 14 Favne i Længden og 13 i Breden. Fra 1735 : 64 var hans aarlige Grundleie til Wegersleff 4 M.l. og 2 Dags Arbeide foruden Tiende engang imellem af Lam; ligeledes havde han undertiden 2 Faar i Græs hos denne, hvorfor han da betalte 1 M. 8 β. Han † Ao. 1779, 86 Aar g. 
c. Allerede Ao. 1764 var hans Søn Hans Christensen bleven gift og havde taget imod Stedet. Afgiften forblev den samme forhen. Ao. 1772 blev hans Grund op-maalt 40 Rod, 67 Fod. Han † Ao. 1796, 77 Aar gammel. 
d. Det gik over i en anden Families Hænder. Først eiedes det i en kort Tid af en Skræder Christen Christensen el. Christen Gehner, hvis Enke befriedes af: 
e. en gammel velholdende Karl Rasmus Christensen der i Byen, der sad for det, indtil den nuværende Eier Christen Christensen fra Brandsbølle modtog det med: 
f. sin Kone Maren Gehner, en Datter af hiin Skræder. Grundleien og Dagetallet ere forblevne uforandrede. 
 
 
N.4. 
a. Ao. 1728 nævnes Christen Christensen el. da han var Byens Snedker, Christen Snedker, der betalte 6 β.l. for et Stolestade til de Fattige. Ao. 1735 : 54 betalte han aarlig i Grundleie 4 M.l. og for Pløiegrund og Græsning til 2 Køer forskjelligt, saaledes 1736 for 2 SKj. Land 1 M. 8 β og 1735 for Græsning til 2 Køer 13 β.l. - Han † Ao. 1754 og hans Enke betalte for Ao. 1755. 
b. Ao. 1756 blev Andreas Hansen Bonde gra Bondegaarden i Brandsbølle g.m. Datteren Maria Christensd. Og fik Stedet med hende. Hans Grundleie vedblev uforandret at være 4 M.l., Pligtdage synes han ikke at have gjort. Ao. 1772 blev hans Havegrund opmaalt til 1 Skj. 33 Rod og 83 Fod. Han maa have staaet sig ret godt, da han Ao. 1773 ved Udparc. Af Nordborg Herregaard kjøbte en Parcele paa flere Tønder Land i Østerlund, hvorhen han flyttede med Familie. Ao. 1800 d. 3 Marts † Enken Marie Andreases i Hagenbj., 68 A. Stedet i Hagenbjerg blev derimod udleiet til en Mand, der kaldtes Nikolai Rytter, 
c. indtil Datteren Anne Kirstine Andresen, Ao. 1795 g.m. Niels Eriksen af Hagenbj. kunde tage imod Stedet. Niels Eriksen havde ligesom Nikolai Rytter en stor Part af Præstens Midtmark til Leie i en Del Aar baade under Nyeland og Meier, saa at man i den Tid endog holdt Heste paa Stedet, hvorfor der er et temmelig stort Huus-rum. Da Pastor Meier ikke havde Andet end Ubehageligheder af de mange Smaa-folk, der vare hans Jordleiere, tog han til sidst Jorden hjem til eget Brug. Niels Eriksen havde siden Opsyn med en Deel af Præstens Skov, hvorfor Skovfogden har Ret til alle Rodspæle og 3 Tønder Land for en billig Leie. Denne Post beholdt han ogsaa under min Onkel. Hans Grundleie vedblev uforandret at være 4 M.l. og ingen Pligtdage. 
d. Ved hans Død har hans Søn Andreas Eriksen faaet Stedet paa samme Betingelse som Faderen. Der holdes 2 Køer her og betales pr. Tønde Land 8 Rdlr. R.M. om Aaret. – 
 
N.5. 
a. Ao. 1728 nævnes Jep Nielsen som betaler for et Stolestade til de Fattige. Ao. 1735 : 39 betalte han aarlig i Grundleie til Præsten 3 M.l., hvilket ligeledes hans Enke Mette Jeppes gjorde indtil 1745. For Græsning i Skoven til en Ko betaltes 3 M.l. – 
b. Ao. 1752 blev Frederik Geertsen af Holm g.m. Ellen Christensdr. Af Hagenbjerg. Fra Aar 1754 : 96 betalte han aarlig i Grundleie 3 M.l. og gjorde 6 Arbeidsdage, ligeledes gav han lidt til Græsning. Han † Ao. 1796, 70 Aar gammel. Ao. 1772 var hans Grund bleven opmaalt og gjorde 32 Rod 34 Fod. – 
c. Ao. 1795 blev hans Søn Jørgen Frederiksen g.m. Anne Pedersdr., D. af Boelsm. Peder Jørgensen i Hagnebj., og fik med hende 1 Tønde 4 Skj. Land til sit Sted. Hans aarlige Grundleie var 3 M.l. og 6 Arbeidsdage. 
d. Hans Datter Anne Maria Frederiksen g.m. Hans Eriksen af Hagenbjerg har nu Stedet. – 
 
N.6. 
a. Ao. 1700 blev Iver Jebsen af Hagenbj. g.m. Maren Hansdatter, der vistnok have eiet dette Sted. 
b. Ao. 1729 blev deres Datter Ellen Ivarsd. g.m. Otte Pedersen af Lunden, der her-ved kom i Besiddelse af Stedet. Da hans Fæstebrev var bortkommen i hans Sviger-faders og Formands Tid ved en ulykkelig Hændelse, fik Otte Pedersen et nyt Fæstebrev paa Stedet af Erik Pontoppidan Ao. 1735. – Fra Ao. 1735 : 46 betalte han aarlig i Huusleie 3 M.l. og havde ligeledes betydelig Grund i Marken og Græsning i Skoven imod en billig Betaling til Leie af Præsten. Han † Ao. 1746. (b.) Samme Aar blev hans Enke igjen g.m. Hans Christensen, der fra Ao. 1746 : 64 betalte aarlig Grundleie 3 M.l. og gjorde 6 Arbeidsdage. Han † Ao. 1765 og allerede forud var: 
c. Stedsønnen Peder Ottesen bleven g.m. Elisabeth Jørgensdatter af Taarup, og havde taget imod Stedet Han betalte det samme som sine Forgjængere, og var til sin Død Ao. 1794 Skovopsynsmand over Præstens ”de gamle Haver”; hvorved han altid kunde holde en Ko, ligeledes havde han i flere Aar et betydeligt Stykke Jord leiet af Præstens Midtmark i Nyelands Tid. I hans Tid Ao. 1772 blev han Grund opmaalt, der udgjorde 30 Rod 60 Fod. 
d. Hans Datter Ellen bragte Stedet til Christen Nielsen, hendes Mand: 
e. og deres Datter Maria Elisabeth fik ligeledes Stedet med sin Mand Jakob Bonde fra Stevning. Da denne Mand siden arvede et bedre Sted i denne By, flyttede han derhen og solgte til sidst efter flere Aars Forløb sit Inderstested i Hagenbj. til: 
f. Jes Jebsen af Brandsbølle, der er bleven Opsynsmand over Præstens Aabenlykke og har lidt Jord til Leie af Præsten imod en billig Betaling, hvorved han kan holde en Ko paa Stedet. Grundleien 3 M.l. og 6 Dages Arb. – 
 
N.7. 
a. Ao. 1696 blev Peder Mortensen af Hagenbjerg g.m. Marike Clementsdatter, en Datter af res. Capellan Clements Pedersen i Lauensby, for hvis Skyld maaskee Stedet er bleven oprettet. 
b. Ao. 1710 blev hun anden Gang g.m. Las Jissen af Lauensby, der † Ao. 1728. 
c. Deres Søn Jis Lassen f. Ao. 1713 eiede siden Stedet. Fra Ao. 1735 : 79 betalte han i aarlig Jordleie 1 M 4 β og 2 Tjenestedage. For Grund i Marken har han ogsaa stundom betalt noget. Ao. 1772 blev hans Grund opmaalt og udgjorde 16 Rod 25 Fod. Han var g.m. Syndet Jebsdatter og † Ao. 1792, 79 Aar gammel. 
d. Hans Søn Jeb Jessen var allerede bleven g. Ao. 1779 og havde modtaget Stedet paa samme Fod, som Faderen. Han var i mange Aar Skovopsynsmand ved Præstens Skove og var en velholdende Mand, hvorfor han i de daarlige Tider kunde kjøbe Jord paa Lauensby Mark, der nu hører til Stedet, nemlig fra Christen Bondes Boel 2 T. 6 Skj. og fra Jes Lauritzens Boel 1 Skj., hvorfor der nu kan holdes en til to Køer. 
e. Efter hans Død fik hans Datter Syndet Stedet g.m. Hans Smidt, og da hun ingen Børn havde med denne Mand, efterlod hun Stedet til: 
f. sin uægte Datter Anne Maria, der er g.m. Jakob Frederiksen fra Svendstrup, der nu eier det. Der har i mange Aar været været god Velstand paa dette Sted. – 
 
N.8. 
a. Ao. 1728 betalte Christen Jebsen for Stolestader. Ao. 1735 : 49 bet. han i Grund-leie 1 M. 4 β.l. † Ao. 1749. Om han var i Familie med den Jeb Christensen, hvis Hustru † Ao. 1676, 72 Aar g. paa Præstegrund, vides ikke. 
b. Ao. 1752 o.fl. betalte Christian Jakobsen el. Bødker aarl. I Grundleie 1 M. 4 β.l. og gjorde 4 Arbeidsdage. 
c. Ao. 1772 sad Erik Henriksen for Stedet og gav det Samme. Hans Grund blev op-maalt efter Jordbogen 11 Rod 46 Fod. Han var Skovopsynsm. Og kjøbte Nabo-stedet. 
d. og e. Efter ham havde Sønnen Dominicus Eriksen og ligeledes dennes Svigersøn Hans Thuesen fra Stevning samme Tjeneste. Afgiften er uforandret. 
 
N.9. 
a. Ao. 1701 blev Thomas Henriksen g.m. Mette T. d. af Hagenbjerg. 1735 : 48 bet. Han i Grundleie 1 M. 4 β.l. 
b. Ao. 1750 : 69 bet. Peder Lassen 1 M. 4 β og gjorde 8 Dages Arbeide. Hans Familie sad endnu Ao. 1772 for Stedet, da Grunden blev opmaalt til 14 Rod 64 Fod. Senere kjøbtes Stedet af Erik Henriksen og eies endnu af Hans Thuesen med samme Afgift. 
 
N.10. 
a. 1719 blev Hans Jørgensen g.m. Maren Rasmusd. Af Hagenbj. Ao. 1735 : 48 bet. Hans Jørgensen Skovfoged i Huusleie 1 M. 4 β og gjorde 2 Arbeidsdage. Ligeledes bet. Han for Græsning s.a. † Ao. 1748. 
b. Ao. 1752 blev Hans Christensen g.m. Datteren Kirstin Hansd. og ydede samme Afgift. 
c. Ao. 1765 eiedes det af Mathias Hansen Justesen fra Svendstrup, der var Træsko-mand og havde endeel Jord leiet af Nyeland i Midtmarken. † 1795, 71 Aar g. 
d. : f. Sønnen Hans Mathisen og Svigersønnen Mattes Mattesen havde det paa samme Betingelser. Dennes Enke, g.m. Dominicus Jensen eier endnu Stedet. Grunden udgjør 42 Rod 43 Fod, deraf Bønderjord 23 Rod 70 Fod. 
 
 
N.11. 
a. Dette Huussted tilligere efter Fortælling i Præstens Frugthave, men blev ned-flyttet paa sin nuværende Plads af Hans Christensen Evaldt, Skræder, … 1724, der † Ao. 1763. Han gav i Huusleie først 1 M.l., senere 1 M. 4 β.l. og gjorde 8 Dage. 
b. Dennes Søn Christen Hansen Evaldsen ydede samme Afgift. Nu eies det af dennes Søn Andreas Evaldsen. Der betales 3 M.l. aarlig, men gjøres ingen Dage. Hvad Aar det umidlertid er bleven afløst vides ikke. Grunden udgør 13 Rod 44 Fod. – 
 
N.12. 
Det af Wegersleff for sin Huusholderske Frederikke opførte Inderstehuus, kjøbtes efter hendes Død af den gamle Smed Jørgen Bled, efter hvis Enkes Død det kjøbtes af Boelsm. Jens Pedersen, der lod det nedbryde. Dennes Søn af samme Navn betaler aarlig 2 M.l. i Grundleie. – 
 
Alle disse Steder fra N.1-11 vare saaledes til Ao. 1735, da L. Wegersleff blev Præst her ved Menigheden, flere var beviislig til for Pontoppidans Tid Ao. 1727 : 35 og efter al Rimelighedhave de været oprettede førend Aar 1700, idetmindste vare der flere Præst–Waaninger i Slutningen af det 17 Aarh., hvilket kan sees af Kirkebogen Ao. 1674 Jørgen Thomsen paa Præstegrund, ligeledes 1676 Jeb Christensen. 1688 : 93 nævnes Klaus i Waaninger, ligel.: Jørgen Skomager, Peder Christensen, Peder Jakobsen, Jørgen Larsen, Christen Jessen og Peder Mortensen, hvoraf man kan slutte, at de fleste til den Tid allerede vare opstaaede. – Af det Ovenfor Anførte kan sees, at de fleste Familier endnu have vedligeholdt sig der siden Separationen Ao. 1772. – 
 
De 3 følgende henhøre til Capellaniet i Lauensby: 
 
N.13. 
Dette ved Lunden beliggende Sted er oprettet Ao. 1723 af Joh. Brandt i Lauensby for en hvis Christian Hansen, der skulde betale aarlig 6 M.l. – Ao. 1740 fik det en ny Eier Christian Pedersen, der skulde aarlig betale 3 M.l., saalænge den forrige Eier beboede den anden Halvdeel af Huset, og gjore 1 Dag i Høsten eller derfor erlægge 4 β.l. – Efter Udskiftningen er det kjøbt af en Stephan Struck, i hvis Families Besiddelse det endnu er. I Nyelands Tid var Grundleien kun 3 M.l., fra Meiers Tid derimod 2 Rdlr. cour. – 
 
N.14. 
Ao. 1691 var det ene af de 2de. Steder oprettet, men hvilket kan ikke bestemmes. Ao. 1760 og fl. Aar eiedes det ene af Klaus Huus der gav aarl. 1 M. 8 β. Og gjorde 2 Arbeidsdage. Senere eiedes det af Sønnen Kl. Huus og nu af dennes Datter g.m. Christen Møller. Fra Ao. 1807 er Afgiften kun 1 M. 4 β. Og 2 Dage. – 
 
N.15. 
Peder Pedersens Huus, der i mange Aar havde Capellaniet i Forpagtning ved Siden af sit Sted. Han † Ao. 1793, 63 A.g. – Efter hans Død maa det være solgt eller tilgiftet af en Christen Hytt, der fik det Aar 1794 og endnu Ao. 1814. Senere eiedes det af en Christen Bok og nu af dennes Svigersøn Peder Tønnesen. Den aarlig Grundleie har fra Ao. 1794 bestandig været 3 M.l. 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening