Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
     1. Beskrivelse over Nordborg amt på Alsøe 1780
     2. Kapellan Chr. Mathiesen i Lavensby (1705-1714)
     3. En del marknavne på Ærø 1734.
     4. Lavensby kapellani, brød 1717-18.
     5. Oprettelse af skolehus i Havnbjerg 1771.
     6. Havnbjerg sogns undersåtters landerier 1833
     7. Adskilligt Havnbjerg skole vedkommende.
     8. kornleverancen i Havnbjerg sogn fra år 1807.
     9. præsteindersterne i Havnbjerg.
     10. Uddrag af Havnbjerg jordebog 1772.
     11 og 12. Husfoged Zoffmanns bopæl i Sønderborg
     13. Zoffmann, samme sag.
     14. Vedligeholdelse af de kongelige forpagtergårde
     15. De kongel. Eiendomme i Nordborg Amt Ao. 1732.
     16. Nedbrydelsen af Slottet Østerholm fra Ao. 1733
     17. De nedbrudte materialer.
     18. Træer til Ladegaarden i Sønderborg 1751.
     19. Reparation på Maibølgaard
     20.Andre Skrifter tilhörende Huusfogedens Arkiv.
     21. Kaldsbrev 1620 fra Lysabildl til Hr. Conradi
     22. Nogle Bemærkninger fra Egen Præstearkiv
     23. Uddrag af Hr. Johannes Brandts Optegnelser
     24. Uddrag af Oksbøl Kirkebog fra Ao. 1667-
     25. Manuskript fra 1670 af Præsten Martin Nissen
     26. Et fæstebrev fra Oksbøl 1672.
     27. Fæstebrev Degneinderstested i Oksbøl 1669
     28. Mels skoledistrikt 1784.
     29. Kort Uddrag af flere andre Papirer i Oksbøl
     30. Papirer, der angaaer Oksbøl Præstegaards Jord
     31. Jordebog over Broballe 1774
     32. Uddrag af Svenstrup Kirkebog 1682-1785
     33. Vestermølle i arvepagt 1694.
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
7. Adskilligt Havnbjerg skole vedkommende.
 
N. 7. 
 
 
Adskilligt Hagenbjerg Skole vedkommende. – 
 
a. Regnskab over Skolebygningen i Hagenberg Sogn. – 
 
Indtægt Rdlr. β. 
Indkasseret af Sognet 1831 113 36 
Af Degnekaldet havet hos Biskoppen 100 
Legatpenge paa Amtstuen 100 
Af Kirkekassen skjænket 300 
Indkommen for de solgte Landerier 402 
Ved Salget af gamle Materialer 5 21 
Ved sidste Indkassering af Sognet 1832 294 12 
Ialt 1315 Rdlr. 21 β. 
 
Udgift ved den nye Skolebygning 948 Rdlr. 5 β. 
Udg. ved den gamle Skoles Indretning 
og Ladens Leggning m. Anskaffelsen af 
Materialier saavel i som udenfor Skolen 
deriblandt ogsaa Lærerens Løn 357 Rdlr. 43½ β 
den hele Udg.: 1306 Rdlr. ½ β. 
Ao. 1832 Indtægt var 1315 Rdlr. 21 β. 
Kassebeholdning for 1833 = 9 Rdlr. 20½ β. 
 
Paa det følgende Aars Udgift staaer opført: 
For en Lade, kjøbt af Skolelærer With 100 R. 
 
Skoleforstanderne vare disse og alle de følgende Aar: 
Peter Hansen, Tolvm. og Kirkeværge i Hagenb., 
Hans Henrik Dominicussen, Tolvm. i Lunden, 
Lauritz Hansen, Tolvm. i Elsmark, 
Johan Otzen, Tolvmand i Lauensby, 
Hans Nissen Tolvm. i Brandsbølle. – 
 
b. Den nye Skolebygning blev indviet d. 11 July 1832, den i denne Anledning afsungne Sang er trykt i Aabenraa hos Bogtr. Rathje og lyder efter Melod. ”Af Høiheden oprunden er:” 
 
1. 
See Gud! med Faderkjærlighed 
Idag til denne Menighed, 
Som rørt og ydmyg beder: 
Lad denne Bygning vies dig, 
Her Dydens Sæd rodfæste sig, 
Som Kundskabs Kilden væder. 
Viisdom, 
Gudsfrygt, 
Sig forene, at alene dig til Ære, 
Vore Børn din Vei maa lære. 
 
2. 
I Christendommens rens Aand 
De lære maa, gaae Haand i Haand, 
Som Christnes Samfund byder; 
I Tanker, Ord og Gjerning maae 
De stræbe freidig frem at gaae, 
Liig Jesum selv, i Dyder. 
Hjertets Reenhed 
De bavare og erfare, de herneden 
Dannes maae for Evigheden. 
 
3. 
Styrk Kraftens rige Væld, styrk dem, 
At paa din Vei de vandre frem, 
Som her dit Ord forkynde; 
At de med ædel Virkelyst, 
Med hellig Id i deres Bryst 
Til Dyd den Unge skynde 
I din Omhu 
Vi befale Alle, Alle, giv dem Naade, 
Som fremvirke Skolens Raade. –  
 
c. Lærernes Løn ved Hagenbj. Skole. – 
 
1ste. Lærers Indtægter er ifølge en af Amtsm. Rantzau og Provst Thomsen d. 30te. Dec. 1833 udkastet Plan: 1. frit Vaaningshuus med fornøden Ladebygninger og Have. – 2. Jord af 9-10 Tønder Land. – 3. Kornleverance: a. Rug bagt i Brød; b. 11 Tønder 4 Skj. Byg. – 4. 10 Snese Æg. – 5. Penge: a. aarlig af Skolekassen 112 Rdlr. R.M.; b. Degnepræstation 7 Rdlr. 5 M. R.M.; c. Offer og Accidentier: 80 Rdlr.; d. et personligt Gratiale af Kirkekassen: 32 Rdlr. R.M.; e. Organistens Løn af Kirkekassen 16 Rdlr. R.M.; f. for Klokkernes Ringning 4 Rdlr. R.M. – den samlede Sum i Penge = 251 Rdlr. 5 M. R.M. – 6. Ildbrændsel: 2 Favne Bøge-brænde og 24000 Tørv. – Dog skal den første Lærer igjen forsyne Underlæreren med Kost, Seng, Lys og Varme, Vadsk. – Ligeledes skulle Skolestuerne varmes. – Degneenken faaer 25 Rdlr. aarlig paa Grund af, at det rigelig aflagtes med Jord og en forsvarlig Lønning. 
Underlæreren faaer 80 Rdlr. af Skolekassen. Aar 1856 forhøiet til 1 . . Rdlr. R.M. – 
 
Af det nedlagte Degnekalds Indtægter er overgaaet til den første Lærer i Hagenbj.: 1,8 Tønder Jord, den øvrige Deel er udlagt til Skolen for mange Aar siden. – 2. Alt Korn, Brød og Æg. – 3. Penge: Degnepræstationer 7 Rdlr. 5 M. – Offer og Acci-denter 80 Rdlr. – Det personlige Gratiale af Kirkekassen 32 Rdlr. – Organistpenge 16 Rdlr. – For Klokkeringning 4 Rdlr.. Renter af en Hagenbj. Skolevæsen tillagt Capital nemlig 32 Rdlr. – For Midsommer Øl 33 Rdlr. 3 M. 9 β. –  
Sum 205 Rdlr. 2 M. 9 β. 
251 ” 5 M. 0 β.  
46 Rdlr. 2 M. 7 β. 
Naar Underlærerens 80 Rdlr. udredes derved, at der af hvert skolepligtigt Barn betales aarlig 3 M. 4 β. R.M., saa maa de 46 Rdlr. 2 M. 7 β., Omkostninger ved Bygningers Vedligeholdelse, de 2 Favne Brænde og 24000 Torves udredes derved, at der betales af hver Tønde Skatteareal 2 rbβ. Eller 2/3 β cour. – 
 
d. 
Den nye Skoleoverbygning Ao. 1841 
 
Indtægt i Alt = 859 Rdlr. 23½ β. 
samtlige Udgifter = 843 ” 29½ ” 
Kassebeholdn. = 16 Rdlr. 4 β Cour. 
 
Skoleforstanderne vare: Peter Hansen, Hagenbj. – Hans Jessen Bonde, Tolvm. og  
Boelsm. i Lauensby. – Jørgen Jacobsen, Boelsm. i Lunden 
Andreas Christensen Dam, Boelsm. i Brandsbølle. –  
Laurids Hansen, Elsm. – 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening