Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
     1. Beskrivelse over Nordborg amt på Alsøe 1780
     2. Kapellan Chr. Mathiesen i Lavensby (1705-1714)
     3. En del marknavne på Ærø 1734.
     4. Lavensby kapellani, brød 1717-18.
     5. Oprettelse af skolehus i Havnbjerg 1771.
     6. Havnbjerg sogns undersåtters landerier 1833
     7. Adskilligt Havnbjerg skole vedkommende.
     8. kornleverancen i Havnbjerg sogn fra år 1807.
     9. præsteindersterne i Havnbjerg.
     10. Uddrag af Havnbjerg jordebog 1772.
     11 og 12. Husfoged Zoffmanns bopæl i Sønderborg
     13. Zoffmann, samme sag.
     14. Vedligeholdelse af de kongelige forpagtergårde
     15. De kongel. Eiendomme i Nordborg Amt Ao. 1732.
     16. Nedbrydelsen af Slottet Østerholm fra Ao. 1733
     17. De nedbrudte materialer.
     18. Træer til Ladegaarden i Sønderborg 1751.
     19. Reparation på Maibølgaard
     20.Andre Skrifter tilhörende Huusfogedens Arkiv.
     21. Kaldsbrev 1620 fra Lysabildl til Hr. Conradi
     22. Nogle Bemærkninger fra Egen Præstearkiv
     23. Uddrag af Hr. Johannes Brandts Optegnelser
     24. Uddrag af Oksbøl Kirkebog fra Ao. 1667-
     25. Manuskript fra 1670 af Præsten Martin Nissen
     26. Et fæstebrev fra Oksbøl 1672.
     27. Fæstebrev Degneinderstested i Oksbøl 1669
     28. Mels skoledistrikt 1784.
     29. Kort Uddrag af flere andre Papirer i Oksbøl
     30. Papirer, der angaaer Oksbøl Præstegaards Jord
     31. Jordebog over Broballe 1774
     32. Uddrag af Svenstrup Kirkebog 1682-1785
     33. Vestermølle i arvepagt 1694.
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
5. Oprettelse af skolehus i Havnbjerg 1771.
 
N. 5. 
Copie 
Vier Sch. Cour. 
 
En Contract mellem 5 Boelsmænd i Hagenbjerg og daværende Skoleholder M. With med kongelig Tilladelse til at oprette et nyt Huus for samme Mand Ao. 1771. 
 
Hermed gjøres vitterligt for Alle og Enhver, at indtil nærmere Høie Amtshusets naadige Approbation, af os efterstaaende Boelsmænd i Hagenberg, med Skole-holderen Mathias With samme steds, er bleven oprettet følgende Forenimg; nemlig vi 5 Boelsmænd overlader for os og vore Efterkommere ved Bolet til Mathias With Skoleholder, til et Bygningssted for ham og sine arvelige Efterkommere, nogle Agerender, som beløbe sig i Længden 21 Alen og i Breden 58 Alen, paa efterfølgende Maade, at han nemlig for sig og sine Arvinger til os og vore Efter-kommere ved Bolet aarligen skal give til Enhver 8 βl., som udgjør 2 M. 8 βl. Til Grundleie til Midsommer, og siden derfor maa have Frihed til at benytte sig Grunden, saaledes som han bedst godt synes. Og siden han til en Erkjendtlighed har ved Overladelsen fornøiet os, nemlig til Vester Hans Hansen 12 βl., Jørgen Thomsen 2 M. 4 β., Mathias Johansen 12 βl., Jens Christensen 12 βl. Og Otte Pedersen 12 βl., saa er det skeet én Gang for alle, og til Forenings Uryggelighed, og skal der derfor i Fremtiden ikke aarligen gaae meer ud af, end de forbenævnte aarlige otte Lybskilling til hver Mand af os og vore Efterkommere. Og siden denne Afstaaelse af vores Grund aldrig er, hverken den Kongelige Interesse eller vore Boel til den ringste Skade, men meget meer til Fordeel; saa ombedes det Kongelige Høilovlige Amthuus høie Approbation herover i dybeste Underdanighed. Til Stad-fæstelse og Uryggelighed er derfor ogsaa denne Forening af begge Parter, under Renunciation og Frasigelse af alle Indvendinger og Udflugter egenhændig underskreven, og til Vitterlighed af den Kongelige Herredsfoged undertegnet. Som skeete Nordborg d. 23de. Dec. 1771. 
 
In Fidem Hans Hansen Mathias Johansen 
 
Tielemann Jürgen Thomsen Jens Christensen 
 
L. S. Otte Petersen Mathias With 
 
Vorstehender Contract wird von mir als dem p. t. Amtmann zu Sonderburg, Norburg u.s.w. in allen Puncten und Clauseln confirmirt und approbirt und haben Contrahentes demselben gehørig nachzuleben. Urkundlich unter meines Namens Unterschrift und meinem beigedruckten angebohrnen Pettschaft. So geschehen Sonderburger Amthaus d. 3 Jan. 1772. 
 
L. S. I. W. Teufel v. Pirckensee. - - 
 
For Bequemmeligheds Skyld er denne ovenstaaende Grund bleven omlagt af eedsvorne Landmaalere, som Hagenberg Jordborg noksom udviser, og er ogsaa derefter bleven heri indskrevet til en Erindring og Efterretning af Pag. 23 i Anhanget i ernævnte Jordborg, saaledes som følger: 
 
”Hvad Skolemesterens kjøbte Grund anbelanger, saa er den, efter at han har forlangt det af os, bleven omvendt, da den tilforn, see Husets Kjøbekontrakt, laae tvers over den nørre Ende i hans forrige gamle Gaardsrum, bleven lagt rundt om den Lade, som staaer paa samme Grund, som er 19o 17´, saaledes at ved den søndre Side ved Huset ere lagte 2 Alne langs med Huset hen, med det Skjel, naar denne Mand ved Døden afgik, hans efterladte Kone siden skulde have dette Huus til et Enkesæde, da hun paa sin Tid kunde have fri Indgang fra Veien af mellem Skolehuset og hendes eget. Resten af Grunden ligger deels vester og deels nør dette Huus, hvilket Skjelpælene skal udvise.” 
Til det ernævnte Frihuus er en Tønde Land tillagt, ligesom til de andre Frihuse, neden i Hummelkjærsmaj tæt ved Bygebjergs Led. Ogsaa skal de 2 M. 8 βl., som staaer i Kontrakten, ikke meer betales Bønderne, efterdi denne Grund er boniteret paa den bemeldte tillagte Tønde Land. – 
 
M. With. 
Gjenpartens Rigtighed bevidner 
J. C. With. – 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening