Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
Bind 22
1. Kong Christian III giver Poul Magnussen forlening på Melsgaard på Als 1542. Side 3. 
2. Kong Frederik IIs befaling til Axel Wiffert, lensmand på Nyborg slot at indsende en del breve ved Notmark kirke angående den gejstlige jurisdiktion på Als 1574. Side 4. 
3. Fortegnelse over de breve, der findes i kisten ved Notmark kirke, af hvilke det fremgår, at jus patronatis til bemeldte kirke fra gammel tid har tilhørt ejeren af Sønderborghus. Anno 1574, side 4-6. 
4. Et brev, hvori meddeles, hvad jord Christjern Litle og Lauritz Sture har skænket til Notmark kirke 1341. Side 6-7. 
5. En gammel plattysk oversættelse af samme brev 1341, side 7-8. 
6. Christjern Litle skænker et stykke skov i Kornbæk til Notmark og Asserballe kirker 1343, side 8-9. 
7. Peter Sture skænker ved sit gavebrev en del jord til Notmark kirke på Als 1419. Side 9-10. 
8. Sønderherreds ting udsteder et tingsvidne angående dette Peter Stures gavebrev til Notmark kirke 1424, side 10-11. 
9. Dronning Dorothea kalder hr Mathias Johansen til præst for Notmark kirke 1487, side 11-12. 
10. En gammel plattysk oversættelse af dette brev 1487, side 12-13. 
11. Biskop Karl Rønnow giver hr. Mathias Johansen bestalling som præst i Notmark 1487. side 13-14. 
12. En gammel plattysk oversættelse af denne biskoppens Collats 1487, side 14-15. 
13. Fru Gisel Sture til Gammelgaard skænker ved sit gavebrev den årlige rente af en kapital i en bondegård til Notmark kirke 1514, se side 15-17.  
14. Provst Jørgen Thomsens beretning om Notmark kirkes papirer 1570, side 17-18. 
15. Præsten i Notmark Jørgen Cruckows beretning om samme genstand 1570, side 18-19. 
16. Provst Jørgen Thomsens videre beretning om samme sag 1570, side 19-20. 
17. Register på Nyborg slots ejendomsbreve, som Axel Wiffert overleverede til den nye lensmand Lauritz Brockenhuus angående Notmark kirke 1579, side 20-21. 
18. De rechte Plicht der Korn Schulde uth Alsen, et slags skatteregister for Sønderborg amt 1524, side 21-37.  
19. Hans Blome sælger Helvedgaard og Gammelgaardtil hertug Hans den Yngre 1584, side 38-51. 
20. Uddrag af gamle skatteregistre for Sønderborg amt 1483,1486, 1518, 1535. Side 52-74. 
21. Flere breve vekslede mellem Kong Christian IV og enkehertuginde Dorothea på Sønderborg Slot 1627-1629, side 75-85. 
22. Et gammelt sognevidne, hvorved Asserballe menighed tilstår, at en vis jord hører til pastoratet 1534, side 86. 
23. Biskop Nicolaus beskyttelsesbrev for Christjern Litle gave af jord til Asserballe præstegård, side 87.  
24. Jordebog over Asserballe bys jorder anno 1774, side 87-97. 
25. Jordebog over Ketting bys jorder anno 1790, side 97-103. 
26. Jordebog over Sundsmark bys jorder 1795, side 103-108. 
27. Uddrag af de specielle conditioner ved herregården Hartsprings salg og udparcellering 1771, side 108-114.  
28. Uddrag af en liste over samtlige Nordborg amts kirkedebitoreres restancer til den kongelige kasse og til Nationalbanken 1822, side 114-120.  
29. Flere gamle skøder og skiftebreve på Andreas Kaads bondegård i Mintebjerg, 1669, 1666, 1694, 1708, 1733, 1736, 1769, 1770 og 1801, side 120-133. 
30. Ditlev Rumohr sælger Søbygaard på Als til hertug Hans den yngre for 33000 rdl 1600. Side 134-138. 
31. Uddrag af flere ældre købebreve angående Avnbølgaard i Sundeved. Side 138-142. 
a. Jørgen Rantzow sælger gården til Diderich Høcken 1585, side 138-140.  
b. Diderick Høcken sælger gården til sin farbroder Wolf Høcken 1653, side 140-142. 
c. Hans Høcken sælger gården 1694 til grev Frederik Ludvig til Nassau-Saarbrücken 1694, side 142. 
d. Grev Fredrik Ludvig til Nassau-Saarbrücken sælger gården til hertug Frederik Wilhelm til Augustenborg 1703, side 142. 
32. Hertug Ernst Günther til Augustenborg køber byerne Stavensbøl og Sebbelev af kong Frederik d III 1651, side 142-145, ligeledes har kong Frederik III og hertug Christian Albrecht skænket hertug Ernst Günther 3 gårde i Dybbøl, henhørende til det samme Svabsted gods, hvortil Stavensbøl og Sebbelev havde hørt. Side 145. 
33. Kong Christian V sælger hertug Ernst Günther byen Bro på Als, 1674. side 145-147.  
34. Kong Christian V skænker hetug Ernst og gemalinde byen Gundestrup for livstid 1686, side 147-149.  
35. Amtmand Kay v. Ahlefeldt sælger Rumohrsgaards gods til hertug Ernst Günther for 38500 rdl 1668, side 151-153.  
36. Kong Frederik III og hertug Christian Albrechts stadfæstelse af købet af Rumohrsgaard 1668, side 151-153.  
37. Uddrag af flere aktstykker angående denne gård, side 153-154.  
a. Uddrag af Punctualitionerne ved salget af Rumohrsgaard 1667 
b. En notits over gården Øvelgønne.  
38. Flere kongelige breve, hvorved tilsikres hertugerne af Augustenborg, at kongen ikke vil gøre brug af sin indløsningsret til godset Rumohrsgaard og byen Bro på Als, 1795,1797, 1812 og 1816. Side 154-157. 
39. En ansøgning fra hertug Ernst Günther til kong Christian d V om eftergivelse af de høje contributionsrestancer og fremtidig lettelse i den årlige ydelse af contributionen 1683, side 158. 
40. En opgørelse af det kongelige rentekammer over hertug Ernst Günthers restancer i Contributionen og kongens eftergivelse af samme1683, side 158-160.  
41. En ansøgning fra hertug Ernst Günther om contributionsfrihed for de 22 Svabsted plove og kongens bevilling 1685, side 161. 
42. Kong Frederik IV meddeler hertug Frederik Vilhelm til Augustenborg og gemalinde for livstid flere benådninger og friheder 1702. Side 162-163.  
43. Kong Christian VI stadfæster de samme privillegier for livstid for enkehertuginde Sophie Amalie til Augustenborg 1731, side 163-164. 
44. Ein bruderlich Vergleich unter Herzog Alexander Söhne von Sonderburg, de date Sonderburg 17 dec 1633. Side 164-171. 
45. Hertug Ernst Günthers testamente tilligemed kong Christian Vs stadfæstelse 1679, side 171-177.  
46. Hertuginde Augustas testamente tilligemed kong Christian Vs stadfæstelse 1693, side 177-180. 
47. Kong Frederik IV konfirmation af hertuginde Augustas testamente 1699, side 181-182. 
48. Flere skrivelser fra lensmanden Henning Walkendorff og andre til student Johannes Brandt, der var høremester på en rejse for den unge Axel Walkendorff 1641-1645. Side 182-194.  
49. En indberetning over bygningerne og kvægbesætningen på Østerholm 1727, side 194-201.  
50. En indberetning over manglerne ved de kongelige bygninger i Nørreherred og et overslag over omkostningerne til reparation 1732. Side 201-206. 
51. Salget af en muret begravelse i Egen kirke 1736, side 206-208. 
52. Salgskonditionerne for gårdene Frederikshof og Melsgaard på Als 1766, side 208-218. 
53. Hertug Alexander til Sønderborg overlader sin amtsforvalter Hans Jebsen et boel i Sundsmark til arv og ejendom 1626, side 218-220. 
54. Om anskaffelsen af et ligklæde for byen Elstrup 1751, side 220-221.  
55. 2 fæstebreve for byens Elstrup, 1734 og 1783. side 221-223. 
56. En kongelig forsikringsakt angående skatteforholdene på de hertugelige augustenborgske godser på Als, 9 nov 1842, side 223-225. 
57. Et kongeligt rescript angående bankhæftelsespligten for de hertugelige augustenborgske godser på Als, 2 nov 1842, side 225-226. 
58. En besynderlig dom over rotter og mus 1711, side 226-227. 
59. Uddrag af Skattebøger fra 1749-1869 tilhørende gårdmand Andreas Kaad i Mintebjerg. Side 227-231.  

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening