Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
Bind 8
1. Hertuginde Sophie af Langeland skænker sit godt på Als til Skt Agnete Kloster i Roskilde 1316. Side 3. Skrevet på latin. 
2. Anno 1410. Klaus Tinen, høvedsmand på Nyborg overgiver Nordborg slot til Kong Erik. Side 3-6. Skrevet på gammelt dansk.  
3. Hr Peder Stures fundats på gods på Als til den helligånds kloster udi Fåborg i Fyn 1487. Side 6-9. Skrevet på gammelt dansk. 
4. Erik Christjernsen sælger Steensgaard i Tandslet sogn til Marquart Lund 1494. Side 9-11. Skrevet på gammelt tysk.  
5. Tingvidne af Syndherritz ting på Als på gods hr Peder Sture skødede til hellighuset i Fåborg 1488. Side 11-12. Skrevet på gammel tysk.  
6. Priori og conventsbrev på gods på Als, Ærø og Baag herred, som lå til den helligånds kloster i Fåborg og blev skødet til kong Hans anno 1509. Side 12-14. Skrevet på gammelt dansk.  
7. Et skødebrev udstedt af herredsfoged Cl. Schrandij for noget af kong Christian II købt gods anno 1515. Side 14-15. Skrevet på gammelt tysk. 
8. Fru Anna Lund skøder ligeledes 1515 noget jord i Broballe på Als til kong Christian II. Side 16-17. Skrevet på gammelt tysk. 
9. Wolf Holk til Melsgaard sælger en dels gods til kongen 1517. Side 17-18. Skrevet på gammelt tysk. 
10. Prior Christian Poulsen til Skt Knuds kloster i Odense pantsætter noget gods på Ærø til Johan Rewentlow til Gram anno 1543. Side 18-20. Skrevet på gammelt dansk. 
11. Jacob Brockenhuus til Damsbo magelægger noget gods på Ærø med kong Christian III anno 1555. Side 20-21. Skrevet på gammelt dansk. 
12. Dronning Dorotheas brev på 1800 daler at have opbåret for det gods på Ærø til Skt. Knuds kloster udi Odense Johan Rantzau har været pantsat. Side 22. Skrevet på tysk.  
13. Hertuginde Regitze af Sønderjylland vælger 1373 kong Valdemar af Danmark til sin formynder og forsvarer. Side 22-24. Skrevet på gammelt tysk.  
14. Johan Thormendsen overdrager 2 pantebreve af hertug Henrik til Slesvig angående Kegnæs og Skovby til kong Valdemar af Danmark 26 dec 1373. Side 24-25. Skrevet på latin.  
15. Kong Christopher den første pantsætter hertug Albert af Brunswick øen Samsø, indtil han kunne komme i besiddelse af Als. 21 okt 1253. Side 25-26. 
16. Nybbøl herreds tingsvidne, om at det gods i Sundeved, kong Christian havde solgt til hertug Adolph blev denne tildømt på tinget 31 jan 1453. Side 26-28. Skrevet på gammelt tysk. 
17. Kong Christians gavebrev til dronning Dorothea på Claus Rixtorps forbrudte gods i Sundeved, på Als og andet steds 7 jan 1474. Side 28-29. Skrevet på gammelt tysk. 
18. Godske Rantzaus revers til dronning Dorothea angående Nordborg slot og fogderi, som dronningen med kongens vilje har pantsat ham 25 nov 1479. Side 29-30. Skrevet på gammelt tysk. 
19. Afskrifter af flere dokumenter i udtog, hvori forekommer lidt angående Als. Side 30-31. Skrevet på gammelt tysk. 
20. Frederik II til os elskelige og velbyrdige Henrik Holck til Rønhave, vor mand og tjener 1567. Side 32. 
21. Frederik II til beboerne på Als og Ærø i denne anledning 1567. Side 32-33.  
22. Enkedronning Dorotheas skrivelse til hendes søn kong Frederik II. Side 33-34. Skrevet på tysk. 
23. Ekstrakt kongelig majestæts skrivelse til fru moder 1567. Side 34-35. Skrevet på tysk. 
24. ditto. Side 35-37. Skrevet på tysk. 
25. Dronning Dorotheas svar på dette hendes søns brev 1567. Side 37-38. Skrevet på tysk. 
26. Instruktion til fru moder 1567. Side 39-42. Skrevet på tysk. 
27. Peder Stødt, væbner i Sønderborg, hans gave til oprettelse af et vicariedom ved Skt Jørgens kapel i Sønderborg 1400 og stadfæstelsen deraf 1423. Side 43. Dels dansk, dels tysk, dels latin. 
28. Hertug Henrik af Slesvigs pantebrev til Jens Thormandsen på bøndergods i Skovby 1372. Side 43-44. Skrevet på latin. 
29. Hertug Valdemar af Sønderjylland pantsætter noget gods på Als 1348. Side 44. Skrevet på latin.  
30. Hertug Valdemar af Sønderjylland pantsætter Marquard Svane noget gods på Als 1344. Side 44-45. Skrevet på latin.  
31. Hertug Valdemar af Sønderjylland pantsætter en del af Egen sogn til ridder Knud Friis 1357. Side 45-46. Skrevet på latin. 
32. Relation om Als og Ærø om forandring af provstierne der 1567. Side 46-52. Skrevet på tysk. 
33. Fortegnelse over gods tillagt Sønderborg amt. Side 52-54. Skrevet på tysk. 
34. Ditto, side 55-62. Skrevet på tysk. 
35. Angående samme. Side 62-64. Skrevet på tysk. 
36. Et gammelt tingsvidne fra 1572. Side 64-65. Skrevet på tysk. 
37. ditto side 65-67. Skrevet på tysk. 
38. En fortegnelse over noget gods, som kong Hans 1507 købte af ridder Johan Bjørnsen til Nielstrup. Side 68. Skrevet på tysk. 
39. En fortegnelse over jordegods på als og Ærø , som Elias Eisenberg og Arild Hvidtfeldt lod forfærdige og overgive hertug Hans den Yngre. Skrevet på tysk. Side 69-71. 
40. Denne fortegnelse ligner meget den under 34, hvorfor her blot angives forskellen. Side 71-77. Skrevet på tysk. 
41. Ekstrakt af kirkernes regnskab på Als og Ærø 1570-1580, 1580-1586. Endnu 1587-1588. Side 78-85. 
42. Angivelse af mangel og brøst ved nogle kirker på Als og Ærø 1589. Side 85-87. 
43. Et brev fra hertug Hans den Yngre til præsten Jens Enevoldsen i Ulkebøl 1589. Side 87. Skrevet på tysk. 
44. Et brev fra hertug Hans den Yngre angående klagerne over kirkernes tilstand 1586. Side 87-89. Skrevet på tysk. 
45. Instruks fra kongelig Majestæt angående samme 1589. Side 89-93.  
46. Et brev fra hertug Hans den Yngre til rigsrådet 1589. Side 93-94. Skrevet på tysk. 
47. Hans Blome erbeut sich zu Erlegung der Kirchen Rechte auf Alsen 1591. Side 94-95. Skrevet på tysk. 
48. Om præsternes besværligheder på Als 1605. Side 95-105. 
49. En anden opsats af præsternes besværinger i Hørup på Als 1609. Side 105-106. Skrevet på tysk. 
50. Et brev fra Thomas Sture amtmand i Sønderborg til Sivert Rantzau amtmand i Haderslev 1551. Side 106. Skrevet på tysk. 
51. Et brev til hertug Hans den ældre angående samme sag, side 107. Skrevet på tysk. 
52. Uddrag af et mageskifte imellem hertug Hans den ældre og Heinrich Holck, arvesiddende på Rønhave 1573. Side 107-108. Skrevet på tysk. 
53. Hans Blome sælger sit gods i Slogs herred til hertug Adolph af Gottorp 1584. Side 108-109. Skrevet på tysk. 
54. Et brev fra Frederik II til sin broder hertug Hans den Yngre 1582 angående flere påtænkte mageskifter. Side 109-111. Skrevet på tysk. 
55. Et mageskifte mellem kongen og hertug Hans den Yngre 1584. Side 113-114. Skrevet på tysk. 
56. Uddrag af delingsakten mellem kong Frederik II og hertug Hans den Yngre 1582. Side 111-112. 
57. Et brev fra kong Frederik II til sin broder hertug Hans den Yngre angående den gejstlige jurisdiktion over Als og Ærø 1579. Side 115. 
58. Indberetning til kongen fra Axel Brahe og Jacob Rosenkrands angående deres sendelse til Als i anledning af den gejstlige jurisdiktion og andre forhold 1609. Side 115-117. 
59. Hertug Hans den Yngres mageskifte med kongen, hvori hertugen oplader til kongen gods i Sundeved for Gods på Als 1579. Side 118-121. 
60. En klage fra hertug Frederik til Nordborg til Christian IV over præsten i Svenstrup 1637. Side 121-130. 
61. Uddrag af flere andre dokumenter fra samme tid. Side 130-137.  
62. Axel Brahes og Jacob Rosenkrands relation, hvad de på Sønderborg hos hertug Hans forrettet haver 1609. Side 137-140. 
63. Kort uddrag af et par andre mindre væsentlige breve. Side 140-141. 
64. Uddrag af gamle plovtalsregistre og andre skatteanordninger. Side 141-148. 
65. Uddrag af det adelige gods det sønderborgske hus, side 148-153. Skrevet på tysk. 
66. Samlinger til forskellige alsiske adelige familier. Side 153-155. Under samme nummer optegnelse om plyndringerne på Als under Erik af Pommern. Side 155-158. Skrevet på gammelt tysk. 
67. Enkelte samlede optegnelser om familien Sture i Danmark og hertugdømmerne, side 159-175.  
68. Fortegnelse over en del i geheimearkivet i København afskrevne dokumenter, hvoraf nogle findes trykte (tr.), De utrykte findes ikke mærkede. Side 175-199. Fortegnelse over de i mine samlinger forekomne sagn, side 200-202. Register over de i forskellige dele forekommende adelige familier. Side 203-251. Register over gejstligheden og kronens gods på Als ca 1575 side 252-260. Atter adelige familier side 260-274. Uddrag af forskellige skrifter i husfogedens arkiv 275-278. 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening