Søg:  
 
 Forside
 Kontakt
 Indledning
 Sidste Opdateringer
 Nordborg Amt
 Sønderborg Amt
 Samlinger til Øen Als historie og beskrivelse
   Bind 1
     1. Fortegnelse på kirkens og præstens korntiende
     2. Overenskomst mellem diakonen Brandt
     3. vedrørende nedlæggelse af Havnbjerg kapellani
     4. Angaaende samme Capellanies Nedlæggelse. –
     5. fra præsten Tostrup i Svenstrup i samme sag.
     6. Vidneforfør angående samme genstand
     7. Om samme sag
     8. Et tingsvidne angående samme sag
     9. Afskrift af et brev fra biskop Ramus samme sag
     10. Ditto
     11. Lavensby kapellanis jorder skal falde tilbage
     12. en attest fra tolvmændene i Havnbjerg
     13. En del mindre attester
     14. brev Pastor Wegersleff til pastor Tostrup
     15. Gensvar fra pastor Tostrup
     16. Fritagelse for indløsningssum
     17. 2 legater, hvert på 300 rdl
     18. Overlevering af de 2de legater
     19. en strid med sognepræsten i Havnbjerg
     20. Cancelliets Dom i denne Sag
     21. En lejekontrakt
     22. En klage fra degnen Tüchsen 27 nov 1800
     23. Aarlig leverede Kapellani-Brød
     24. Vedrørende samme.
     25. Vedrørende samme.
     26. Bekjendtgjørelse desangaaende.
     27. præstegårdenes bygning og nådsens år
     28. Et fæstebrev udstedt 1723
     29. om hvad nogle betaler for noget jord
     30. En fortegnelse på kornet
     31. præstekådner Christen Nielsen i Havnbjerg
     32. Ottho Petersen Præste Kaadner i Hagenbjerg
     33. Fæstebrev for Christian Pedersen af Lunden
     34. Et Fæstebrev for Chr. Lauritzen i Hagenbjerg
     35.angaaende Præste-Indesterne i Hagenberg Sogn
     36. En befaling fra Tilemann 1775
     37. En pengeindtægt
     38. Præstegaardens Bygning 1812.
     39. Et Musik Privillegium
     40. Uddrag af Havnbjerg kirkebog fra 1606-1806
     41. Præsterne og Degnene i Hagenbjerg
     42. Capellan i Lauensby Clemens Pedersen. –
     43. årlig indkomst for kapellanen
     44. Offer og Accidentser
     45. de kirkelige Forhold paa Als
     46. at takke Alsingerne for deres Troskab 1814
     47. Skolelærer With som Degn i Hgbjerg
     48. yde Degneenken en forhøiet Pension. –
     49. enkelte Bekjendtgjørelser
     50. Prøver på Andreas Beyerholms poesier
     51. Afskrift af et par digte
     52. De svenske erobrede skibe 1 jul 1677
     53. Modtaget i offer
     54. Stiftelsesbrev for Skt Jørgens hospital
     55. Uddrag af Notmark kirkeb. fra 1688 indtil 1729
     56. Fortsat Uddrag af Hagenbjergs Kirkebog
     57. Tilladelse at bygge et inderstehus 4 jun 1751
     58. En oversigt over Lavensbys bymarkers fordeling
     59. En godtgørelse i penge
     60. En beroligende erklæring fra præst Nyeland
     61. Stridighederne mellem Præst og Præsteinderster
     62. Pastor Nylands Svar desangaaende
     63. En Opsats angaaende samme Sag
     64. Landcommissionens Bedømmelse af Sagen
     65. En Skrivelse fra det kongelige Rentekammer
     66.Danske Cantzelies Skrivelse i samme sag
     67. Biskoppens Skrivelse i samme sag
     68. dansk Cancellie angående samme sag
     69. En lille Skrivelse fra Præsten L. Nyeland
     70. Tvende Extracter i samme sag
     71. Ansøgning fra flere Inderster
     72. En Erklæring fra Præsterne desangaaende
     73. Fra det tydske Cancellie angaaende samme Sag.
     74. Om samme sag
     75. 17 mar 1840 kører sagen endnu,
     76. Købebrev for Peder Christensen i Havnb. 1731.
     77. Uddrag af Ketting-Byes Jordeborg
     78a. Uddrag af Nordborg´s Kirkebog 1621-40
     78b. Uddrag af Nordborg kirkebog 1641-1660
     78c. Uddrag af Nordborg kirkebog 1661-1670.
   Bind 2
   Bind 3
   Bind 4
   Bind 5
   Bind 6
   Bind 7
   Bind 8
   Bind 9
   Bind 10
   Bind 11
   Bind 12
   Bind 13
   Bind 14
   Bind 15
   Bind 16
   Bind 17
   Bind 18
   Bind 19
   Bind 20
   Bind 21
   Bind 22
   Bind 23
   Bind 24
   Bind 25
   Bind 26
   Bind 27
   Bind 28
   Bind 29
   Bind 30
   Havnbjerg
   Lavensby
   Brandsbøl
   Elsmark
   Lunden
 Chr Knudsens Familiehistorie
 Slægtstavler
 FOLKETÆLLINGER NORDBORG AMT
 FOLKETÆLLINGER SØNDERBORG AMT
 Uddrag af Standesamt
 Uddrag af Egen sogns kirkebog.
 Forlovelser i Egen 1851-1874
 Forlovelser i Egen 1911-1922
 Egen sogn Folkeregister
 Vielser af Holmboere 1821-1831
 Vielser af Holmboere 1832-1841
 Vielser af Holmboere 1841-1859
 Vielser af Holmboere 1860-1869.
 Vielser af Holmboere 1870-1879.
 Vielser af Holmboere 1880-1889
 Vielser af Holmboere 1890-1898.
 Augustenborg Kirkebogsregister A-H
 Augustenborg kirkebogsregister I-R
 Augustenborg Kirkebogsregister S-Å
 Augustenborg Begravelsesregister 1920 til 1935
 Fødte Sønderborg 1923-1929
 Fødte Sønderborg 1929-1939
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1930-1937
 konfirmerede drenge Sønderborg 1938-1943
 Konfirmerede drenge Sønderborg 1944-1946
 Konfirmerede piger Sønderborg 1924-1929
 Konfirmerede piger Sønderborg 1930-1939
 Konfirmerede piger Sønderborg 1939-1946
 Udvandrede fra Als
 Personregister 1800-1968
 Egen, viede 1905-1920
 Egen konfirmerede 1905-1924
 Egen konfirmerede 1925-1949
 Egen konfirmerede 1950-60
 Egen kirkebog, døde 1902-1919.
 Egen kirkebog døde 1920-1939
 Egen sogns kirkebogsregister
 Egen kirkebog døde 1940-1953
 Nordborg kirkeregister
 Notmark kirkebog 1820 - 1853
 Svenstrup Sogn Kirkeregister
 
 
Bind 1
Dette bind I er skrevet af Christian Knudsen 28 jul 1852-1856, og modtaget renskrevet 17 maj 2006 af Uwe Skovmand-Hensen i Sønderborg. 
 
Afskrift af en Deel utrykte Documenter og andre Papirer, samt Uddrag af gamle Kirkebøger m.m. 
 
Indhold: 
 
 
1. Fortegnelse på kirkens og præstens korntiende af rug, byg og havre udi Havnbjerg sogn 1736-1738, side 3-5. 
2. Overenskomst mellem diakonen Brandt i Lavensby og Hans Jørgensen Moes i Svenstrup over det til kapellaniet liggende jord på Svenstrup mark af 18 okt 1748, side 6-8 (skrevet på tysk). 
3. Kongelig reskript af 24 nov 1752 vedrørende nedlæggelse af Havnbjerg kapellani, side 8-9. 
4. Afskrift af en skrivelse fra biskop Ramus i Odense d. 29 nov 1752 angående samme kapellenis nedlæggelse, side 10. 
5. Afskrift af et brev fra 8 jan 1753 fra præsten Tostrup i Svenstrup til præsten Wegersleff i Havnbjerg i samme sag side 10-11.  
6. Afskrift af en skrivelse, hvori daværende herredsfoged Ambders underretter pastor Wegersleff d 21 jan 1753 om et vidneforfør angående samme genstand side 12. (skrevet på tysk).  
7. Om samme sag, side 12-14 (skrevet på tysk) 
8. Et tingsvidne angående samme sag, side 14-17 (skrevet på tysk). 
9. Afskrift af et brev fra biskop Ramus i samme sag, side 18. 
10. Ditto, side 19-20. 
11. Afskrift af et kongeligt reskript af 14 dec 1753, at Lavensby kapellanis jorder på Svenstrup mark skal falde tilbage til Svenstrup sogn. Side 20-22. 
12. Afskrift af en attest fra tolvmændene i Havnbjerg den 8 maj 1754 at kapellanen i Lavensby ingen pligttjeneste havde måttet gøre præsten i Svenstrup. Side 22-23. 
13. En del mindre attester, der alle er til fordel for Wegersleff, side 23-26 (delvis skrevet på tysk). 
14. Afskrift af et brev Pastor Wegersleff i Havnbjerg til pastor Tostrup i Svenstrup 19 apr 1771, side 26-27. 
15. Gensvar fra pastor Tostrup af 24 apr 1771. side 28. 
16. Kongelig stadfæstelse af den 3. post i pastor Wegersleffs testamente, hvorved Havnbjerg præstekald og kapellani fritages for den derpå hvilende indløsningssum, side 29-31. 
17. En kongelig bestemmelse af 12 nov 1779, hvorved 2 legater, hvert på 300 rdl af præsterne Otto Frederik Brandt og Ludvig Wegersleff henlægges under kirkeinspektørens opsigt. Side 31-32.  
18. Amtmanden Niels de Hofmann overleverer de 2 legater til kirkeinspektøren justitsråd Amders, side 33. 
19. Afskrift af flere skrifter fra 1783-1784 angående en strid mellem sognepræsten i Havnbjerg L. Nyeland og en soldat Christian Andersen fra Brandsbøl, hvem Nyeland ville formene nydelsen af alterets sacramente og unddragelsen af katekisation, side 34-36. 
20. Kancelliets dom i denne sag, meddelt af biskop Ramus 17 jan 1784. Side 37-38. 
21. En lejekontrakt, opsat mellem præsten Nyeland på den ene og flere sognemænd på den anden side, 27 feb 1780. Side 39-40. 
22. En klage fra degnen Tüchsen 27 nov 1800 til herredsfoged Fürsen over præsten Nyeland angående noget jord. Side 41-42 (skrevet på tysk). 
23. En fortegnelse over det af Havnbjerg sogn til præsten sammesteds førhen årlig leverede kapellanibrød, og hvad der årlig skal betales i penge derfor. Side 42-44 (skrevet på tysk).  
24. Det kongelige rentekammers befaling til justitsråd Amders om at bringe den i det forrige nr indeholdte fortegnelse i orden. Side 45 (skrevet på tysk). 
25. Brev vedrørende samme, side 45-46 (skrevet på tysk). 
26. Amtmandens bekendtgørelse desangående til præsten 12 feb 1784. Side 46-47 (skrevet på tysk). 
27. Kongelig reskript angående præstegårdenes bygning og nådsens år for præsterne i Nørreherred fra den 15 jan 1732. (side 47-50). 
28. Et fæstebrev udstedt 1723 i apr af kapellanen Johannes Brandt i Lavensby side 50-51. 
29. En lille lap papir formentlig optegnet af Erik Pontoppidan, om hvad nogle betaler for noget jord side 51-52. 
30. En fortegnelse på kornet som skal leveres rimeligvis fra begyndelsen af Otto Frederik Brandts embedstid. Side 52-54. 
31. Afskrift af et fæstebrev for præstekådner Christen Nielsen i Havnbjerg 1 mar 1731. Side 54-55.  
32. Fæstebrev for Otto Pedersen, præstekådner i Havnbjerg 16 apr 1735. Side 55-56.  
33. Fæstebrev for Christian Pedersen af Lunden for 2 feb 1740 side 56-57. 
34. Fæstebrev for Christian Lauritzen i Havnbjerg fra 25 mar 1744. Side 57-58. 
35. En provsten meddelt efterretning angående præsteindersterne i Havnbjerg sogn 28 apr 1824 side 58-59.  
36. En befaling fra Tilemann 1775 til synsmanden Jens Jørgensen i Lunden om at indkassere de Havnbjergske kirkebetjenters andel af opmålings og udlægningsgebyret. Side 59-60. 
37. En pengeindtægt på en lap papir fra ubestemt tid side 60-61 (skrevet på tysk). 
38. En overenskomst mellem præsten og tolvmændene angående præstegårdens bygning fra 1812 side 61-62.  
39. Et musikprivillegium gældende for Nordborg Amt 1786 side 62-63. 
40. Uddrag af Havnbjerg kirkebog fra 1606-1806 side 64-86. 
41. En fortegnelse over præsterne og degnene i Havnbjerg siden reformation efter en gammel tavle i kirkens kor side 86-88. 
42. Et samlet uddrag af historiske optegnelser, som er nedskrevne i en gammel bog af residerende kapellan i Lavensby Clemens Pedersen side 88-95. 
43. Kapellaniet til Havnbjergs indkomster antegnet 29 nov 1614 og nu igen 1658 af hr Clemens Pedersen, side 95-99. 
44. Residerende kapellan Clemens Pedersens indtægter i offer og accidentier, side 99-103. 
45. Biskop Hansens meddelelelse til sine embedsbrødre angående de kirkelige forhold på Als 13 dec 1848, side 103-113.  
46. En kongelig ordre til oberst Tscherning at takke alsingerne for deres troskab 1814. Side 113-114. 
47. Bekendtgørelse fra Biskop Tetens om, at han har konstitueret skolelærer With som degn i Havnbjerg. Side 114. 
48. Bekendtgørelse fra Biskop Tetens om at den konstituerede degn skal yde degneenken en forhøjet pesion, side 115. 
49. Kortelig angivelse af enkelte bekendtgørelser, uddragne af Havnbjerg ministerialbog, side 115-116. 
50. Prøver på Andreas Beyerholms poesier, som han har digtet ved et hvert års begyndelse, side 117-127. På latin.  
51. Afskrift af et par digte som fandtes i Clemens Pedersen gamle optegnelser side 127-150.  
52. Af samme hånd de svenske erobrede skibe 1 jul 1677. Side 151.  
53. Levninger, hvoraf man kan se, hvad Peder Ottesen og Christian Mathiesen har modtaget i offer, side 151-152.  
54. Stiftelsesbrev af Dronning Dorothea for Skt Jørgens hospital i Sønderborg 23 jun 1569 side 153-156 (skrevet på tysk)  
55. Uddrag af Notmark kirkebog fra 1688 indtil 1729, side 157-181. 
56. Forsat uddrag af Havnbjerg kirkebog side 181-187. 
57. Tilladelse til hr pastor Wegersleff til at bygge et lidet inderstehus 4 jun 1751, side 188 (skrevet på tysk).  
58. En oversigt over Lavensbys bymarkers fordeling mellem kapellaniet og boelsmændene ved udskiftningen 1770 side 188-190. 
59. En erklæring fra bønderne i Havnbjerg sogn, om at de er villige til at yde sognepræsten en godtgørelse i penge i stedet for det til kapellaniet leverede brød. Side 190-191. 
60. En beroligende erklæring fra sognepræst Nyeland desangående. Side 191-192.  
61. skrifter henhørende til stridigheder mellem præsten og præsteinderstene angående jordudlæggelse af præstegårdens jord. En skrivelse fra amtmanden til sognepræsten 12 jun 1782. Side 192-193. 
62. Pastor Nyelands svar desangående 13 jul 1782. side 193-194. 
63. En opsats angående samme sag uden navn og dato side 194-195. 
64. Den kongelige slesvig-holstenske landkommisions bedømmelse af sagen, side 195-198 (skrevet på tysk) 
65. En skrivelse fra det kongelige rentekammer 19 apr 1783. side 198-199. (skrevet på tysk). 
66. Det kongelige danske cancellis skrivelse til biskoppen angående samme sag. Side 199. 
67. Biskoppens skrivelse til vedkommende sognepræst i samme sags anledning. Side 199-200.  
68. En kongelig dansk cancelli- resolution under 15 nov 1783 angående dette punkt. Side 200-202. 
69. En lille skrivelse fra pastor Nyeland desangående, side 202-203. 
70. Tvende ekstraker af nye cancelliskrivelser angående denne sag. Side 203-204. 
71. En ansøgning fra flere inderster i Havnbjerg og Svenstrup sogne til kongen om det samme.19 sep 1798. Side 204-206 (skrevet på tysk).  
72. En erklæring fra præsterne desangående fra samme år. Side 207.  
73. En skrivelse fra tyske cancelli angående samme sag. Side 208.  
74. Om samme sag side 208-209. 
75. 17 mar 1840 kører sagen endnu, side 209-211.  
76. Købebrev for Peder Christensen i Havnbjerg 1731 på et af ham erhvervet hus. Side 211-212. 
77. Uddrag af Ketting byes jordebog med oplysninger om de daværende ejere og deres steder. Side 212-215. 
78. Uddrag af Nordborg kirkebog fra 1621-1670. side 215-274. 
Som et lille tillæg er tilføjet præsterne og kapellanerne i Nordborg, samt en oversigt over den Fangelske familie. 
 
 
 
Flere Byer findes af Navnet Hagenbjerg: 
 
1. Hackenberg: en lille preussisk Landsby eller Torp med 100 Indvaarne i Kredsen Wipperfürth i Rhinpreussen. 
2. Hackeberg: en bayrisk By i Landdistriktet Regenstauf i Øvrepfalz Slot. 160 Ind-vaarnere. 
3. Hackenberg: en preussisk By i Kredsen Elberfeld i Rhinpreussen med 200 Indv. 
4. Hackenberg: en preussisk By i Kredsen Gummersbach i Rhinpreussen med 190 Indv. 
5. Hagenberg: østerigsk Herskab med Slot og By ”i Landet ob der Ens”. Slottet ligger paa en Høj med smuk Omgivelser. Det tilhører Grev Maximillian von Altham. Den har 310 Indv. 
6. Hagenberg: en By ligeledes ”i Landet unter der Ens”. Med et herskabelig Slot. Den har 360 Inv. 
7. Hakenberg: en preuss. By. Kreds Osthavelland i Provinsen Brandenburg med 420 Indv. 
8. Hakenberg: en preuss. By i Kredsen Busen i Westphalen med 220 Indv. 
 
Familienavne: 
1. Paul Hackenberg, tysk Historieskriver, født Ao.1652 i Schweinfurt, var Hof-mester for den sindsyge Kurfyrste Karl af Pfalz, derefter Professor i Historie og Veltalenhed ved Universitetet i Heidelberg, hvor han døde som kurfyrstelig Raad Ao.1681 i Decbr. Han har udgivet flere historiske Skrifter: Germania modia Heidelberg 1675. Tribantis radivinios Steinfurt 1663. 
2. Im Jahre 1660 hat in unruhigen Zeiten ein Mann Namens Jan Hendrik Hagen-berg die Insel verlassen und sich im Rheinland in dem Herzogthum Clus niedergelassen 1681; von ihm stammt Professor Hagenberg ab, der gerne Nachrich-ten hätte, ob Leute seines Namens hier anβäβig sein, vielleicht in Hagenberg selbst, wo sein Vorfahr gewohnt hat. – 
 

 
Web Design © Claus - Drives og administreres af Egen sogns lokalhistoriske forening